​Dette er noen av funnene blant nye nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres 24. november. I alt publiseres resultater på 100 indikatorer, hvorav 9 er nye ved denne publiseringen. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 159 indikatorer.

God oppfølging av årskontroll innen barnediabetes

Det er fire nye nasjonale kvalitetsindikatorer innen barne- og ungdomsdiabetes (se oversikt over nye indikatorer nederst i saken).

På nasjonalt nivå har 97 prosent av barn- og unge fått gjennomført årskontroll. Av disse har 30 prosent nådd behandlingsmålet for blodsukkernivå(HbA1c under 7,5 %), men 20 prosent var dårlig regulert (HbA1c lik 9 % eller høyere).

På nasjonalt nivå i 2015 opplevde 7,3 prosent av barn og unge med type 1 diabetes akutte komplikasjoner i forbindelse med insulinbehandling som, alvorlig lavt blodsukker med bevisstløshet og kramper pga for mye insulin, eller syreforgiftning pga for lite insulin. Andelen barn og unge med syreforgiftning var historisk lav i 2015.

God måloppnåelse på behandling etter hjerneslag

Det er tre nye nasjonale kvalitetsindikatorer innen hjerneslag (se oversikt over nye indikatorer nederst i saken).

På nasjonalt nivå har 66,5 prosent av pasientene fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag. Moderat måloppnåelse er satt til 60 prosent, og høy måloppnåelse til 70 prosent. Det er variasjon mellom helseforetakene, fra 55,6 prosent til 77,2 prosent.

80,8 prosent av pasientene under 80 år med akutt hjerneslag er skrevet ut fra sykehus med lipidsenkende behandling i 2015, og alle helseforetakene når høy måloppnåelse med unntak av Akershus universitetssykehus.

Variasjon i oppfølging av Pakkeforløp for kreft

I løpet av 2015 ble det innført standardiserte Pakkeforløp for kreft i Norge. Fra august 2016 måles alle Pakkeforløp. Merk at for sjeldne kreftformer, der Pakkeforløpene ble innført i september 2015, må tallene tolkes med forsiktighet fordi det er svært få pasienter som inngår i statistikken.

På nasjonalt nivå oppnås målet med nye kreftpasienter i Pakkeforløp for Pakkeforløpene som ble innført i januar 2015 (brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft) mens Pakkeforløpene som ble innført i mai 2015 (blærekreft, eggstokkreft, hode-halskreft, livmorkreft, livmorhalskreft, kreft i spiserør og magesekk, lymfom, nyrekreft og testikkelkreft) ikke har nådd målet på 70 prosent. Måloppnåelsen er på henholdsvis 79,1 og 68,1 prosent. Helse Midt-Norge har lavest andel nye kreftpasienter i Pakkeforløpene som ble innført fra 1.1. og 1.5. 2015, og Helse Nord har høyest andel nye kreftpasienter i Pakkeforløpene som ble innført fra 1.1 og 1.5. 2015.

Målet om 70 prosent gjennomførte Pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid for Pakkeforløpene for brystkreft og tykk- og endetarmskreft blir oppnådd på nasjonalt nivå. For prostatakreft og lungekreft er det derimot bare 47,7 prosent og 62,8 prosent av Pakkeforløpene som blir gjennomført innen maksimal anbefalt tid.

For Pakkeforløpene som ble innført i mai 2015 oppnås 70 prosent-målet for testikkelkreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft og diagnostisk Pakkeforløp, men ikke for hode-/halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft og eggstokkreft på nasjonalt nivå.

Helse Midt-Norge og Helse Vest er de helseregionene som i størst grad når målet om 70 prosent gjennomførte Pakkeforløp på normert tid.

Ny vurderingsgaranti er krevende

I november 2015 ble vurderingsgarantien endret fra 30 dager til 10 virkedager. Det betyr at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten nå skal vurderes innen 10 virkedager i stedet for 30 dager. I andre tertial 2016 er det en tydelig økning i andel henvisninger til somatisk sykehus og psykisk helsevern for voksne som ikke er vurdert innen denne nye fristen, mens tverrfaglig spesialisert rusbehandling ikke har hatt samme økningen. Dette tyder på at det er krevende for helseforetakene å tilpasse seg de nye, kortere fristene. Når det gjelder psykisk helsevern for barn og unge har fristen her lenge vært 10 dager. Her er resultatene stabile.

Helse Nord god på oppfølging av infeksjoner

Helse Nord er best på oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter koloninngrep, fjerning av galleblære, innsetting av totalprotese (hofte), innsetting av hemiprotese (hofte), keisersnitt og etter aortakoronar bypass på nesten 100 prosent. Det antas at det er derfor også Helse Nord ligger med høyest andel overfladiske og dype organ/hulsromsinfeksjoner men også lavest andel på dype og organ/hulromsinfeksjoner. 

Norge er god på hjerte-lunge-redning før ambulanse kommer

Tidlig hjerte-lunge-redning (HLR) fra pårørende/publikum som er først hos pasienten er et av de enkelttiltakene som har stor betydning for overlevelse av hjertestans utenfor sykehus. HLR av pårørende/ publikum før ambulansen ankommer øker sjansen for overlevelse betraktelig.

På nasjonalt nivå har 84,2 prosent av de tilstedeværende startet hjerte-lunge-redning på hendelsesstedet før ambulansen ankom. Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme er på nasjonalt nivå 29,8 prosent. Helse Nord har høyest andel på 31,3 prosent og Helse Vest har lavest andel på 28,0 prosent. De geografiske variasjonene må tolkes med varsomhet fordi graden av rapportering til Norsk hjertestansregister varierer på tvers av helseforetak.

Men selv om mange blir reddet, så er det fortsatt potensial for å redde mange flere pasienter på landsbasis dersom enda flere kunne HLR og praktiserte dette på skadestedet.

For å se flere resultater gå til:

Om kvalitet og kvalitetsindikatorer

De 9 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 24.11.2016 er:

Barnediabetes

Hjerte – og karsykdommer

Graviditet og fødselsomsorg