Det skal etableres desentraliserte behandlerteam i regi av den offentlige tannhelsetjenesten. Teamene består av tannhelsepersonell og psykolog. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse.

Det legges vekt på å utvikle samarbeid med helsetjenesten slik at pasientene får nødvendig oppfølging underveis og i etterkant av tilbudet.

Viktige samarbeidspartnere:

  • Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Sentre mot incest, m.fl.
  • Universitet og andre relevante fagmiljøer
  • DPS, psykologer, fastleger og annet helsepersonell

Behandlingen i teamene er gratis. Pasienter skal tilbys behandling slik at de oppnår en akseptabel tannhelse (Jf. veilederen IS-1589, God klinisk praksis i tannhelsetjenesten).

Hvem omfattes av tilbudet?

  • Personer som har vært utsatt for grov tortur
  • Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
  • Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi

Etter samtale med psykolog med påfølgende diagnostisk intervju/screening, vil det fremgå hvorvidt pasienten fyller kriteriene for å omfattes av tilbudet.

Noen vil ikke ha behov for tilrettelagte tjenester og kan motta behandling hos ordinær tannlege. Egenbetalingen avhenger av tannlegens pris fordi det er fri prisfastsetting i tannhelsetjenesten. Mange tannleger har lagt informasjon på nettstedet, «Hva koster tannlegen». Noen behandlinger kan gi rett til trygderefusjon.

Hvordan få adgang til det tilrettelagte tannhelsetilbudet?

Personer over 18 år kan selv ta kontakt med tannhelse-kompetansesenteret i regionen. Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med disse personene kan henvise dem til kompetansesenteret. 

Oversikt over de regionale odontologiske kompetansesentrene:

Sist faglig oppdatert: 17. januar 2018