Søknad:

Følgende tilleggsskjema (DOCX) fylles ut og legges ved Altinn-søknaden.

Se Helsedirektoratets lønnsnorm for tannhelse 2017 (XLSX). Lønn utover denne normen må dekkes av søker.

Rapportering:

Følgende tilleggsskjema 1 (XLSX) og tilleggsskjema 2 (DOCX) fylles ut og legges ved Altinn-rapporten. Årsrapporten skal sendes innen 1. april.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket godt. Last ned regelverket (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:

God tannhelse blant personer i målgruppen.

Delmål:

 1. Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud organisert av fylkeskommunene/regionale odontologiske kompetansentre.
 2. Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten», IS-1589.
 3. Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen og tannhelsetilbudet.
 4. Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest og andre kompetansemiljø.
 5. Videreutvikle nasjonalt faglig nettverk innen området.
 6. Bidra til tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam (TOO-team) og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer, spesialisthelsetjeneste).

Målgruppe

Voksne personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO).

Flyktninger og asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse, omfattes ikke av tilbudet jf. Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet.

Barn og unge under 21 år er ikke en målgruppe i tilskuddsordningen fordi kostnadene skal dekkes av fylkeskommunen. Likevel bør tilbudet gis til denne gruppen og det er naturlig at spesialister i pedodonti deltar.

Kriterier for måloppnåelse

Kriterier som ikke gjelder for alle er spesifisert ved FK (fylkeskommunene) og ROK (kompetansesentrene):

 1. Antall lokale behandlerteam/TOO-team (utenfor kompetansesentrene) per fylke og stillingsbrøk per ansatt i teamene (FK)
 2. Antall sentrale behandlerteam/TOO-team per kompetansesenter og stillingsbrøk per ansatt i teamene (ROK).
 3. Antall henvisninger/personer som har henvendt seg.
 4. Ventetid målt fra henvisning/kontakt til vurderingssamtale og fra vurderingssamtale til behandling.
 5. Ventetid målt fra henvisningsdato til utførelse av tannbehandling under narkose.
 6. Antall paraplytannleger per fylke (FK).

  Paraplytannlege er en tannlege som TOO-teamene henviser til når pasienten er i stand til å mestre tannbehandling. Det kan være offentlig ansatt eller privatpraktiserende tannlege som har avtale med fylkeskommunen. Avtalen skal være skriftlig. Tannlegene skal benytte offentlige takster og behandlingsnivået skal følge Helsedirektoratets veileder IS-1589.
 7. Antall møter i nasjonalt faglig nettverk som kompetansesenteret har deltatt i (ROK).
 8. Antall møter i lokalt/regionalt nettverk som lokale TOO-team har deltatt i (FK).

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier

 • Skjønnsmessig vurdering 

Det gis tilskudd til:

  1. Lønns- og driftskostnader knyttet til opplæring av behandlerteam, systematisk kunnskapsoppbygging og fagutvikling, samt deltagelse i faglige nettverk. 
  2. Lønns- og driftskostnader knyttet til pasientbehandling som ikke dekkes av folketrygden/HELFO (trygderefusjon skal benyttes).
   Det gule heftet» har bestemmelser om trygderefusjon av tannbehandling (særskilt pkt. 14 og takst 101) og stønad til narkose (takst 9).
  3. Kostnader knyttet til narkosetjenester som ikke dekkes av HELFO.
  4. Pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykologbehandling.

Pasienters reiseutgifter ved behandling av psykolog ansatt i tannhelsetjenesten refunderes ikke av folketrygden.

Personer i målgruppen omfattes av tilbudet til tannbehandlingen som skyldes TOO-lidelsen er utført, og personen mestrer videre behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste og kan ivareta egen tannhelse.

Det gis ikke tilskudd til:

 1. Behandling som dekkes av folketrygden/HELFO
 2. Lønns- og driftsutgifter knyttet til forskning og andre utgifter knyttet til forskningsprosjekter. Her kan det søkes om midler via tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentra»

Følgende legges til grunn ved tildeling:

 • Om søknaden er innenfor målene og målgruppene for ordningen. 
 • I hvilken grad søknaden synliggjør systemet for oppbygging av kunnskap om tilbudet og målgruppen, dvs. systematisering av erfaringer som tilbudet genererer og utvikling av kunnskap, inkludert utvikling av virksomme behandlingsmetoder.
 • Om det er inngått avtale mellom fylkeskommuner og regionalt odontologisk kompetansesenter om systematisk kunnskapsoppbygging.
 • I hvilken grad det er etablert lokale TOO-team og paraplytannleger som dekkes befolkningens behov.
 • Graden av samhandling med øvrig helsetjeneste.
 • Om det er etablert samarbeid mellom kompetansesentrene RVTS og andre kompetansemiljø.

Prioriteringer:

 1. Etablering av  lokale TOO-team og videre utvikling av system for kunnskapsoppbygging.

Tilskuddsutmåling:

 1. Tilskudd til lønn skal være innenfor Helsedirektoratets lønnsnorm. Denne fastsettes årlig for de ulike yrkesgruppene
 2. Drifts- og materialkostnader knyttet til pasientbehandling som ikke dekkes av folketrygden utmåles etter oppsatt budsjett og en skjønnsmessig vurdering 
 3. Kostnader knyttet til narkosetjenester som ikke dekkes av HELFO utmåles etter oppsatt budsjett og en skjønnsmessig vurdering.
 4. Pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykolog behandling utmåles etter oppsatt budsjett og en skjønnsmessig vurdering. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndighet til.

Regelverk Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi.pdf

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 31.03.2017

Fant du det du lette etter?​