Søknad for 2018:
Følgende tilleggsskjema (DOCX) fylles ut og legges ved Altinn-søknaden.

Se Helsedirektoratets lønnsnorm for tannhelse 2018 (XLSX). Lønn utover denne normen må dekkes av søker.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket godt. Last ned regelverket (PDF) eller les kortversjonen nedenfor.

Rapportering for 2017:
Når du rapporterer til Altinn, må du fylle ut og legge ved dette Word-skjemaet og dette Excel-skjemaet. Rapporteringsfrist er 9. april 2018.

Mål for ordningen

Overordnet mål: God tannhelse

Delmål: 

 1. Tilrettelagt, gratis og godt tilgjengelig tannhelsetilbud (Tverrfaglig behandlerteam TOO og Tannbehandlerteam TOO*) organisert av fylkeskommuner / regionale odontologiske kompetansentre.
 2. Ventetider:
  • Maksimalt 8 uker fra henvisning til vurderingssamtale
  • Maksimalt 4 uker fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam
  • Maksimalt 4 uker fra behandling i Tverrfaglig behandlerteam til behandling i Tannbehandlerteam
 3. Tannbehandlingen skal utføres i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589.
 4. Systematisk oppbygging av kunnskap om målgruppen, tannhelsetilstand, tannhelsetilbud og kostnader.
 5. Samarbeid med regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress (RVTS), sentre mot incest og andre kompetansemiljø.
 6. Videreutvikling av nasjonalt faglig nettverk innen området; samordning av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder og koordinering av forskning (jfr. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027), Sammen om kunnskapsløft for oral helse, Helse- og omsorgsdepartementet.
 7. Tverrfaglig samhandling mellom behandlerteam og øvrig helsetjeneste (fastleger, psykologer, spesialisthelsetjeneste).

*) Tverrfaglig behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Når pasienten er i stand til å mestre tannbehandling henvises vedkommende til Tannbehandlerteam TOO, som kan være team med offentlig ansatte eller privatpraktiserende som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med.

Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personer, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen. Behandlingen skal være i tråd med Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten IS-1589. Ved kjøp av tjenester av private forutsettes det at prisene for den enkelte behandling ikke er høyere enn prisene ved fylkeskommunens egen drift.

Målgruppe

Målgruppen er voksne personer over 20 år som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi (TOO), jfr. Helsedirektoratets definisjoner i rapport IS-1855:

 • Torturoverlevere (pkt. 1.9.1, s. 21)
 • Overgrepsutsatte (pkt. 2.8.1, s. 29)
 • Odontofobi (pkt. 3.9.1, s. 47), samt blod-skade-injeksjonsfobi

Psykolog avgjør hvem som faller inn i målgruppene.

Personer i målgruppen omfattes av tilbudet og betaler ikke vederlag/egenandel frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ikke målgrupper i tilskuddsordningen. Kostnadene for disse gruppene dekkes av fylkeskommunen. Det forutsettes at tilbudet også gis til disse gruppene. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet jfr. Rundskriv I-23/99 fra Sosial- og helsedepartementet.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes etter skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

 • Lønns- og driftskostnader knyttet til opplæring av Tverrfaglig behandlingsteam TOO og Tannbehandlerteam TOO, systematisk kunnskapsoppbygging og fagutvikling, samt deltagelse i faglige nettverk.
 • Lønns- og driftskostnader knyttet til pasientbehandling/odontologisk rehabilitering
 • Kostnader knyttet til narkosetjenester
 • Pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykolog- og tannbehandling, med fratrekk av en egenandel tilsvarende egenandelen for reiseutgifter for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Pasienter i denne målgruppen skal ikke ha stønad fra folketrygden.

Det forutsettes at lønn som det søkes tilskudd til ikke er høyere enn Helsedirektoratets lønnsnorm.

Det gis ikke tilskudd til lønns- og driftsutgifter knyttet til forskning og andre kostnader knyttet til forskningsprosjekter. Her kan det søkes om midler via tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentra».


Tilskuddsberegning og vekting av kriterier:

Tilrettelagt tilbud TOO (behandling og kunnskaps-utvikling)

Vekting: 40 prosent

 • Sammenheng mellom søkers organisering av TOO og mål for tilskuddsordningen:
  I hvilken grad vil organisering og dimensjonering av tilbudet bidra til måloppnåelse?
 • Systematisk kunnskapsoppbygging:
  I hvilken grad har regionalt odontologisk kompetansesenter etablert system for oppbygging og utvikling av kunnskap?
 • Samarbeid mellom regionalt odontologisk kompetansesenter og fylkeskommunene:
  I hvilken grad fungerer samarbeidet mellom fylkeskommunen og kompetansesenteret om systematisk kunnskapsoppbygging? Er det inngått avtale?
 • Desentralisering av tilbudet i fylkeskommunene etter befolkningens behov:
  I hvilken grad har fylkeskommunen etablert lokale Tverrfaglige behandlerteam og Tannbehandlerteam som dekker etterspørselen?
 • Samarbeid mellom kompetansesentrene og RVTS:
  I hvilken grad er det samarbeid mellom regionalt odontologisk kompetansesenter  og regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress? Er det inngått samarbeidsavtale?
 • Samarbeid mellom kompetansesentrene og andre kompetansemiljø.
  I hvilken grad er det samarbeid mellom regionalt odontologisk kompetansesenter og andre kompetansemiljø? Er avtaler inngått?
 • Samhandling med øvrig helsetjeneste:
  I hvilken grad er det samhandling med øvrig helsetjeneste?
 • Utvikling av det nasjonale fagnettverket mellom fagmiljøene ved ROK:
  I hvilken grad er det samordning på nasjonalt plan av kunnskapsoppbygging, utvikling og evaluering av behandlingsmetoder?

Søknad

Vekting: 30 prosent

 • Mål og kriterier for måloppnåelse:
  I hvilken grad viser søknaden til regelverkets mål og kriterier for måloppnåelse? Har søker definert egne mål?
 • Forankring:
  I hvilken grad viser søknaden til faglig/administrativ/politisk forankring, dvs. til beslutningsvedtak i fylkes-kommunen/kompetansesenterets styre?
 • Sammenheng mellom tidsplan og aktiviteter:
  Har søker utarbeidet tidsplan? I hvilken grad henger tidsplanen sammen med aktivitetene?
 • Formelle mangler ved søknaden:
  I hvilken grad oppfyller søknaden regelverkets formelle krav? (evt. vedlegg, signatur, osv.)
 • Andre mangler ved søknaden:
  I hvilken grad oppfyller søknaden andre krav i regelverket.
 • Beskrivelse av kontrolltiltak:
  I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelige rutiner for å sikre at prosjektet gjennomføres mht. plan?

Budsjett

Vekting: 30 prosent

 • Klart og presist budsjett:
  I hvilken grad gir budsjettet en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål:
  I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktiviteter:
  I hvilken grad henger søknadsbeløpet sammen med aktivitetene? Er søknadsbeløpet rimelig?
 • Egenfinansiering:
  I hvilken grad har søkeren selv forsøkt å finansiere en del av prosjektet?
 • Feilutgifter:
  I hvilken grad er budsjettet avgrenset mot utgifter som tilskuddet ikke dekker? (f.eks. investering)

Kriterier for måloppnåelse

Fra tilskuddsmottaker:

 • Antall behandlete pasienter i forhold til befolkningen i regionen/fylket, f.eks per 1000 innbyggere
 • Ventetid fra henvisning til vurderingssamtale
 • Ventetid fra vurderingssamtale til behandling i Tverrfaglig behandlerteam  og deretter til oppstart i Tannbehandlerteam
 • Kunnskap om målgruppene og behandlingsmetoder
 • Samhandling innad i tannhelsetjenesten og utad mot helsetjenesten for å sikre gode pasientforløp

Fra andre kilder:

 • Utvikling i målgruppenes tannhelse etter hvert som tilbudet bygges ut og blir tilgjengelig for befolkningen
 • Målgruppenes tannhelse sammenlignet med gjennomsnittet i den voksne befolkning 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Saksbehandlingsfristen er ca 3 måneder

Fant du det du lette etter?​