​Søke eller rapportere på tilskudd

Søknad for 2018:

 

Rapportering for 2017:

Rapporteringsfrist: 16. april
Det skal rapporteres på måloppnåelse, se regelverket pkt. 11.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Bakgrunn

I St. meld. nr. 35 (2006-2007) «Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester» identifiserer Regjeringen et behov for å øke tilgangen på tannleger med dobbeltkompetanse til vitenskapelige stillinger ved universitetene og ved kompetansesentrene. Videre formidles det at Regjeringen vil legge til rette for økt antall tannleger med dobbeltkompetanse. Som oppfølging av dette blir det i 2008 utført en utredning av dobbeltkompetanseutdanning i odontologi. Integrert løp for dobbeltkompetanse opprettes med første opptak av kandidater høsten 2010.

Mål for ordningen

Ordningen skal bidra til å øke antall tannleger med dobbeltkompetanse ved universitetetene, kompetansesentrene og i tannhelsetjenesten. Ordningen skal bidra til at flere tannleger velger et integrert kortere løp for å oppnå dobbeltkompetanse.

Målgruppe

Målgruppen er befolkningen med behov for spesialiserte tannhelsetjenester, de odontologiske lærestedenes, de regionale kompetansesentrenes og tannhelsetjenestens behov for personell med dobbeltkompetanse.

Kriterier for måloppnåelse

 • Antall kandidater som er tatt opp til dobbeltkompetanseutdanning
 • Antall kandidater som har fullført integrert dobbeltkompetanseutdanning innenfor de fastsatte tidsangivelser for den enkelte disiplin

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier
 • Skjønnsmessig vurdering 

Presisering av tildelingskriteriene

Tilskuddsmidlene tildeles i henhold til avtaler om dimensjonering med den enkelte utdanningsinstitusjon. Tilskuddet utbetales som en stykkpris per kandidat under dobbeltkompetanseutdanning. Størrelsen på tilskuddet tilsvarer halvparten av Kunnskapsdepartementets satser for stipendiatstillinger i søknadsåret.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal blant annet inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere.

Følgende skal oppgis i søknaden: 

 • Antall kandidater som er under utdanning det kalenderåret det søkes støtte for
 • Antall kandidater som tas opp i høstsemesteret
 • Antall kandidater som slutter i løpet av vårsemesteret 

Regelverk: Integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger (PDF)

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskudds- eller avslagsbrev.

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 1. juni 2018

Fant du det du lette etter?​