Bivirkninger fra amalgam

Helsedirektoratet søker pasienter som har langvarige helseplager de selv mener har sammenheng med sine amalgamfyllinger. Pasientene kan få delta i et prosjekt med utprøvende behandling der de får økonomisk støtte til utskiftning av sine amalgamfyllinger.

Målet med prosjektet  «Utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgam» (uni.no) er å få mer kunnskap om eventuelle forandringer av helseplager etter utskiftning av amalgamfyllinger.

Alle deltakere må, før de søker om å få være med i prosjektet, utredes for sine helseplager av sin fastlege og tannlege. Deretter får deltakerne oppfølging det første og femte året etter utskiftning av amalgamfyllinger.

Prosjektet koordineres ved Uni Helse i Bergen.

Bivirkningsskjema

Ved mistanke om bivirkninger av odontologiske biomaterialer bør helsepersonell rapportere til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Innsending av Bivirkningsskjema (uni.no) er et vilkår for innvilging av stønad til utskifting av materialer på grunn av kontaktallergi (jf. Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2011(regjeringen.no)).

Tannbehandlingsmaterialer merket som medisinsk utstyr

Melding om uønskede hendelser med tannbehandlingsmaterialer

Feil ved tannbehandlingsmaterialer som er på markedet, skader, uhell og svikt der tannbehandlingsmaterialer er eller kan ha vært involvert, skal uten unødig opphold meldes til Legemiddelverket.

For utfyllende informasjon om meldeplikten se Melding om uønskede hendelser med medisinsk utstyr – Lovhjemler for meldeplikten.

Melding om bivirkning ved bruk av legemiddel

Ved mistanke om bivirkning ved bruk av legemidler skal helsepersonell sende melding til Statens legemiddelverk.

Sist faglig oppdatert: 15. august 2018