For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

 1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser.
 2. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen.
 3. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.
 4. Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse.

Målgrupper

Primærmålgruppe: Alle elever og elever med psykiske vansker og lidelser spesielt, lærere og skoleledelse.

Sekundærmålgruppe: Lokale helsetjenesten og foresatte.

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering. Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Se regelverk (PDF) for presisering av tildelingskriterier.

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse om de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)

Krav til søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Ved tilsendt brev eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Søknadene forventes ferdigbehandlet i uke 14 i 2018.

Tildelte midler i 2017

For 2017 ble det bevilget i overkant av 21 mill. kroner gjennom tilskuddsordningen (inkludert overføringer fra 2016). Direkoratet  mottok 26 søknader på totalt ca 33. mill. kroner.  12 prosjekter fikk innvilget støtte.


Fant du det du lette etter?​