Med denne nasjonal faglig retningslinjen ønsker Helsedirektoratet å sikre at pasienter med symptomer som mistenkes å være bivirkninger fra odontologiske biomaterialer, blir tatt imot og fulgt opp på en god og enhetlig måte i helsetjenesten. 

Det er uenighet om hvilke metoder som skal benyttes for å utrede og følge opp pasienter med disse problemene. Helsedirektoratet foreslår en prosedyre som bør følges av tannleger og leger som møter denne problemstillingen.