Høringsbrev

Helsedirektoratet inviterer til høringsinnspill til Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Retningslinjen er initiert av Helsedirektoratet på bakgrunn av henvendelser fra fagmiljø og tjeneste. Den følger opp nasjonal veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten, IS-1589, 2011, som først og fremst er beregnet for voksne.

Mål

Målet er god tannhelse og utjevning av sosiale- og andre ulikheter i tannhelsen. Retningslinjen skal bidra til at alle barn og unge får tilpassede og gode tann- og munnhelsetjenester uavhengig av bosted, diagnose og sosial bakgrunn. Den skal bidra til kunnskapsbasert praksis, redusere uhensiktsmessig variasjon i tjenestene, og gi grunnlag for prioriteringer og bruk av ressurser på tannhelsetilbudet til barn og unge.

Retningslinjen skal dessuten bidra til at tannhelsepersonell ivaretar opplysningsplikten til barnevern og politi, der det er grunn til å tro at barn utsettes for vold eller alvorlig omsorgssvikt.

Målgrupper

Primær målgruppe er ansvarlige for Den offentlige tannhelsetjenesten og tannhelsepersonell som yter tjenester til barn og unge, både offentlig og privat.

Sekundære målgrupper er helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, fastleger, psykologer, øvrig helsepersonell og andre som yter tjenester til barn og unge.

Innhold

Det gis konkrete faglige anbefalinger om forebygging, munnundersøkelser, behandling og oppfølging av barn og unge. Dessuten gis det fra et faglig perspektiv, råd om organisering av tannhelsetjenester og samarbeid med øvrig helsetjeneste og andre. Det forebyggende perspektivet og prioritering av barn og unge med størst behov, er gjennomgripende.

Retningslinjen inneholder et eget kapittel med anbefalinger om hva som kan gi grunn til å mistenke omsorgssvikt/vold mot barn. Her fremheves også sentrale lovkrav.

To av kapitlene har særlig relevans for helsetjenesten, barneverntjenesten og brukere; kapitlet om barn med (mulig) høy kariesrisiko, og kapitlet om vold/omsorgssvikt mot barn og unge. Eksempler på anbefalinger i kapitlene:
 • Barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom bør få høy oppmerksomhet. 
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn bør få høy oppmerksomhet. 
 • Beslutning om å sende bekymringsmelding bør skje etter en totalvurdering av barn og foresatte. Tegn som kan gi grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller omsorgssvikt beskrives/listes opp.

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på det faglige innholdet, brukervennlighet, tydelighet og avgrensinger. Dere bes om å utdype og komme med forslag til endringer der dere ser behov. 

Dessuten ønskes det tilbakemelding på kostnadsanalysene, spesielt om forutsetningene som er lagt til grunn. 

Forslag til tiltak som kan sikre at retningslinjen tas i bruk og etterleves er også ønskelig.

Del 2

Andre del av retningslinjen sendes til høring høsten 2017.

Den inneholder følgende kapitler:

 • Barn og unge med helseutfordringer og/eller habiliteringsbehov
 • Operativ behandling av karies hos barn og unge
 • Dentale traumer, erosjoner, utviklingsforstyrrelser og TMD (tyggemuskulatur- og kjeveleddsplager) hos barn og unge
 • Vegring og angst for tannbehandling (odontofobi)
 • Spesialkompetanse, samhandling og pasientforløp

Høringsutkast

Se høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år

Du kan skrive ut retningslinjen ved å velge «Skriv ut retningslinjen»​ øverst til høyre.​

Høringssvar og høringsinstanser

Høringssvar tannhelse barn og unge 0-20 år (PDF)

Tannhelsetjenesten

 • Fylkestannleger
 • Regionale odontologiske kompetansesentra
 • TAKO-senteret

Kommuner

 • Helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • Fastlegene
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Den kommunale barnevernstjenesten
 • Barnevernsinstitusjoner

Spesialisthelsetjenesten

Helseforetak

Regionale helseforetak

 • DPS Distriktpsykiatriske sentra
 • BUP Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
 • Institusjoner innen rus- og psykiatri
 • Helseforetak

Universitet (tannlege- og tannpleierutdanninger)

 • Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB
 • Institutt for klinisk odontologi, UiT
 • Det odontologiske fakultet, UiO

Universitet (Medisin-, psykologi og helsesøsterutdanning)

 • Det medisinske fakultet, UiO
 • Det medisinske fakultet, NTNU
 • Institutt for klinisk medisin, UiT
 • Psykologisk institutt, UiO
 • Det psykologiske fakultet, UiB
 • Institutt for psykologi, UiT
 • Psykologisk institutt, NTNU
 • Helsesøsterutdanning, NTNU

Høgskoler (Helsesøsterutdanning)

 • Høyskolen Diakonova
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Hedmark (Tannpleier- og helsesøsterutdanning)

Tannhelsesekretærutdanninger

Kunnskapssentre

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RBUP Øst og Sør – Regionsenter for barn og unges psykiske helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)

Fagorganisasjoner

 • Den norske tannlegeforening
 • Spesialistforeningene
 • Norsk tannpleierforening
 • Tannhelsesekretærenes forbund
 • Fagforbundet
 • Landsforeningen for helsesøstre
 • Den norske legeforening
 • Barnelegeforeningen
 • Allmennlegeforeningen
 • Norsk psykologforening

Brukerorganisasjoner

 • Voksne for barn
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep
 • Barn av rusmisbrukere
 • Mental helse ungdom
 • Forandringsfabrikken

Andre organisasjoner

 • KS
 • Norsk Tannvern

Statlige etater

 • Fylkesmenn
 • Statens Barnehus
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Statens strålevern
 • Statens Helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Statens legemiddelverk

Representanter på rådslag høst 2015