Utkast til retningslinje er ikke tilgjengelig mens vi bearbeider høringsinnspillene. 

Høringsbrev

​​Helsedirektoratet sender på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 

Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten som består av fire deler:

 1. Fellesdel som omhandler virksomhetens drift og berører alle deltjenestene 
 2. Helsestasjon 0–5 år
 3. Skolehelsetjenesten 5–20 år
 4. Helsestasjon for ungdom (HFU)

Det er nå del 3,  Skolehelsetjenesten 5-20 år, og del 4, Helsestasjon for ungdom (HFU), som sendes på høring.

Del 1 og 2 var på høring våren 2016, og er ikke på høring nå, men del 1 Fellesdel gjelder også for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. En PDF-versjon av fellesdelen var derfor vedlagt for å kunne se anbefalingene i sammenheng med skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Nasjonale faglige retningslinjer er normerende og retningsgivende, og gir anbefalte handlingsvalg for virksomheten. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært førende for arbeidet med retningslinjen.

På flere fagområder i tilbudet i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom foreligger det allerede nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og rundskriv. Disse er fortsatt gjeldene og lenket til i aktuelle anbefalinger.

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Kunnskapsdepartementet (KD)
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 • Utdanningsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Landets fylkesmenn
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets kommuner

​Fagforeninger

 • Norsk sykepleierforbund
 • Den norske legeforening
 • Den norske jordmorforening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk psykologforening
 • Utdanningsforbundet
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk Tannvern
 • Norsk forening for ernæringsfysiologer
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

Organisasjoner og ombud

 • KS
 • Barneombudet
 • Likestillingsombudet
 • Voksne for barn
 • Rådet for psykisk helse
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Primærmedisinsk verksted
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjon
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Kreftforeningen
 • Elevforeningen
 • Elevorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Skeiv ungdom
 • Frivillighet Norge
 • Klara Klok
 • Redd barna
 • Norges døveforbund
 • Norges blindeforbund
 • Stine Sofies stiftelse
 • OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering)

​Kompetansesentre

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse,(RBUP sør/øst)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, (RKBU Midt-Norge)   
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og Selvmordsforebygging, (RVTS øst) 
 • Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging,  (RVTS Vest)
 • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, (RVTS Nord)
 • RVTS Sør
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt (RVTS midt)
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Kompetansesenter rus, Nord-Norge
 • Kompetansesenter rus, Midt-Norge
 • Kompetansesenter rus, region vest Stavanger
 • Kompetansesenter rus, region vest Bergen  
 • Kompetansesenter rus, region sør
 • Kompetansesenter rus, region øst
 • Kompetansesenter rus, Oslo 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (AktivUng)
 • NAKMI (Nasjonal kompetansenhet for minoritetshelse)
 • Hemil-senteret, UIB
 • Senter for helsefremmende forskning, NTNU
 • Senter for samisk helseforskning
 • Sametinget  
 • Norske samers riksforbund – ungdom 
 • Sex og samfunn  
 • Mental helse ungdom
 • Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
 • Norske Kvinners Sanitetsforening 
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (Naku)
 • NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring- og mestring innen helse)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Statsped
 • Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (ungorg)

Helsesøsterutdanninger

 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap, NTNU
 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Bergen
 • Høyskolen Diakonova
 • Universitetet i Stavanger
 • NTNU Ålesund
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Sørøst-Norge

​Fysioterapiutdanninger

 • Universitetet i Tromsø
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

​Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkommen til å komme med innspill.

skriv ut del på facebook del på twitter