Søke eller rapportere på tilskudd

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF).

Presisering av hvem som kan søke

Tilskuddsordningen er todelt. Det er ulike søknadsprosedyrer for lokale og nasjonale tiltak:

 1. Søknad om tilskudd som er landsomfattende eller dekker flere fylker, skal sendes til Helsedirektoratet via Altinn. Søknader som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist.
 2. Søknad om tilskudd til lokale- og interkommunale tiltak, og implementering av seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet, sendes direkte til fylkesmannsembetene. Informasjon om denne delen av tilskuddsordningen og søknadsfrister finnes på www.fylkesmannen.no.

Mål for ordningen

 • Bidra til at alle skal ha et best mulig utgangspunkt for å ha et trygt seksualliv
 • Bidra til fortsatt redusert abortrate og til reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner.

For utdyping av hovedmål og innsatsområder se Strategi for seksuell helse (2017–2022).

Målgruppe

Hovedmålgruppene er:

 • barn, ungdom og deres foreldre, og unge voksne

Andre særskilte målgrupper:

 • etniske minoritetsgrupper
 • grupper med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

Se regelverket i fulltekst (PDF) for presisering av tildelingskriteriene. Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden.

Følgende tiltak vil gis særskilt prioritet i 2017:

 • Tiltak for økt bruk og tilgjengelighet til langtidsvirkende reversibel prevensjon (LARC)
 • Tiltak rettet til migranter, minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

For tillegg og presiseringer, se regelverket (PDF).

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av:
  Helsedirektoratet gjør en samlet vurdering av søknadene innlevert via Altinn etter at søknadsfristen er utløpt.

  Fylkesmennene er delegert ansvaret for å bidra til at handlingsplanen gjennomføres og følges opp lokalt i kommuner og fylkeskommuner. Fylkesmannen gjør en samlet vurdering av alle søknadene i sitt fylke.
 • Tildeling godkjennes av:
  Søknader om tilskudd som er landsomfattende eller dekker flere fylker saksbehandles i Helsedirektoratet.

  Søknader om tilskudd til lokale- og interkommunale tiltak saksbehandles hos Fylkesmannen.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.

Svar kan forventes ved utgangen av april 2017.

Fant du det du lette etter?​