Evaluering

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket/forskriften for tilskuddet (lovdata.no).

Helsedirektoratet presiserer at søkere som har mottatt støtte foregående år ikke vil få utbetalt fullt tilskuddsbeløp før regnskap og rapport er sendt inn og godkjent. For å unngå driftsstans kan disse tillskuddsmottakerne sende skriftlig søknad om forskudd på inntil 1/3 av tilskuddsbeløpet fra foregående år.

Presisering av hvem som kan søke

Ordningen har to typer tilskudd:

 1. Driftstilskudd: Det er gitt driftstilskudd til tre søkere som har hovedansvaret for å følge opp målområdene og som er rettet mot hver av de tre hovedmålgruppene.Ved treårig innvilgelse av tilskudd tas det forbehold om Stortingets årlige bevilgning.
 2. Prosjekttilskudd: Det kan gis årlige prosjekttilskudd til søkere som følger opp målområdene og som retter seg mot relevante målgrupper

Det er gitt driftstilskudd for perioden 2016 - 2018, men det er rom for å justere søknaden årlig, gitt at tiltak og prosjekter kommer til eller faller fra.

Mål for ordningen

Tilskuddsordningen har to overordnede målområder:

 • en helhetlig ivaretakelse av hivpositive
 • forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

For utdyping av hovedmål og innsatsområder se Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017–2022).

Målgruppe

De tre hovedmålgruppene er:

 • mennesker som lever med hiv
 • menn som har sex med menn med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner
 • migranter med sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

I tillegg kan følgende være målgrupper for prosjekttilskudd og tilskudd til kunnskapsinnhenting:

 • Andre befolkningsgrupper som har sårbarhet for hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (herunder mennesker som selger og kjøper sex, sprøytebrukere m.fl.)

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • kvantifiserbare tildelingskriterier
 • skjønnsmessig vurdering

Søknadene vurderes ut fra 21 tildelingskriterier som er vektet. Se forskrift for presisering av tildelingskriteriene (lovdata.no). Sett dere godt inn i regelverket før dere sender inn søknaden.

Der søknader oppnår likeverdige karakterer etter tildelingskriteriene vil tilleggskriteriene nedenfor avgjøre vurderingen av søknadene:

 • erfaring fra innsatsområdet
 • faglig kompetanse på innsatsområdet
 • kapasitet til å ivareta et overordnet seksuell helse-perspektiv
 • har knyttet til seg frivillige og dokumentert brukermedvirkning/brukerstyring
 • har et nasjonalt nedslagsfelt
 • har dokumenterte planer om å samarbeide med andre organisasjoner
 • har tatt i bruk kvalitetsutviklingsverktøyet Succeed eller et av de andre kvalitetsverktøyene knyttet til Quality Action (Joint Action on Improving Quality in HIV Prevention).

I 2018 vil Helsedirektoratet prioritere:

 • Implementering og følgestudie av preeksponeringsprofylakse (Prep)
 • Lavterskel (oppsøkende, hurtigtesting, mv.) tilbud for grupper som er sårbare for hiv og soi
 • Tiltak som passer sammen med kondomkampanje Helsedirektoratet skal gjennomføre i 2018 rettet mot grupper som er sårbare for hiv og soi. 
 • Tiltak som kan bedre forhold for eldre med hiv
 • Faglige arrangementer som kan favne alle målgruppene i forskriften

Prosjektets rapporteringer på milepælsplan og budsjett må godkjennes hvert år. I søknaden må det stå beskrevet årlig tiltaksplan og årlig budsjett. Forvaltningsorganene har veiledningsplikt etter forvaltningslovens §11. Ta kontakt med kontaktpersoner for tilskuddsordningen dersom dere har spørsmål om søknaden.

Rapportere på tilskudd

Rapporteringsfrist for eventuelt tilskudd mottatt i 2017 er 31.03.18.

Rapport på tilskudd mottatt fra Helsedirektoratet skal svare til søknaden og beskrive hvordan og i hvilken grad målene er oppnådd. Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre drift beskrives. Rapporten skal inkludere beskrivelse av økonomiske og administrative forhold ved gjennomføring av tiltaket.

For prosjekter

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenliknes på likt nivå. Sluttrapport/årsrapport med revisorattestert regnskap sendes innen 31.03 påfølgende år etter hvert år med tilskudd. Tilskuddsmottakere må rapportere på de kriteriene for måloppnåelse eller andre krav som står i tilskuddsbrevet og de kriterier for måloppnåelse tilskuddsmottaker selv definerte i søknaden.

For driftstilskudd

Mottakere av driftstilskudd skal hvert år levere en rapport med revisorattestert regnskap, et oppdatert budsjett og en fremdriftsplan. Rapporten skal svare til søknaden og føringer i tilskuddsbrevet og beskrive hvordan og i hvilken grad målene er oppnådd. Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre drift beskrives.

Krav til revisorgodkjennelse

Tilskudd under 100.000 kroner trenger ikke revisorgodkjennelse. Regnskapet skal settes opp på en slik måte at det kan sammenholdes med vedtatt budsjett.

Tilskudd over 100.000 kroner skal være godkjent av autorisert revisor. Regnskapet skal vise bruken av tilskuddsmidlene. Det skal føres et separat regnskap for bruk av tilskuddsmidlene, skilt fra det øvrige regnskapet, for eksempel med en prosjektkode. Regnskapet skal settes opp på en slik måte at det kan sammenholdes med vedtatt budsjett.

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • beskrivelse av hvordan søker skal sikre brukermedvirkning
 • beskrivelse av tiltakets faglige forankring inkludert hvordan målgruppenes kjønn, alder, seksuell orientering og praksis, bosted, etnisk bakgrunn og økonomi blir tatt hensyn til i arbeidet
 • informasjon om prosjektansvarliges faglige kompetanse
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner)
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).
 • definisjon av konkrete kriterier for måloppnåelse for sine aktiviteter

Følgende vedlegg skal følge søknaden for driftstilskudd:

 • en beskrivelse av tiltaks- og fremdriftsplan for hele prosjektperioden (3 år)
 • en beskrivelse av budsjett for hele prosjektperioden (3 år)

For tillegg og presiseringer, se regelverket/forskriften (lovdata.no).

Søknadsbehandling

 • Søknadene skal behandles av: Helsedirektoratet.
 • Tildeling godkjennes av: Helsedirektoratet.
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev.

Svar kan forventes innen 1. mars 2018.

Utbetalinger for 2018

Det var 22 søkere til ordningen i 2018, og det ble totalt søkt om 32,9 mill. kroner. Det er gjort vedtak om tildeling av nær 24,3 mill. kroner på ordningen

Oversikt over tilskuddsmottakere for 2018 (XLS)

Fant du det du lette etter?​