Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer

Består av fire deler: fellesdel, helsestasjon 0 til 5 år, skolehelsetjenesten 5 til 20 år og helsestasjon for ungdom. Fellesdelen gir føringer for alle anbefalingene i deltjenestene. Den må sees i sammenheng med de andre delene for at retningslinjen skal fremstå helhetlig.


Andre retningslinjer og veiledere:  

​​​Tjenestene består av helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og helsetjenester for gravide på helsestasjon.

Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2016

Helsedirektoratet publiserte en rapport som viser årsverk for alle deltjenestene i helsestasjonsfeltet: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Fordeling av årsverk mellom yrkesgruppene helsesøster, jordmor, lege, fysioterapeut, spesialist i psykisk helse, ledelse og annet hjelpepersonell er også kartlagt. Det er første gang en slik landsdekkende kartlegging er gjennomført.​

Last ned: Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2016 (PDF)Tall fra hver enkelt kommune kan lastes ned i xlsx-format: Innrapporte data fra kommunene - Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (XLSX)

Rapporten Utviklingsstrategi for helsestasjon og skolehelsetjenesten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med formål om å utrede alternative tiltak for å styrke kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder en mulig «nasjonal minstenorm for bemanning».

Brosjyrer for helsestasjon for barn og gravide

​​Brosjyrer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Kommunens plikt til å tilby helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge 0-20 år, og til gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon, se forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (lovdata.no).

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste, med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal jobbe på individ-, gruppe-, og systemnivå. Tjenesten er tverrfaglig og har et friskfokus som fremmer ressurser og sterke sider hos barn, unge og foreldre. Den har et stort potensiale i å identifisere skjevutvikling og utsatthet hos gravide, barn og unge.

Alle kommuner har ifølge helse- og omsorgstjenesteloven ansvar for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Det omfatter også helsetjeneste i skole og helsestasjonstjeneste.

Målet med helsestasjons- og skolehelsetjenestene er å:

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdommer og skader

Det er kommunens ansvar å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene de skal utføre, og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse. For ytterligere krav til forsvarlighet m.v., se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 4 (lovdata.no), helsepersonelloven kapittel 2(lovdata.no), Helsepersonelloven med kommentarer og    forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helsepersonellovens kapittel 5 og 6 har bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt m.v. som skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og tjenestene. Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnevernet dersom det er grunn til å tro  at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det er gitt en veiledning om dette i et eget rundskriv: Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om: mishandling av barn i hjemmet, andre former for alvorlig omsorgssvikt av barn og misbruk av rusmidler under graviditet.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal i følge folkehelseloven og  forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten også bidra til at kommunene har oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom, og til gravide som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon.

Barns rettigheter

Barns rett til helsekontroll er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1 som fastsetter at «barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.» 

Som hovedregel kan personer over 16 år samtykke til helsehjelp, og foreldrene eller andre med foreldreansvar kan samtykke på vegne av pasienter under 16 år. Fra de er 12 år skal barna få si sin mening i spørsmål som angår egen helse. Yngre barn skal også høres før samtykke gis. For mer informasjon om barns rett til informasjon, medvirkning og samtykke, se pasient og brukerrettighetsloven kapittel 3 og 4 (lovdata.no) og Lov om pasientrettigheter.

Sist faglig oppdatert: 26. mars 2018