Tilskuddet ble i 2018 sammenslått og skal samordnes med tilskuddsordningen Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Rapportering på tidligere tilskudd

For å skrive en god rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Hovedmål:
Helhetlig og koordinert innsats overfor målgruppen.

Delmål:

Kommunen og hver enkelt tjeneste/enhet har utviklet innsatsen gjennom:

 • Å følge opp barn, unge og familier som trenger bistand
 • Å gi god informasjon til brukerne om tiltak, tjenester og samarbeid i kommunen
 • Å vite hva egen og andre tjenester kan bidra med for å gi god hjelp
 • En samlet lokal utviklingsplan for å oppnå hoved- og delmål
 • Rutiner for kontrolltiltak er planlagt og gjennomføres slik at ledelsen settes i stand til
  å vurdere den enkelte tjenesteyter og kommunens helhetlige innsats for å nå hoved- og delmål overfor målgruppen.

Lokale mål:

 • Bedre Tverrfaglig Innsats tilpasses eksisterende innsats lokalt
 • Innsatsen utvikles i tråd med kjent kunnskap, som bidrar til å oppfylle målene.

Målgruppe

Målgrupper for innsatsen er barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering i henhold til regelverket.

Søkere som beskriver følgende vil bli prioritert;

 • Forankring av utviklingstiltaket hos administrativ og politisk ledelse og i den enkelte tjeneste/enhet
 • Organisering av utviklingstiltaket
 • Lokale styrker og svakheter knyttet til Tidlig Innsats og samhandling overfor målgruppen
 • God informasjon om alle lokale tiltak, tjenester og samarbeidsarena, som er relevante inn i samarbeidet er gjort kjent, også for brukerne
 • Plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd

Kommunen kan motta inntil kr 300.000 i tilskudd, avhengig av innbyggertall. Flere kommuner kan med fordel søke tilskudd til interkommunal/regional innsats. Dersom det søkes tilskudd over flere år, trappes tilskuddet ned. Det forutsettes at innsatsen videreføres med egne midler. En konkret plan for videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd må derfor legges ved.

Tilskuddet kan benyttes til:

 • Frikjøp av nøkkelpersonell (inntil 50 %)
 • Kompetansehevende tiltak på tvers av relevante tjenester
 • Annet som er relevant for utviklingstiltaket

Tilskuddet kan ikke benyttes til:

 • Investeringer
 • Innkjøp av utstyr

Kunnskapsgrunnlag

Følgende kunnskap skal legges til grunn i utviklingen:

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Søknader forventes ferdigbehandlet 20. juni 2017.

Fant du det du lette etter?​