Nordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nordiske-fysioterapeuter-bor-snarlig-soke-om-norsk-autorisasjonNordiske fysioterapeuter bør snarlig søke om norsk autorisasjon22.02.2019 12:26:00Helsedirektoratet oppfordrer ferdigutdannede fysioterapeuter med utdanning fra et annet nordisk land, som vurderer å søke autorisasjon i Norge, om å søke så snart som mulig.
Små endringar i bruk av tvanghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/sma-endringar-i-bruk-av-tvangSmå endringar i bruk av tvang20.02.2019 14:20:00Frå 2016 til 2017 var det ein liten nedgang i tvangsinnleggingar i psykisk helsevern. Tala viser samstundes at det er små endringar over tid.
Behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)https://helsedirektoratet.no/nyheter/behandling-i-pakkeforlop-ogsa-for-psykose-spiseforstyrrelse-og-tvangslidelse-ocdBehandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)15.02.2019 08:37:01Tre pakkeforløp for psykisk helse og rus er allerede tatt i bruk i tjenesten. Fra 15. februar gjelder tre nye pakkeforløp.
Vekst i liggedager for utskrivningsklare pasienterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vekst-i-liggedager-for-utskrivningsklare-pasienterVekst i liggedager for utskrivningsklare pasienter14.02.2019 09:32:00Fra 2017 til 2018 var det en økning i liggedager for utskrivningsklare pasienter, med størst vekst i de store bykommunene. Økningen skyldes i hovedsak en vekst i antall pasienter og opphold, mens gjennomsnittlig liggetid holdt seg relativt stabil.
Trine Melgård blir ny kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/trine-melgard-blir-ny-kommunikasjonsdirektor-i-helsedirektoratetTrine Melgård blir ny kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet13.02.2019 09:20:00Trine Melgård forlater Direktoratet for e-helse og starter som kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet 1. mai 2019.
Svak nedgang i kor mange som ventar på plass i sjukeheimhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/svak-nedgang-i-kor-mange-som-ventar-pa-plass-i-sjukeheimSvak nedgang i kor mange som ventar på plass i sjukeheim08.02.2019 13:05:00Det er totalt 1 497 personar som står på venteliste til sjukeheim per 15. desember 2018 mot 1 518 som sto på venteliste 15. august.
Ny vekstkurve for hodeomkrets blant barn 0-2 århttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-vekstkurve-for-hodeomkrets-blant-barn-0-2-arNy vekstkurve for hodeomkrets blant barn 0-2 år07.02.2019 08:00:00Mange friske spedbarn har vært unødvendig henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning for stor hodeomkrets. Revisjon av anbefaling for hodeomkrets har vært prioritert, og er nå endret og tilpasset norske barn
Helsedirektoratet skal oppdatere retningslina for antibiotikabruk i sjukehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-skal-oppdatere-retningslina-for-antibiotikabruk-i-sjukehusHelsedirektoratet skal oppdatere retningslina for antibiotikabruk i sjukehus05.02.2019 09:58:00Helsedirektoratet har vedteke å oppdatere retningslina for bruk av antibiotika i sjukehus. – Dette er eit omfattande og viktig arbeid. Vi legg opp til prosjektstart i vår, og vil leggje ut oppdateringar jamleg, seier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Blir enklere å redde liv på tvers av landegrenserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/blir-enklere-a-redde-liv-pa-tvers-av-landegrenserBlir enklere å redde liv på tvers av landegrenser01.02.2019 13:13:00Helsetjenesten i Sverige og Norge samarbeider daglig om pasienter langs vår lange felles grense. Nå innføres et nytt sammenkoblet kommunikasjonssystem, som skal gjøre det enda enklere for nødetatene å samarbeide for å redde liv.
Foreslår opprettelse av 200 nye LIS1-stillingerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/foreslar-opprettelse-av-200-nye-lis1-stillingerForeslår opprettelse av 200 nye LIS1-stillinger30.01.2019 09:18:04På oppdrag fra HOD har Helsedirektoratet vurdert dimensjoneringen av antall LIS1-stillinger. Direktoratet foreslår at det opprettes 200 nye LIS1-stillinger.
Ny teneste for varsling av luftkvalitethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-teneste-for-varsling-av-luftkvalitetNy teneste for varsling av luftkvalitet30.01.2019 08:08:00Ei ny teneste varslar korleis lufta er no, resten av dagen og neste døger, i heile Noreg. Du får vite om det er lite, moderat, høg, eller særs høg luftforureining der du bur eller er. I tillegg får utsette grupper helse- og aktivitetsråd.
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/evaluering-av-opptrappingsplanen-for-rusfeltetEvaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet28.01.2019 12:00:26Ein ny Fafo-rapport viser at det er for tidleg å måle verknaden av opptrappingsplanen for rusfeltet. Samstundes peikar rapporten på at merksemda om planen har medverka til at kommunane utviklar tenester i tråd med måla for planen.
Gode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølginghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/gode-brukererfaringer-med-medisinsk-avstandsoppfolgingGode brukererfaringer med medisinsk avstandsoppfølging22.01.2019 13:10:18Nasjonalt velferdsteknologiprogram har oppsummert alle rapportene fra første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging. For kommuner som bruker - eller vil ta i bruk - medisinsk avstandsoppfølging, peker oppsummeringen på områder å huske på.
Fortsatt viktig å forebygge røykinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-viktig-a-forebygge-roykingFortsatt viktig å forebygge røyking18.01.2019 11:26:00En svak økning i røyketallene viser at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rapport-om-e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktNy rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt18.01.2019 08:12:18Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Helsesøster er nå helsesykepleierhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsesoster-er-na-helsesykepleierHelsesøster er nå helsesykepleier15.01.2019 12:57:00Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.
Flere eldre på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebyggethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pa-sykehus-for-sykdommer-og-skader-som-kunne-vert-forebyggetFlere eldre på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebygget15.01.2019 11:45:00Mange eldre legges inn på sykehus som følge av akutte tilstander som dehydrering, mangelanemier, infeksjoner og influensa. – Dette er forhold som potensielt kunne vært forebygget ved god oppfølging fra fastlege, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-sjeldne-sykdommerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer14.01.2019 13:24:00Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.
Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/folk-vil-leve-sunnere-men-trenger-motivasjonFolk vil leve sunnere, men trenger motivasjon08.01.2019 11:30:00Ni av ti voksne tror at de i stor grad kan påvirke egen helse. Mange ønsker å ta grep for å få bedre helse, men mangler motivasjon.
Revidert spesialistforskrift – kommunane skal utdanne eigne spesialistarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/revidert-spesialistforskrift-kommunane-skal-utdanne-eigne-spesialistarRevidert spesialistforskrift – kommunane skal utdanne eigne spesialistar22.12.2018 12:11:16Ny revidert spesialistforskrift er vedtatt 18. desember, og forskrifta trer i kraft 1. mars 2019. Den viktigaste endringa er at utdanninga for spesialitetane allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA) nå er inkludert i forskrifta.