Psykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsevern-prioritert-lavere-enn-somatisk-virksomhetPsykisk helsevern prioritert lavere enn somatisk virksomhet24.08.2017 07:53:00Ingen av de regionale helseforetakene har full måloppnåelse for prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling i 2016.
Tjenester hjemme ved demens: Tilskudd til 14 kommunerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tjenester-hjemme-ved-demens-tilskudd-til-14-kommunerTjenester hjemme ved demens: Tilskudd til 14 kommuner24.08.2017 07:22:0014 kommuner får tilskudd for å prøve ut ulike modeller for tjenester til personer med demens som bor hjemme. Målet er å gi et bedre tilbud den siste tiden før innleggelse i sykehjem.
Flere mottar habilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-mottar-habilitering-i-spesialisthelsetjenestenFlere mottar habilitering i spesialisthelsetjenesten23.08.2017 14:23:58I 2016 var det i overkant av 22 000 pasienter ved habiliteringsavdelingene i helseforetakene. Dette er en vekst på over 500 pasienter eller 2,6 prosent fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært vekst.
Revidert retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/revidert-retningslinje-for-forebygging-av-hjerte-og-karsykdommerRevidert retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer23.08.2017 11:23:00Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge. Den reviderte retningslinjen skal bidra til at flere tilfeller kan forebygges, blant annet ved bedre vurdering av risiko hos den enkelte pasient.
Primærhelseteam: Tilskudd til kommuner og fastlegerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/primerhelseteam-tilskudd-til-kommuner-og-fastlegerPrimærhelseteam: Tilskudd til kommuner og fastleger22.08.2017 10:14:54Gjennom «primærhelseteam» skal fastleger, sykepleiere og helsesekretærer samarbeide om å gi et enda bedre tilbud til befolkningen i kommunene.
Ny retningslinje om demens: God diagnostikk og behandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-retningslinje-om-demens-god-diagnostikk-og-behandlingNy retningslinje om demens: God diagnostikk og behandling18.08.2017 08:40:00En ny nasjonal faglig retningslinje om demens skal bidra til at personer med demens tilbys utredning og får tilpasset oppfølging gjennom hele sykdomsforløpet.
Fortsatt vekst i polikliniske pasienterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-vekst-i-polikliniske-pasienterFortsatt vekst i polikliniske pasienter17.08.2017 13:29:03I 2016 ga helseforetakene og private-ideelle sykehus helsehjelp til om lag 1,9 millioner pasienter. Det var 1,7 prosent flere enn året før. Poliklinikkene har størst vekst med 2,2 prosent fra 2015 til 2016.
Risiko og sårbarhet i helsesektorenhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/risiko-og-sarbarhet-i-helsesektorenRisiko og sårbarhet i helsesektoren17.08.2017 03:30:00Helsesektoren må kartlegge risiko og sårbarhet for IKT og legemiddelforsyning bedre.
Vil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournalerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/vil-endre-regelverket-for-offentlig-innsyn-i-pasientjournalerVil endre regelverket for offentlig innsyn i pasientjournaler15.08.2017 16:01:00Befolkningen må ha tillit til at pasientopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig må offentligheten og særlig media kunne granske helsetjenesten.
Svake relasjoner svekker ungdommens sjanserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/svake-relasjoner-svekker-ungdommens-sjanserSvake relasjoner svekker ungdommens sjanser15.08.2017 12:45:00Kun 20 prosent av ungdommer som rapporterer at de ikke har et godt forhold verken til foreldre, skole eller venner, tror de vil få et godt og lykkelig liv. Nye tall viser oss hvor innsatsen mot utenforskap bør rettes.
Nye råd om håndtering av rus på offentlige arbeidsplasserhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/nye-rad-om-handtering-av-rus-pa-offentlige-arbeidsplasserNye råd om håndtering av rus på offentlige arbeidsplasser15.08.2017 10:17:00Mange arbeidsgivere etterlyser hjelp til å håndtere rusbruk knyttet til arbeidslivet. Nå har Helsedirektoratet gitt ut RusOFF – råd som gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy.
9 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/9-milliarder-kroner-til-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester9 milliarder kroner til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester11.08.2017 11:06:34Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.
Kortere saksbehandlingstider for spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/kortere-saksbehandlingstider-for-spesialistgodkjenningKortere saksbehandlingstider for spesialistgodkjenning11.08.2017 10:49:00Helsedirektoratet har igangsatt en rekke strakstiltak for å få ned saksbehandlingstiden for spesialistgodkjenning. Tiden for resertifisering og allmennmedisin er nå på under to måneder.
Store regionale forskjeller i døgnplasser for barn og ungehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/store-regionale-forskjeller-i-dognplasser-for-barn-og-ungeStore regionale forskjeller i døgnplasser for barn og unge11.08.2017 10:00:00I det psykiske helsevernet for barn og unge var det i 2016 fortsatt store regionale forskjeller i kapasitet målt ved døgnplasser i forhold til befolkning.
Helsedirektoratet på Arendalsukahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-pa-arendalsukaHelsedirektoratet på Arendalsuka11.08.2017 09:04:44Helsedirektoratet er til stede på Arendalsuka med flere egne arrangementer, i tillegg deltar vi på andres arrangementer. Følg med på Helsedirektoratets Facebook-side for informasjon og livestreaming fra arrangementene våre.
Flere får behandling ved poliklinikkenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-far-behandling-ved-poliklinikkeneFlere får behandling ved poliklinikkene11.08.2017 08:00:00Om lag 193 000 pasienter ble behandlet i det psykiske helsevernet for voksne i 2016. Dette tilsvarer 4,7 prosent av befolkningen på 18 år og eldre mot 4,4 prosent i 2011. Størst er økningen ved poliklinikkene.
Barn og unge får mer behandling i psykisk helsevernhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/barn-og-unge-far-mer-behandling-i-psykisk-helsevernBarn og unge får mer behandling i psykisk helsevern11.08.2017 08:00:00Barn og unge i det psykiske helsevernet mottok flere polikliniske konsultasjoner i 2016 enn i 2012. Justert for befolkningsveksten økte antallet konsultasjoner med 11 prosent i perioden. Størst var veksten blant jenter (18 prosent) og ungdom (15 prosent).
Flere pasienter får behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandlinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-pasienter-far-behandling-i-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandlingFlere pasienter får behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling10.08.2017 08:00:00I underkant av 33 000 pasienter mottok behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2016. Dette var to prosent flere pasienter sammenlignet med året før og 13 prosent flere enn i 2012.
Raskere saksbehandling for spesialistgodkjenninghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/raskere-saksbehandling-for-spesialistgodkjenningRaskere saksbehandling for spesialistgodkjenning02.08.2017 07:01:00Saksbehandlingstiden for spesialistgodkjenning for sykehusspesialitetene er på godt over syv måneder og for noen kan det bli enda lengre. Det er svært uheldig for søkerne og direktoratet setter inn ekstra tiltak.
Økt trygghet og mestring med velferdsteknologihttps://helsedirektoratet.no/nyheter/okt-trygghet-og-mestring-med-velferdsteknologiØkt trygghet og mestring med velferdsteknologi14.07.2017 09:51:00Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Dette konkluderer en rapport fra Nasjonalt senter for e-helseforskning.