Fortsatt viktig å forebygge røykinghttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fortsatt-viktig-a-forebygge-roykingFortsatt viktig å forebygge røyking18.01.2019 11:26:00En svak økning i røyketallene viser at det fortsatt er viktig å jobbe med tobakksforebyggende arbeid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-rapport-om-e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktNy rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt18.01.2019 08:12:18Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Helsesøster er nå helsesykepleierhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsesoster-er-na-helsesykepleierHelsesøster er nå helsesykepleier15.01.2019 12:57:00Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.
Flere eldre på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebyggethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/flere-eldre-pa-sykehus-for-sykdommer-og-skader-som-kunne-vert-forebyggetFlere eldre på sykehus for sykdommer og skader som kunne vært forebygget15.01.2019 11:45:00Mange eldre legges inn på sykehus som følge av akutte tilstander som dehydrering, mangelanemier, infeksjoner og influensa. – Dette er forhold som potensielt kunne vært forebygget ved god oppfølging fra fastlege, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
De regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommerhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvar-for-legemidler-mot-sjeldne-sykdommerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvar for legemidler mot sjeldne sykdommer14.01.2019 13:24:00Fra 1. februar 2019 overtar de regionale helseforetakene (RHF-ene) finansieringsansvaret for legemidler mot sjeldne sykdommer. Pasienter med gyldig blåresept fra før overføringstidspunktet, kan benytte denne i reseptens gyldighetsperiode.
Folk vil leve sunnere, men trenger motivasjonhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/folk-vil-leve-sunnere-men-trenger-motivasjonFolk vil leve sunnere, men trenger motivasjon08.01.2019 11:30:00Ni av ti voksne tror at de i stor grad kan påvirke egen helse. Mange ønsker å ta grep for å få bedre helse, men mangler motivasjon.
Revidert spesialistforskrift – kommunane skal utdanne eigne spesialistarhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/revidert-spesialistforskrift-kommunane-skal-utdanne-eigne-spesialistarRevidert spesialistforskrift – kommunane skal utdanne eigne spesialistar22.12.2018 12:11:16Ny revidert spesialistforskrift er vedtatt 18. desember, og forskrifta trer i kraft 1. mars 2019. Den viktigaste endringa er at utdanninga for spesialitetane allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin (ASA) nå er inkludert i forskrifta.
Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/helsepersonell-med-utdanning-fra-utlandet-er-viktige-bidragsytarar-i-norske-helse-og-omsorgstenesterHelsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester20.12.2018 15:38:00Helsepersonell med utanlandsk utdanning utfører ein viktig del av arbeidsinnsatsen i dei norske helse- og omsorgstenestene. Fleire yrkesgrupper med utdanning frå utlandet har utført ein aukande del av årsverka i tenestene dei siste åra.
Større vekst i kommunale helsetenester for rus og psykisk helsehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/storre-vekst-i-kommunale-helsetenester-for-rus-og-psykisk-helseStørre vekst i kommunale helsetenester for rus og psykisk helse19.12.2018 09:52:00Auken årsverk i kommunale helsetenester innan rus og psykisk helse frå 2017 til 2018 er den største sidan 2008. Auken er størst i tenester retta mot vaksne, med 8,9 prosent, medan veksten i tenester retta mot barn og unge var på 7,5 prosent.
Fleire legar i både kommunar og sjukehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/fleire-legar-i-bade-kommunar-og-sjukehusFleire legar i både kommunar og sjukehus17.12.2018 13:41:08Den nye rapporten frå Helsedirektoratet om legar i kommune- og spesialisthelsetenesta visar ei auke talet på årsverk for legar både i kommunane og i spesialisthelsetenesta i 2017.
Autorisasjonssøkarar med nordisk godkjenning skal bli behandla etter EØS-regelverkethttps://helsedirektoratet.no/nyheter/autorisasjonssokarar-med-nordisk-godkjenning-skal-bli-behandla-etter-eos-regelverketAutorisasjonssøkarar med nordisk godkjenning skal bli behandla etter EØS-regelverket13.12.2018 13:45:29Nordisk overeinskomst, Arjeplog-avtalen, er no revidert etter ei semje mellom dei nordiske landa om at det var behov for endringar.
Kven kan stille diagnosen psykisk utviklingshemming?https://helsedirektoratet.no/nyheter/kven-kan-stille-diagnosen-psykisk-utviklingshemmingKven kan stille diagnosen psykisk utviklingshemming?13.12.2018 08:19:36Dette er eit av mange spørsmål som har dukka opp i kjølvatnet av medieomtala om bruk av diagnosen psykisk utviklingshemming. Difor er det behov å gjere kriteria for å stille ein slik diagnose tydelegare.
Det tek lenger tid frå tilvising til ei teneste startar i spesialisthelsetenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/det-tek-lenger-tid-fra-tilvising-til-ei-teneste-startar-i-spesialisthelsetenestaDet tek lenger tid frå tilvising til ei teneste startar i spesialisthelsetenesta12.12.2018 12:49:00Median tid til tenestestart for andre tertial i 2018 var 62 dagar. Det er ei auke på éin dag samanlikna med same periode i fjor.
Krav til spesialisering for leger i kommunenehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/krav-til-spesialisering-for-leger-i-kommuneneKrav til spesialisering for leger i kommunene11.12.2018 14:36:00Leger som ansettes i eller inngår avtale med kommunen fra 1. mars 2017 må være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.
Tilskot til ideelle og frivillige organisasjonar som jobbar for personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaringhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tilskot-til-ideelle-og-frivillige-organisasjonar-som-jobbar-for-personar-med-rusmiddelproblem-eller-prostitusjonserfaringTilskot til ideelle og frivillige organisasjonar som jobbar for personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaring11.12.2018 12:58:00Det er no avgjort kven som får middel i tredje runde av desse tilskota.
Bjørn Guldvog held fram som helsedirektørhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/bjorn-guldvog-held-fram-som-helsedirektorBjørn Guldvog held fram som helsedirektør07.12.2018 14:21:00I statsrådet i dag vart Bjørn Guldvog nemnd ut til direktør for Helsedirektoratet for ein ny periode på seks år, med tiltreding frå det tidspunkt departementet avgjer.
Tre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenestahttps://helsedirektoratet.no/nyheter/tre-nye-pakkeforlop-er-klare-for-implementering-i-tenestaTre nye pakkeforløp er klare for implementering i tenesta07.12.2018 09:26:00Dei nye pakkeforløpa for mistanke om psykoseutvikling og psykoseliding, utreding og behandling av tvangsliding (OCD) og spiseforstyrring hos barn og unge, er nå klare.
Mat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningslinehttps://helsedirektoratet.no/nyheter/mat-og-maltid-i-barnehagen-er-viktig-for-helsa-til-barna-ny-retningslineMat og måltid i barnehagen er viktig for helsa til barna – ny retningsline06.12.2018 14:39:00Den nye retningslina til Helsedirektoratet skal gjere at barn i heile landet får eit likare tilbod om mat og drikke. Betre kosthald vil gje barna betre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.
Betre produktivitet i somatiske sjukehushttps://helsedirektoratet.no/nyheter/betre-produktivitet-i-somatiske-sjukehusBetre produktivitet i somatiske sjukehus04.12.2018 09:14:00Produktiviteten i somatiske sjukehus har auka med om lag ein prosent frå 2013 til 2017, viser ein analyse frå Helsedirektoratet. Det er likevel berre Helse Sør-Aust som har hatt forbetring av produktiviteten i perioden.
Varierende kvalitet på helsetjenesterhttps://helsedirektoratet.no/nyheter/varierende-kvalitet-pa-helsetjenesterVarierende kvalitet på helsetjenester29.11.2018 09:09:04Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet. – Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.