Det følger a​​​​v lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3) (lovdata.no) at Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: 

  a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

  b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

  c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

  d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

  e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere 

Presisering av tannhelsetjenestelovens § 1-3 hos regjeringen.no  

Fylkeskommunene har i tillegg fått i oppdrag å gi tilbud til disse gruppene:

Presisering av rettighet/mulighet for tannhelsehjelp til personer med rusmiddelavhengighet eller psykiske lidelser

Følgende personer med rusmiddelavhengighet eller psykisk lidelse har krav på tannhelsehjelp fra Den offentlige tannhelsetjenesten.

  1. Personer mellom 0 og 18 år (fyller 18 år i behandlingsåret).
  2. Personer som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret får 75 % rabatt av honorartakst fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.
  3. Personer med vedtak om hjemmebasert helsetjeneste i form av hjemmesykepleie (inkludert psykiatrisk sykepleie), f.eks. lettere behand­ling, sårbehandling og legemiddelhåndtering. Hjemmesykepleien må foregå minimum en gang i uken i tre måneder for at tannhelsehjelpen skal gis gratis.
  4. Personer som oppholder seg på institusjon i kommune, spesialisthelsetjeneste, eller i annen institusjon som har avtale med spesialisthelsetjenesten. Institusjonsoppholdet må vare i minimum tre måneder for at tannhelsehjelpen skal gis gratis.
  5. Personer som mottar personlig assistanse (for eksempel praktisk bistand, opplæring og støttekontakt), eller avlastningstiltak fra kommunen som følge av sin rusavhengighet.
  6. Personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
  7. Personer som har vært tortur- eller overgrepsutsatt og personer med odontofobi (sterk angst for tannbehandling).
  8. Innsatte i fengsel.

Hvis ingen av vilkårene over er oppfylt kan personen ha krav på refusjon i henhold til folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Dette avgjør behandlende tannlege/tannpleier. Mer informasjon på helfo.no. 

Personer som ikke har rett til tannhelsehjelp i Den offentlige tannhelsetjenesten kan ha rett til økonomisk stønad til tannbehandling fra NAV. Stønaden er skjønnsmessig og vurderes på grunnlag av faktiske behov og søkers inntekter/utgifter.

Sist faglig oppdatert: 14. januar 2019