​​​​​​Av lov om tannhelsetjenesten (§ 1-3) (lovdata.no) skal Den offentlige tannhelsetjenesten organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: 

  a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

  b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

  c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

  d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

  e) Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere 

Presisering av tannhelsetjenestelovens § 1-3 hos regjeringen.no  

Fylkeskommunene har fått i oppdrag å gi tilbud til disse gruppene:

Andre tilbud til tannbehandling er:

Sist faglig oppdatert: 14. juni 2016