​​​​​Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom​ er til behandling etter høring. Denne retningslinjen vil erstatte Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Veilederen tar sikte på å utdype formålet med forskriften av 3. april 2003 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Forskriften er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). Den skal sikre at helsestasjons- og  skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år og for gravide som går til kontroll ved helsestasjon.

Formålet med forskriften er gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten å:

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdommer og skader

Behovet for å sette tjenesten inn i et helhetlig perspektiv vektlegges. Kommunene oppfordres til å se helsestasjons- og skolehelsetjenesten som en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid. 

skriv ut del på facebook del på twitter