Bestill rundskrivet i papirversjon

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9.

Rundskrivet er oppdatert per 1.10.2015, blant annet med henvisning til ny straffelov (straffeloven 2005). Det er også foretatt enkelte presiseringer i teksten; se særlig punktene 2.2.3, 4.2.5.3, 4.5.3.3, 4.5.6 og 4.9.4.1.

Rundskrivet til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 inneholder de enkelte bestemmelsene med kommentarer. Videre inneholder det omtale av viktige temaer ved yting av helse- og omsorgstjenester til personer med psykisk utviklingshemming. Det erstatter tidligere rundskriv IS-10/2004 Lov om sosiale tjenester kapittel 4A – Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene.  Formålet med rundskrivet er å bidra til dette.

Maler for søknader for dispensasjon, vedtak og meldinger

Merk at den røde teksten i ny vedtaksmal er hjelpetekst, og skal slettes før vedtaket sendes til Fylkesmannen. Tilbakemeldinger om det nye skjemaet kan sendes til Ann-Kristin Wassvik.

Fant du det du lette etter?​