For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket for tilskuddet (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med ordningen er å styrke fag- og tjenesteutvikling og
kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemning.

Bakgrunnen beskrives i Meld.St.29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og Meld. St. 45 (2012-2013) «Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemning». Disse stortingsmeldingene gir overordnede føringer for tilskuddsordningen.

Målgruppe

Direkte målgruppen for tiltaket er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemning. Endelig målgruppe er personer med utviklingshemning.

Tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriteriene:

 • Prosjekter som vurderes å kunne styrke enten fag- og tjenesteutvikling og/eller kompetanseheving i tjenestene prioriteres
 • Prosjekter med nasjonal overføringsverdi prioriteres
 • Helsedirektoratet kan ta hensyn til geografisk fordeling av midlene

Kommuner som får innvilget tilskudd forplikter seg til å delta i et eventuelt nettverk arrangert av Helsedirektoratet.

Søknadens form og innhold 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskuddsbrev med innvilgelse eller brev med avslag.
 • Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Helsedirektoratet vil involvere Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) i søknadsbehandlingen ved behov.

Søknadene forventes ferdigbehandlet innen 1. juni 2017. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Fant du det du lette etter?​