Veiledere

Oppfølging av personer med store og sammensatte behov
Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator
Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

Barn og unge med habiliteringsbehov
Samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand.

Søk tilskudd

Hverdagsrehabilitering

47 kommuner deltok i et nasjonalt prosjekt for utprøving av modeller for hverdagsrehabilitering i perioden 2013 – 2015, finansiert av tilskudd over statsbudsjettet. Prosjektene er evaluert underveis. Evalueringen skulle gi svar på tiltakenes effekt for brukerne og gevinst for kommunene. Resultatene ble presentert på Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, arrangert av Helsedirektoratet og NSH, 19. – 20. mai 2016.

Rapporten viser at hverdagsrehabilitering har bedre effekt enn vanlige hjemmetjenester på brukernes utførelse og tilfredshet med daglige aktivitetar, fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet i et seks måneders perspektiv. Forskjellene blir mindre etter 12 måneder, men hverdagsrehabilitering gir fortsatt signifikant bedre effekt. Studien tyder på at standardtjenester og hverdagsrehabilitering koster omtrent like mye i et seks måneders perspektiv, men at helseeffekten er større ved rehabilitering.

Rapporten er å finne hos Senter for omsorgsforskning

Hverdagsrehabilitering er rehabiliteringstilbud gitt i hjemmet, hovedsakelig til målgruppen eldre som har fått et brått eller langsomt fall i funksjon. Krav til innhold og metodisk tilnærming er de samme som for annen rehabilitering.

Satsingen på hverdagsrehabilitering innebærer at omsorgstjenestens brukere tilbys strukturerte og målrettede tiltak for å vinne tilbake funksjons- og mestringsevne fremfor kompenserende tjenester. Valg av tiltak baseres på tverrfaglig kartlegging av behov, ressurser og mål. Tidlig oppstart av intensive treningstiltak er viktig.

Den intensive innsatsen skal redusere behovet for hjelp både på kort og lang sikt. Det er et mål å styrke brukernes muligheter for egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig. Hverdagsrehabilitering skal registreres i IPLOS som rehabilitering utenfor institusjon.  

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Habilitering.no skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.

Sansetap og sjeldne diagnoser

​ReHabuka

ReHabuka har som mål å bidra til økt fokus, publisitet og erfaringsutveksling innen habilitering og rehabilitering. Den ble etablert i 2008 som ledd i den nasjonale strategien for habilitering og rehabilitering (2008-2011) og var tidfestet til uke 43.

De første årene ble det arrangert tiltak både nasjonalt, regionalt og lokalt. Erfaringene viste at det var god oppslutning og publisitet om lokale og regionale arrangement, men vanskelig å nå igjennom med synlige nasjonale markeringer. Noen valgte å legge markeringen til en annen uke fordi det passet bedre lokalt. Erfaringene viste at det var vanskelig å få til synlige nasjonale markeringer, mens de lokale og regionale arrangementene var vellykkede. De regionale koordinerende enhetene har vært sentrale pådrivere helt fra starten av. 

Helsedirektoratet oppfordrer til fortsatt å bruke ReHabuka til regionale og lokale aktiviteter og markeringer. Tidspunkt og vinkling av tema kan tilpasses lokale forhold.

Spesialisthelsetjenesten kan søke tilskudd til aktiviteter gjennom tilskuddsordningen «Tilskudd til rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten».

Logoer og maler til ReHabuka

Bruk malene og lag annonser og plakater til ReHabiliteringsuka.

Last ned logoer

RehabiliteringsukaRehabuka
Logo office/web​

JPG

PDF

JPG

PDF

Logo trykk​

PS

EPS

Annonser

Plakater

Plakatmalene har et tekstfelt hvor dere kan skrive inn informasjon om det aktuelle arrangementet. Ha markøren i det feltet som står i klamme, og fyll inn tekst.

Sist faglig oppdatert: 13. februar 2019