Tilskudd for 2018 vil bli oppdatert så fort statsbudsjettet er vedtatt i desember 2017.

Søke eller rapportere på tilskudd

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen. Kontakt Fylkesmannen lokalt for søknadsfrist, rapporteringsfrist og for å søke.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig å kjenne regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) for å lese om mål og målgrupper, tildelingskriterier, søknadsbehandling og rapporteringskrav, oppfølging og kontrollrutiner.

Mål for ordningen

Hovedmål:

Stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester. 

Delmål:

 • sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet
 • forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
 • styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning
 • etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis

Målgruppe

Primærmålgruppe er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og deres pårørende.

Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.

For kompetansetiltak innen psykisk helse og rus feltet kan ansatte i andre kommunale-, fylkeskommunale etater som kommer i kontakt med sluttbruker (f.eks. NAV, barnevern, barnehager og skoler) være målgrupper.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av:

 • Kvantifiserbare tildelingskriterier
 • Skjønnsmessig vurdering

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering   
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)   

Tillegg og presiseringer

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen. Søknadene skal sendes det enkelte fylkesmannsembete. Informasjon om søknadsprosessen finnes på fylkesmennenes nettsider.

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene, pkt. 7 i tilskuddsregelverket skal oppfylles.

Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.

 

Fant du det du lette etter?​