​Forbud mot snus og røyk i skoler og barnehager

Det er innført tobakksfri skoletid for alle elever i barne, ungdoms- og videregående skoler. Det er også forbud mot snus og røyk i både kommunale og private barnehager, også private familiebarnehager.

Formålet med bestemmelsene er å verne barn mot passiv røyking, gi dem en mest mulig tobakksfri oppvekst og forebygge at barn og unge begynner å bruke snus eller røyk. De fleste som begynner å røyke eller snuse, begynner i ung alder. Tobakksfri skoletid fjerner en viktig arena for rekruttering og sosialt press om å begynne med tobakk.

Bestemmelsene om forbud mot snus og røyk i skoler og barnehager beskrives nærmere i artikkel om røykeloven.

Skoleprogrammet FRI

FRI er et gratis undervisningsprogram for ungdomsskolen som handler om å forebygge bruk av snus og røyk. Det er det største programmet i norsk skole, og omtrent 110 000 ungdommer deltar hvert år. Målet er å gi lærerne et godt verktøy, med ferdige leksjoner som er tilpasset læreplanen, slik at de kan bidra til å forebygge bruk av røyk og snus. De får ferdige leksjoner til bruk i timene.

Gjennom temaet tobakk skal en styrke ungdoms evne til å ta selvstendige valg, og metodene elevene lærer kan brukes på flere livsstilsområder. FRI bygger på sosial kognitiv læringsteori, og utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Programmet er en ny versjon av det tidligere tobakksforebyggende programmet VÆR røykFRI, som er evaluert i flere runder med meget gode resultater. Det er også gjort en samfunnsøkonomisk analyse av undervisningsprogrammet FRI.

FRI vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon dekker flere mål i læreplanen (LK06).

Hvordan snakke med unge om røyk og snus

Mange unge ønsker å slutte med røyk eller snus. Ved å snakke om røyking eller snusing med elever kan de få hjelp til å ta riktige valg.

De aller fleste vet at det er helseskadelig å bruke tobakk. Når noen likevel fortsetter med det, skyldes det vanligvis at de opplever røyken eller snusen som noe positivt. Når man snakker med unge om deres røyking eller snusing, forteller de ofte at det fungerer som en slags kompensasjon for de daglige opp- og nedturer som et ungdomsliv byr på.

Det er viktig å forstå at røyking og snusing ikke har samme funksjon for alle. For noen er det en måte å kommunisere på; det kan signalisere modenhet, uavhengighet og tilhørighet, og kan bidra til å lage og opprettholde sosiale relasjoner. Andre bruker tobakk til å håndtere problemer med stress, kjedsomhet og tristhet.

Når man snakker med ungdom, er det viktig å være oppmerksom på at motivasjonen kan svinge i takt med andre ting som skjer i deres liv. I denne prosessen med å slutte, er det viktig at du som helsesøster/lærer/tannhelsepersonell er utforskende, nysgjerrig og lyttende. Det viktig å få avklart hvilken funksjon røyken/snusen har for den enkelte. Denne erkjennelsen kan igjen bidra til å identifisere hvilke situasjoner som kan gjøre det vanskelig å forbli røyk- eller snusfri. Det er ungdommene selv som kommer med løsningsforslag og tar ansvar for å slutte. Man bør stille seg nøytral i forhold til hva som er bra eller dårlig for ungdommene, og heller vise forståelse for at det kan være vanskelig å slutte. Ros de små seirene som oppnås.

Sist oppdatert: 13. juni 2016

skriv ut del på facebook del på twitter