​Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).

Kommunene skal føre tilsyn med registrerte detaljister, og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene, samt utvalgte salgssteder. Sysselmannen fører tilsyn på Svalbard. Tilsynsansvaret gjelder fra 1. januar 2018.

En veileder for kommunene er under vurdering, men utforming og ferdigstillelsesdato er ikke avgjort. Konkrete spørsmål hvor kommunene ikke finner svar her på nettsidene, kan stilles til Helsedirektoratets postmottak@helsedir.no.

Kommunenes tilsynsansvar

Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no):

Flere av bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater, og noen bestemmelser omfatter kun tobakksvarer.

Bestemmelser om e-sigaretter ikke trådt i kraft

I tillegg kommer bestemmelser som ennå ikke er trådt i kraft relatert til e-sigaretter og beholdere for e-væske, samt nye tobakks- og nikotinprodukter.

Kommunalt tilsynsansvar for røykeloven

Kommunen har også tilsynsansvar for røykeforbudet og tobakksforbudet i skoler/barnehager.

Krav til kommunenes tilsyn

Hvordan tilsynet skal gjennomføres omtales i tobakkssalgsforskriften §§17–22 (lovdata.no).

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Skriftlig rapport sendes snarest mulig, og senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.

Kommunen er ansvarlig for at kontrollørene får nødvendig opplæring. Kommunen kan kreve tilgang til salgsstedets lokaler og få nødvendige opplysninger fra virksomheten.  

Helsedirektoratets tilsynsansvar

Helsedirektoratet skal etter tobakkssalgsforskriften § 16 føre tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater på følgende salgssteder:

 • avgiftsfritt salg på flyplasser (tax-free)
 • tog og skip som er kollektive transportmidler
 • cruiseskip på turer av flere dagers varighet

Bruk av Tobakkssalgsregisteret

Tobakkssalgsregisteret er offentlig, som innebærer at enhver kan søke i registeret. Det kan f.eks. søkes på bestemte eller alle salgssteder i en kommune.

Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme løsning som nytt bevillingsregister etter alkoholloven, blant annet fordi kommunen er bruker av begge registrene.

Last ned oversikt med kontaktopplysninger

Tilsynsmyndigheten eller kontrollselskap som utfører oppgaver for tilsynsmyndigheten, kan hente ut oversikter som inkluderer kontaktopplysningene. Forutsetningen for å gjøre dette er at tilsynsmyndigheten eller kontrollselskapet må ha en egen tilgang til registeret via Altinn og personer som er gitt tilgang må logge seg inn med ID-porten. For å hente ut oversikt med kontaktopplysninger, logg inn i registeret, søk i registeret og se valgmulighet for «Hent ut oversikt» nederst på første side med søkeresultat.

Tilganger og rettigheter for kommuner

Tilgang til registeret er gitt til hovedenheten til kommunen i Enhetsregisteret. Rettigheter til ansatte kan derfor kun tildeles fra hovedenheten i Altinn. Dersom det er behov for at organisasjonsledd under hovedenheten gis tilgang til å tildele rettigheter, vennligst gi tilbakemelding til Helsedirektoratet om dette. 

En ansatt hos kommunen må gis tilgang til registrene via Altinn. Denne tilgangen kan i utgangspunktet gis av personer som er registrert med en rolle knyttet til kommunens organisasjonsnummer i Enhetsregisteret - for eksempel daglig leder eller kontaktperson. 

Det er nødvendig å gi rettigheten «Fylle ut» til tjenesten «Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret – Kommune» i Altinn til den ansatte. Kommunen er selv ansvarlig for å fjerne tilganger som er gitt til ansatte som slutter eller ikke skal ha tilgangen mer av andre årsaker.  Tilgangen gir også rett til å registrere bevillinger i Bevillingsregisteret, se (lenke til info om Bevillingsregisteret).

Person med rett til å gi rettigheter videre i Altinn, må logge seg inn på Altinn.no og deretter:

 1. Velg menyvalget «Profil, roller og rettigheter»
 2. Velg myndigheten en representerer i feltet «For»
 3. Velg seksjonen «Andre med rettigheter til virksomheten» slik at denne seksjonen åpnes
 4. Velg «Legg til ny person eller virksomhet»
 5. Legg inn fødselsnummer og etternavn på den ansatte som skal gis tilgang til Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret.
 6. Klikk «Neste»
 7. I feltet «Gi nye rettigheter» start med å skrive «tobakk» slik at listen over valgmulighetene blir få.
 8. Klikk på «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Kommune».
 9. Klikk en gang på «Fylle ut»
 10. Klikk på «Gi rettigheter» 

Person med rett til å gi/fjerne rettigheter videre i Altinn, må logge seg inn på Altinn.no og deretter:

 1. Velg menyvalget « Profil, roller og rettigheter»
 2. Velg myndigheten en representerer i feltet «For»
 3. Velg seksjonen «Andre med rettigheter til virksomheten» slik at denne seksjonen åpnes
 4. Velg «Gi og fjerne rettigheter» for den aktuelle ansatte
 5. Velg «Fjern en eller flere rettigheter»
 6. Under seksjonen «Har også tilgang til disse enkelttjenestene», finn «Tobakkssalgs- og bevillingsregisteret – Kommune», og klikk på «Fjern» til høyre for denne.
 7. Klikk «Ferdig»

Tilgang for kontrollselskap

Kontrollselskap som utfører tilsynsoppgaver på vegne av kommuner kan også få egen tilgang til å ta uttrekk fra registeret som inkluderer kontaktopplysninger. For å få tilgang, vennligst ta kontakt med Helsedirektoratet på postmottak@helsedir.no. For at kontrollselskap skal gis tilgang, kreves det at dokumentasjon på det er inngått avtale med en eller flere kommuner.

Dobbeltroller i kommunen

Tilgangen til å ta fullstendige uttrekk fra Tobakkssalgsregisteret og registrere bevillinger i Bevillingsregisteret kan ikke kombineres med tilgang til å registrere salgssteder for tobakk og tobakkssurrogater som eies av kommunen. Dette innebærer at en person ikke både kan registrere bevillinger i Bevillingsregisteret og registrere salgssteder i Tobakkssalgsregisteret.

Bakgrunnen for dette er for å unngå sammenblanding av hvordan Tobakkssalgsregisteret og Bevillingsregisteret fungerer.  

Reaksjoner

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.

Registreringen i Tobakkssalgsregisteret kan ikke inndras, da ordningen ikke er en tillatelsesordning. Salgsforbud er ikke et tilbakekall av tillatelse, men et vedtak om at en aktivitet ikke kan utøves for en viss periode.

Ved vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om virksomheten kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet, jf. forskriften § 23.

Det er ikke innført standardiserte reaksjoner for ulike overtredelser, slik som er gjort for brudd på alkoholloven. Dette må vurderes senere. 

Tilsynsavgift

Kommunene og Svalbard kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder. Helsedirektoratet kan kreve en årlig tilsynsavgift fra grossistene, jf. tobakksskadeloven § 10. Tilsynsavgiften skal dekke tilsynet. Bestemmelser om avgifter følger også av forskriften kapittel 7.

Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1200 kroner.

Helsedirektoratet kan kreve en årlig tilsynsavgift fra grossister på 2500 kroner. I tillegg kan direktoratet kreve en årlig registeravgift fra grossister.

Sist faglig oppdatert: 2. januar 2018