​Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).

Kommunene skal føre tilsyn med registrerte detaljister, og Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene, samt utvalgte salgssteder. Sysselmannen fører tilsyn på Svalbard.

Tilsynsansvaret trer i kraft fra 1. januar 2018. Kommunene må gjerne sende påminnelse om registreringsplikten til utsalgssteder i sin kommune (eksempel på tekst, PDF).

Kommunenes tilsynsansvar

Kommunen skal føre tilsyn med at registrerte detaljister overholder følgende bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no):

  • Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt), §§17–21
  • Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbudet), §§22–24
  • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser), §§ 30-33
  • Forbud mot salg av tobakksvarer/-surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert grossist, § 4 tredje ledd.
  • Salg i strid med salgsforbud, § 9
  • Krav til internkontroll, § 5
  • Forbud mot enkelte produktkategorier, § 42

Flere av bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater, og noen bestemmelser omfatter kun tobakksvarer.

Bestemmelser om e-sigaretter ikke trådt i kraft

I tillegg kommer bestemmelser som ennå ikke er trådt i kraft relatert til e-sigaretter og beholdere for e-væske, samt nye tobakks- og nikotinprodukter.

Kommunalt tilsynsansvar for røykeloven

Kommunen har også tilsynsansvar for røykeforbudet og tobakksforbudet i skoler/barnehager.

Krav til kommunenes tilsyn

Hvordan tilsynet skal gjennomføres omtales i tobakkssalgsforskriften §§17–22 (lovdata.no).

Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang årlig. Kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Skriftlig rapport sendes snarest mulig, og senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.

Kommunen er ansvarlig for at kontrollørene får nødvendig opplæring. Kommunen kan kreve tilgang til salgsstedets lokaler og få nødvendige opplysninger fra virksomheten.  

Helsedirektoratets tilsynsansvar

Helsedirektoratet skal etter tobakkssalgsforskriften § 16 føre tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater på følgende salgssteder:

  • avgiftsfritt salg på flyplasser (tax-free)
  • tog og skip som er kollektive transportmidler
  • cruiseskip på turer av flere dagers varighet

Bruk av Tobakkssalgsregisteret

Tobakkssalgsregisteret er offentlig, som innebærer at enhver kan søke i registeret. Det kan f.eks. søkes på bestemte eller alle salgssteder i en kommune.

Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme løsning som nytt bevillingsregister etter alkoholloven, blant annet fordi kommunen er bruker av begge registrene.

Sanksjoner

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.

Registreringen i Tobakkssalgsregisteret kan ikke inndras, da ordningen ikke er en tillatelsesordning. Salgsforbud er ikke et tilbakekall av tillatelse, men et vedtak om at en aktivitet ikke kan utøves for en viss periode.

Ved vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om virksomheten kan klandres for overtredelsen og hva som er gjort for å rette opp forholdet, jf. forskriften § 23.

Det er ikke innført standardiserte reaksjoner for ulike overtredelser, slik som er gjort for brudd på alkoholloven. Dette må vurderes senere. 

Tilsynsavgift

Kommunene og Svalbard kan kreve en årlig tilsynsavgift fra salgssteder. Helsedirektoratet kan kreve en årlig tilsynsavgift fra grossistene, jf. tobakksskadeloven § 10. Tilsynsavgiften skal dekke tilsynet. Bestemmelser om avgifter følger også av forskriften kapittel 7.

Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift på 4500 kroner. Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig avgift på 1200 kroner.

Helsedirektoratet kan kreve en årlig tilsynsavgift fra grossister på 2500 kroner. I tillegg kan direktoratet kreve en årlig registeravgift fra grossister.

Sist faglig oppdatert: 1. november 2017