​​​​Tall om røyking i den voksne befolkningen

Rundt 12 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2016 (ssb.no). Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er like mange kvinner som menn som røyker daglig. I tillegg til dem som sier de røyker daglig, er det rundt 9 prosent som røyker av og til. Omregnet til antall kan man anslå at om lag 510 000 personer røyker hver dag og 390 000 av og til – til sammen i underkant av 1 million mennesker.

Flest som røyker daglig er det blant dem mellom 45 og 64 år, færrest blant de yngste. Det er små forskjeller på menn og kvinner. De seneste årene har man sett at gjennomsnittsalderen på røykere har økt og nærmer seg 50 år.

Både blant menn og kvinner ser det ut til at nedgangen i røyking har økt kraftig siden årtusenskiftet, og andelen som røyker daglig er halvert på ti år – fra 24 til 12 prosent. Det tilsvarer en nedgang på om lag 360 000 mennesker.​

Tall for perioden 2012–2016 viser at det er store forskjeller mellom fylkene i røyking. Lavest andel som røyker daglig finner man i Akershus med 10 prosent, høyest andel i Finnmark med 19 prosent.​

I SSBs statistikkbank er det mulig å lage egne tabeller og figurer (ssb.no).

Tall om røyking blant ungdom

I 2016 var det 3 prosent av ungdom mellom 16 og 24 år som røykte daglig, 5 prosent blant guttene og 2 prosent blant jentene. Dette tilsvarer om lag 20 000 personer. I tillegg til dem som røyker daglig, sier 13 prosent at de røyker av og til. På ti år er andelen som røyker daglig blant unge i aldersgruppa 16 til 24 år redusert til under en seksdel av det den var, fra 20 til 3 prosent. Helt siden 1970-årene har det vært en parallell nedgang hos gutter og jenter.

Blant de yngste har også røyking gått kraftig ned de senere årene. Undersøkelser fra HEMIL-senteret viser utviklingen siden 1986. Figur 2 er hentet fra «Nøkkeltall for helsesektoren».

Tall om røyking blant gravide

Rundt 3,4 prosent av gravide røyker ved slutten av svangerskapet viser tall for 2015 fra Medisinsk fødselsregister(fhi.no)​. Det er 5,5 prosent av de gravide som sier de røyker daglig eller av og til ved begynnelsen av svangerskapet, så mange gravide slutter å røyke underveis.

​De aller fleste av røykerne røyker daglig. Det gjennomsnittlige antallet sigaretter som blir røykt per dag går ned fra 7,5 sigaretter ved begynnelsen av svangerskapet til 7,0 sigaretter ved slutten.

Det har vært en tydelig nedgang i andelen gravide som røyker fram til i dag fra 1999 hvor 26 prosent av kvinnene røykte ved begynnelsen og 18 prosent ved slutten av svangerskapet. Norge har lenge vært blant landene hvor flest gravide kvinner røyker.

I Folkehelseinstituttets statistikkbank er det mulig å lage egne tabeller og figurer (uib.no).

Sosiale forskjeller i røyking

Det er svært stor forskjell mellom de ulike utdanningsgruppene når det gjelder røyking, målt i befolkningen i alderen 25-74 år. Blant dem med kort utdanning (ungdomsskole) røyker 26 prosent daglig i 2015. Blant dem med videregående skole røyker 16 prosent, og blant dem med utdanning på universitets-/høgskolenivå røyker 7 prosent. Det har blitt færre som røyker i alle gruppene de siste årene, men forskjellen er fortsatt svært stor.

Tall om snus i den voksne befolkningen​

Det er 10 prosent av den​ voksne befolkningen som i 2016 sier at de bruker snus daglig (ssb.no), noe som tilsvarer om lag 430 000 personer. Det er store kjønnsforskjeller, blant menn sier 13 prosent at de snuser daglig, mot 7 prosent blant kvinner. Om lag 5 prosent sier de snuser av og til.

Det har vært omtrent en dobling i andelen som bruker snus daglig fra 6 til 10 prosent de siste ti årene, noe som i hovedsak skyldes den kraftige økningen blant ungdom. Blant menn har andelen gått opp fra 11 til 13 prosent, mens snusbruken blant kvinner har gått fra å knapt være målbar og opp til 7 prosent på ti år.

Til nå har ikke snusbruk blitt kartlagt blant gravide.

Det er i Sør- og Nord-Trøndelag man finner flest som snuser, om lag 13 prosent, fulgt av Nordland på 11 prosent. Det er færrest som bruker snus i Buskerud, Aust-Agder og Sogn og Fjordane, rundt 7 prosent. Disse tallene er fra 2015.

Utdanning ser ikke ut til å ha noe å si for hvem som snuser.

I SSBs statistikkbank er det mulig å lage egne tabeller og figurer (ssb.no)​.

Tall om snus og ungdom

Ifølge SSBs tall for 2016 sier 19 prosent av unge i alderen 16–24 år at de bruker snus daglig (ssb.no), noe som tilsvarer nærmere 120 000 personer. Det er fortsatt flere som snuser blant menn, men forskjellene har blitt mindre med årene. 21 prosent bruker snus daglig blant unge menn, mot 17 prosent blant unge kvinner. I tillegg til dem som snuser daglig, sier 7 prosent at de bruker snus av og til.

På ti år har daglig bruk av snus økt blant unge menn fra 17 til 21 prosent, og i løpet av den tiårsperioden var andelen helt oppe i 25 prosent. Blant de unge kvinnene har bruken økt kraftig – ti år tidligere var det knapt målbare tall, mens det nå er 17 prosent.

Både blant unge menn og kvinner er det mange flere som bruker snus daglig enn det er som røyker. Blant menn henholdsvis 21 og 5 prosent, og blant kvinner henholdsvis 17 og 2 prosent. Det er i denne aldersgruppa at røyking har gått kraftigst ned, om lag like mye blant menn og kvinner.

Dødsfall av røyking

Antall døde av røyking registreres ikke, og tallet må dermed beregnes. Det finnes ulike beregninger av hvor mange som dør av røyking i Norge. Norske utregninger fra Folkehelseinstituttet for 2003 viste at 6 700 dødsfall i året skyldtes røyking (fhi.no). Med en annen metodikk har Global Burden of Disease 2010 (healthdata.org) estimert at om lag 6 600 dødsfall i Norge kunne tilskrives røyking i 2010.

I gjennomsnitt taper hver person som dør av røyking 11 leveår. Nær ​halvparten av storrøykerne er døde før 70-årsalderen.

Statistikk over salg av tobakk

I store trekk har tobakkssalget gått ned de senere årene. Særlig har salget av rulletobakk gått voldsomt ned. Fram til 1997 var rulletobakk vanligere enn ferdigsigaretter, men utgjør nå bare en firedel av all tobakken som blir røykt. På de årene har salget av rulletobakk gått ned fra nærmere 2 800 tonn til rundt 600 tonn. Salget av ferdigsigaretter lå lenge temmelig stabilt, men har sunket de siste årene og var i 2014 på om lag 1 600 millioner sigaretter, mot nærmere 2 700 femten år tidligere.

Snussalget har økt kraftig, fra rundt 350 til drøyt 1 200 tonn på de siste 15 årene.

SIRUS har data om blant annet registrert og uregistrert forbruk av tobakksvarer i rapporten Rusmidler i Norge (fhi.no).

Tall om bruk av e-sigaretter

I 2014 svarte ni av ti at de har hørt om elektroniske sigaretter (ssb.no). Like mange kvinner som menn, 15 prosent, sier at de har prøvd e-sigaretter selv.

Tobakksavgifter

Særavgifter er avgifter som legges direkte på enkelte varer og tjenester og betales ved innførsel, pr​oduksjon eller omsetning.

Avgiftene på tobakksvarer blir hvert år fastsatt gjennom at Stortinget vedtar avgiftssatsene i statsbudsjettet (regjeringen.no)​. Totalt utgjør tobakksavgiftene årlig drøyt 7 milliarder kroner. 

​Tobakksvare2017Enhet​
​Sigaretter​255​kr / ​100 stk
​Rulletobakk/sigarer​255​kr / 100 gram​
​Snus/skrå​103​kr / 100 gram​
​Sigarettpapir​​​3,90​kr / ​100 stk

Samfunnskostnader av røyking

Det er store samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med røyking, og et betydelig forventet tap av leveår og livskvalitet for den enkelte røyker. Helsedirektoratet har i en rapport anslått de samfunnsøkonomiske kostnadene ved røyking i Norge til å være opp mot 80 milliarder kr per år. I det anslaget inngår en økonomisk verdsetting av ca. 150–180 000 tapte kvalitetsjusterte leveår (QALYs), mens det i et lavere anslag på 8 milliarder kroner per år kun inngår kostnader for helsevesenet og produksjonstap på grunn av økt sykelighet og tidlig død.

Internasjonal statistikk om tobakksbruk

Det finnes mange ulike kilder til statistikk om tobakk i andre land. Internasjonale sammenligninger og ulike databaser kan være nyttige i mange sammenhenger, men det er ofte vanskelig å sammenligne tall på tvers av landegrenser. For eksempel kan spørsmålsformulering, utvalgsstørrelsen eller alderen på de spurte være forskjellig. Det må derfor alltid tas noen forbehold når man sammenligner data fra ulike land.

Tobakkstall hos Verdens helseorganisasjon (WHO)

Tobacco Atlas

OECDs statistikk om tobakk

Statistikk om tobakksbruk i Norden

Sist faglig oppdatert: 19. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter