Ny regulering vil innebære at tobakkspakningene skal ha lik farge og utforming. Det vil bli gitt  ett års overgangsperiode før alle produktene som selges i butikk må være standardiserte. Norge er ett av flere land som standardiserer tobakkspakninger.

Tobakksprodukter må ha standardisert innpakning

Det innføres forbud mot å selge eller innføre tobakkspakninger og tobakksvarer som ikke har standardisert utforming i Norge.

Standardisert utforming innebærer at det ikke lenger er tillatt med bruk av produsentens logoer, symboler, bilder, farger eller andre former for designelementer.  Emballasjen skal ha en bestemt farge (Pantone 448 C), og merkenavn skal være skrevet i en standardisert skrifttype.

Bestemmelsen om standardisering fremgår av tobakksskadeloven § 30. Detaljerte bestemmelser om standardiseringen vil bli gitt i forskrift.

Hvilke tobakksprodukter må ha standardiserte pakninger

Kravet om standardiserte pakninger gjelder i utgangspunktet for alle tobakksvarer, men departementet kan gjøre unntak i forskrift. Det forventes at sigaretter, rulletobakk og snus vil omfattes av kravet, mens sigarer og pipetobakk unntas.

Helseadvarsler

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk. Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​. På grunn av endringer i EUs regelverk vil disse bli endret, antageligvis i 2018. Regler for merking av tobakksvarer omtales i egen artikkel.

Ett års overgangsperiode – frist for nye pakker

Endringene trer i kraft 1. juli 2017. Det vil være en overgangsperiode på ett år for å gi tobakksindustrien tilstrekkelig med tid til å endre pakningene. Dette innebærer at alle tobakkspakninger som selges til forbrukere i Norge etter 1. juli 2018, skal være standardisert.

Formålet med standardiserte tobakkspakninger

Tobakkspakkens utseende er en viktig faktor for å tiltrekke seg unge brukere. Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen barn og unge som begynner med tobakk, for å beskytte dem fra de helseskadelige virkningene av tobakksbruk.

I tillegg er hensikten å gjøre tobakksvarer mindre attraktive ved å begrense emballasjens reklameeffekt, gjøre helseadvarslene mer synlige samt minimere risikoen for at pakkedesign gir villedende inntrykk av helserisikoen ved bruk av produktet.

Studier viser at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende pakninger med logo/merkevaredesign (ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.
Illustrasjon av standardiserte pakninger med EUs nye helseadvarsler.

Erfaringer og effekt

Norge er det fjerde landet i verden som innfører standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som innfører standardiserte snusbokser uten logo og spreke farger. Hensikten er å hindre at barn og unge begynner med røyk og snus. Pakkene gjøres mindre tiltrekkende, og helseadvarslene mer framtredende. Det kan også antas at tiltaket vil bidra til å denormalisere tobakksprodukter og tobakksbruk i samfunnet.

Gode erfaringer fra Australia

En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt. Folkehelseinstituttet har gått gjennom tilgjengelig forskning om standardisert innpakning av tobakk og kommer til samme konklusjon: «Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.»

Folkehelseinstituttet påpeker i sin rapport at kunnskapsgrunnlaget for å kunne si noe om effekten av standardisert innpakning av snus er svært begrenset, men de få studiene som er gjort, indikerer at tiltaket vil kunne bidra til å gjøre snus mindre appellerende for forbrukerne.

 

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter