Ny regulering innebærer at tobakkspakningene skal ha lik farge og utforming. Norge er ett av flere land som har standardisert tobakkspakningene.

Tobakksprodukter må ha standardisert innpakning

Det er forbud mot å innføre eller selge tobakksvarer i Norge som ikke har standardisert innpakning. Standardiserte tobakkspakninger innebærer lik utforming og design av alle pakninger i samme produktkategori. Det er ikke lenger tillatt å bruke produsentens egendesignede logoer, varemerker, symboler, bilder, farger eller andre designelementer på pakningene.

Detaljert informasjon om hvilke krav som stilles til tobakkspakningers utforming fremgår i forskrift (lovdata.no). Forskriften regulerer blant annet pakningsfarge (spesifikk grønnbrun farge), pakningselementer som materiale, glansgrad, åpningsmekanisme og form, samt størrelse på skriften når det gjelder merke- og variantnavn og informasjon på pakningene for øvrig.

Hvilke tobakksprodukter må ha standardiserte pakninger

Sigaretter, rulletobakk og snus skal ha standardisert innpakning. Bakgrunnen for å inkludere snus er den dramatiske økningen i snusbruk blant unge de siste 10–15 årene. I samme tidsperiode har det også kommet mange nye snustyper med variert og appellerende utforming på markedet.

For tobakksprodukter som hovedsakelig benyttes av eldre og små forbrukergrupper, slik som sigarer, sigarillos og pipetobakk gjelder det ikke krav om standardisering. Myndighetene vil vurdere dette unntaket på nytt dersom brukerprofilen skulle endre seg i fremtiden.

Helseadvarsler

Alle tobakksvarer skal være merket med tekst og bilder som viser helseskadene ved bruk av tobakk. Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer (lovdata.no) inneholder detaljerte regler om merking​. På grunn av endringer i EUs regelverk vil disse bli endret, trolig i 2019. Regler for merking av tobakksvarer omtales i egen artikkel.

Illustrasjon av hvordan standardiserte sigarettpakninger kan se ut.

Illustrasjon av hvordan standardiserte snusbokser kan se ut.

Formålet med standardiserte tobakkspakninger

Det overordnede formålet med standardiserte tobakkspakninger er å redusere andelen unge som begynner med tobakk.

Ved å begrense emballasjens reklameeffekt skal tobakksvarer gjøres mindre attraktive. Hensikten med tiltaket er også å øke effekten av helseadvarslene og minimere risikoen for at pakkedesignen gir et villedende inntrykk av helserisikoen.

Studier viser at brukerne oppfatter standardiserte tobakkspakninger som mindre attraktive enn tilsvarende pakninger med logo/merkevaredesign (ordinære pakker). Brukerne vurderer også standardiserte pakninger til å inneholde et produkt med dårligere kvalitet og dårligere smak.

Erfaringer og effekt

Norge var det fjerde landet i verden som innførte standardiserte røykpakker, og det første landet i verden som har innført standardiserte snusbokser.

Gode erfaringer fra Australia

En omfattende kunnskapsoppsummering fra det australske helsedepartementet konkluderer med at innføringen av standardisert innpakning har hatt ønsket effekt.

Folkehelseinstituttet har gått gjennom tilgjengelig forskning om standardisert innpakning av tobakk og kommer til samme konklusjon: «Sett under ett støtter forskningen som er gjort på standardiserte tobakkspakninger opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.»

Folkehelseinstituttet påpeker i sin rapport at kunnskapsgrunnlaget for å kunne si noe om effekten av standardisert innpakning av snus er svært begrenset, men de få studiene som er gjort, indikerer at tiltaket vil kunne bidra til å gjøre snus mindre appellerende for forbrukerne.

Når det gjelder selve kjøpssituasjonen viser erfaringene fra Australia at standardiserte tobakksvarer ikke ser ut til å ha gitt negative konsekvenser for transaksjonstiden i butikkene. Undersøkelser viste at etter en kort periode med oppgang var transaksjonstiden for salg igjen tilbake til normalen.

 

Sist faglig oppdatert: 2. juli 2018