Røykeforbud i lokaler og transportmidler

Det er forbud mot røyking​ i lokaler og transportmidler hvor allmenheten har adgang, jf. tobakksskadeloven § 25 (lovdata.no). Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Fra 2014 er det ikke anledning til å opprette egne røykerom.​

Med serveringslokale menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for at man spiser eller drikker på stedet. Dersom en uteservering skjermes så mye at området ikke får en «utlufting tilsvarende utendørs områder» vil den anses som et lokale hvor røykeforbudet gjelder.

Tobakksforbud i skoler

Forbud i skoletiden

Det er tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler, jf tobakksskadeloven §§ 26 og 27 (lovdata.no). Både røyk og snus er forbudt i skoletiden. Hva som regnes som «skoletid» bør sammenfalle med ordensreglementets virkeområde. Friminutter, turer/ekskursjoner i skolens regi, i tillegg til ordinære skoletimer, vil være omfattet. Fritid og fritimer hvor eleven oppholder seg utenfor skolens nærområde, vil ikke være omfattet.

For elever gjelder forbudet både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet kun på skolens område. Skolens ansatte og besøkende må bevege seg ut av skolens område for å bruke tobakk.

Som følge av at skolens ansatte har et særskilt ansvar som rollemodeller, kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett, med visse begrensninger, pålegge sine ansatte å avstå fra tobakksbruk i arbeidstiden.

Forbud på skolens område

Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder og gjelder alle som oppholder seg der, også utenfor ordinær skoletid. Dette følger av tobakksskadeloven § 27. Dette medfører at heller ikke lærere eller besøkende kan bruke tobakk i skolens lokaler eller på skolens område.

Forbudet omfatter alle typer tobakksbruk og gjelder for både offentlige og private skoler.

Håndheving

Det vil i det daglige være rektor som har ansvaret for at forbudet overholdes. Regler om tobakksbruk skal inngå i skolens internkontrollsystem. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn.

Regler om sanksjoner ved brudd bør inngå i skolens ordensreglement, i likhet med regulering av annen uønsket adferd på skolen.

Snus med eller uten tobakk

Lovens forbud omfatter bare snus som inneholder tobakk. Helsedirektoratet ser imidlertid at det kan være vanskelig for rektor/lærer og andre som skal håndheve forbudet å skille tobakks- eller nikotinfri snus fra vanlig snus. Det er derfor gode grunner for å la de samme reglene gjelde for all snus. Det vil være opp til den enkelte skoleeier/ledelse å fastsette bestemmelser om dette, for eksempel i skolens ordensreglement.

E-sigaretter

Bruk av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) er ikke omfattet av lovens definisjon av tobakksfri skoletid. Dette er fordi e-sigaretter ikke er et tobakksprodukt etter tobakksskadeloven. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har i 2014 kommet med en anbefaling om at bruk av e-sigaretter bør behandles på samme måte som bruk av vanlige sigaretter innendørs, særlig gjelder dette der røyking er forbudt. For e-sigaretter vil også håndhevingshensyn spille inn fordi det kan være vanskelig å skille vanlige sigaretter fra enkelte e-sigaretter. Formålet om å hindre gruppepress og synlighet av sigarettlignende produkter tilsier også at e-sigaretter behandles på samme måte som vanlige sigaretter. Det vil være opp til skoleeier/rektor å fastsette bestemmelser om dette på den enkelte skole, f eks gjennom skolens ordensreglement.

Tobakksforbud i barnehager

Det er forbudt å bruke tobakk i alle barnehagers lokaler og uteområder, jf. tobakksskadeloven § 26 (lovdata.no). Det gjelder både kommunale og private barnehager, også private familiebarnehager. Forbudet gjelder alle som oppholder seg i barnehagens lokaler eller på dens uteområde. Bruk av røykfri tobakk utenom barnehagens åpningstid omfattes ikke av forbudet.

Røyk fra naboer og røyking utendørs

Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking utendørs og i private hjem. Røyk som siver inn fra bakgård, andre balkonger eller leiligheter faller utenfor lovens virkeområde.

Mye tyder på at toleransen for å bli utsatt for passiv røyking eller ubehag fra andres tobakksrøyk blir stadig lavere som følge av en generell holdningsendring i samfunnet når det gjelder tobakksbruk.

Ordensregler i borettslag og sameier

Eierseksjonsloven og borettslagsloven åpner for å fastsette ordensregler som konkretiserer hva som er tillatt og ikke tillatt på eiendommen.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at røyking i eget hjem tilhører den private sfære og vil være utenfor det borettslaget kan forby innenfor den enkelte boenhet. Dette gjelder i utgangspunktet også for eiernes terrasse o.l. Begrunnelsen finnes i et brev fra kommunal- og regionaldepartementet (PDF).

Fellesarealene i boligsameier/borettslag er steder der beboerne ferdes, og ordensregler som hindrer skjemmende røyking på innvendige fellesarealer og de deler av felles uteområdene der røyk lett ledes inn i andres boliger bør dermed kunne innføres.

I borettslag er det styret som kan fastsette slike ordensregler, mens det i sameier er sameiermøte med alminnelig flertall.

Røykerom kan tillates på institusjoner og offshore

Det er gjort unntak fra forbudet mot røykerom når det gjelder institusjoner hvor beboerne har sine hjem. Bestemmelsen åpner for at røyking kan tillates på det enkelte beboelsesrom. Det gis også en mulighet til å opprette særskilt angitte røykerom på slike institusjoner. Det vil være opp til den enkelte styrer/eier av lokalene å bestemme dette ut fra behov og hensiktsmessighet på det enkelte sted. Kriteriet «erstatter beboernes hjem» tilsier at oppholdet må være av mer permanent karakter, for eksempel vil sykehjem være omfattet, men ikke sykehus. I institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år vil unntaket ikke gjelde.

I tillegg kan det gjøres unntak der virksomhetens art, grunnet strenge sikkerhetskrav e.l., i praksis hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden for eventuelt å røyke utendørs.

Unntak fra forbudet mot røykerom gjelder også for offshoresektoren.

Røykfrie inngangspartier

Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner, både private og offentlige, skal være røykfrie. Det er eier, leier eller den som på annen måte disponerer lokalene som er ansvarlig for at forbudet håndheves i det daglige. Det er ikke gitt noen nærmere beskrivelse eller meterangivelse for hva som er et inngangsparti. Formålet med bestemmelsen er at alle som oppsøker virksomheten skal kunne gjøre dette uten å bli sjenert av tobakksrøyk på vei inn i bygningen.

Vern av barn mot passiv røyking

Barn har en lovfestet rett til et røykfritt miljø jf. tobakksskadeloven § 28 (lovdata.no). Det er en holdningsskapende bestemmelse uten tilsyn og sanksjoner knyttet til den. Det er den som er ansvarlig for barn som skal medvirke til at denne retten blir oppfylt.

E-sigaretter inn i røykeloven 1. juli 2017

Bruk av elektroniske sigaretter omfattes ikke av røykeloven fordi produktet ikke defineres som en tobakksvare som avgir røyk. Det er imidlertid opp til eier eller driver av lokalene, i kraft av sin alminnelige råderett, eventuelt å nekte bruken av e-sigaretter i sine lokaler.

Det er imidlertid vedtatt at også e-sigaretter, både med og uten nikotin, vil omfattes av røykeloven fra 1. juli 2017 (regjeringen.no) slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Vannpipe og røykeloven

Bruk av vannpipe som inneholder tobakk og/eller nikotin vil omfattes av røykeloven.

Nikotin- og tobakksfrie vannpiper anses å være tobakkssurrogater og omfattes ikke av røykeloven. Bruken av disse vil likevel påvirke de ansattes fysiske arbeidsmiljø jf § 4-4 i arbeidsmiljølova. Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med arbeidsmiljøloven og håndhever eventuelle lovbrudd.

Røyk fra vannpiper inneholder mange giftige forbindelser som er kjent for å bidra til lungekreft, hjertesykdom og andre sykdommer (fhi.no). Det gjelder uavhengig om de inneholder tobakk/nikotin eller ikke.

Tilsyn med røykeloven

Kommunene fører tilsyn med at røykeforbudet overholdes. Der det gjelder arbeidslokaler, vil tilsynet overlappes av Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no).

Kommunene kan ha nytte av direktoratets veivisere i lokalt folkehelsearbeid​.

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter