Tobakkssalgsregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

 • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakkssurrogater til og fra
 • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Tobakkssalgsregisteret

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).

Alle som selger tobakk og tobakkssurrogater er registreringspliktige

Bare salgssteder som er registrert i Tobakkssalgsregisteret fra 1. januar 2018, kan lovlig selge tobakksvarer eller tobakkssurrogater. Dette gjelder:

 • Virksomheter som selger tobakksvarer og/eller tobakkssurrogater til forbruker (detaljister) fra salgssteder
 • Grossister som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater

Inntil videre gjelder registreringsplikten ikke nettsalg og annet fjernsalg, da dette vil omfattes av en egen ordning som ikke er trådt i kraft ennå.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Personer som ikke er knyttet til et enkeltpersonforetak, kan ikke registrere seg og selge tobakksvarer og tobakksurrogater.

Det er ingen spesielle vilkår for registrering, annet enn at virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Frist for registrering

De som allerede selger tobakksvarer og tobakkssurrogater må registrere seg i tobakkssalgsregisteret mellom 1. november og 31. desember 2017.

Etter dette må registrering skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Flere salgssteder under samme virksomhet

Dersom virksomheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres. Grunnen er at det trengs oversikt over alle stedene det skal føres tilsyn med og at opplysningene skal være riktige for hvert enkelt salgssted.

Virksomhet som er både grossist og utsalg

Dersom en virksomhet driver både engrossalg og detaljsalg, må virksomheten registrere seg som både grossist og detaljist på grunn av at det stilles ulike krav til opplysninger.

Fast og midlertidig salg

Registreringsplikten gjelder både fast og midlertidig salg.

At alle salgssteder må registreres innebærer at omreisende salg kun er tillatt der hvert enkelt salgssted er registrert, slik at kommunen kan føre tilsyn der salget skjer til enhver tid. Unntak gjelder for tog og skip som er kollektive transportmidler og cruiseskip, som Helsedirektoratet skal føre tilsyn med.

Ved registrering av midlertidig salg for en periode opp til 30 dager, vil tilsynsavgiften reduseres.

Nettsalg og fjernsalg

Nettsalg og annet fjernsalg av tobakksvarer følger en annen ordning, som ikke er trådt i kraft ennå.

Unntak fra registreringsplikten

Salg av tobakksvarer og tobakksurrogater til forbruker på petroleumsinstallasjoner til havs er ikke registreringspliktig.

På Svalbard er det kun registreringsplikt for salgssteder i Longyearbyen.

Registrering i Tobakkssalgsregisteret 

Registrering via Altinn eller tbr.helsedirektoratet.no

Fra 1. november 2017 kan registrering og vedlikehold i Tobakkssalgsregisteret gjøres via:

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten/MinID.

Hvilke personer som kan registrere

For å kunne registrere på vegne av en virksomhet, må du ha en bestemt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder, styreleder eller lignende. Alternativt kan du få delegert rettigheter til å registrere på vegne av virksomheten.

Brukerstøtte og spørsmål

Plikt til å oppdatere opplysninger

For å sikre at registeret og ordningen, inkludert tilsynet, fungerer optimalt, er det viktig at registeret inneholder oppdaterte og korrekte opplysninger.

Opplysninger som oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret

Opplysninger om salgsstedet når det er registrert ved bruk av underenhet, navn og adresse til virksomheten og næringskode, oppdateres automatisk i Tobakkssalgsregisteret ved endringer i Enhetsregisteret.

Virksomheten må sikre at disse opplysningene er korrekte i Enhetsregisteret. Ved feil opplysninger må virksomheten oppdatere dette i Enhetsregisteret, som automatisk fører til at opplysningene også endres i Tobakksalgsregisteret. 

Opplysninger som må vedlikeholdes i Tobakkssalgsregisteret

Virksomheten må oppdatere kontaktopplysninger, varekategori eller salgsperiode direkte i Tobakkssalgsregisteret, da disse opplysningene ikke hentes fra Enhetsregisteret.

Dersom salgssted er registrert manuelt, og det ikke er brukt underenhet fra Enhetsregisteret, må endringer i navn på salgssted, adresse og kommune oppdateres manuelt ved endringer.

Virksomheter og grossister plikter å oppdatere registrerte opplysninger innen 30 dager ved endringer, jf. tobakkssalgsforskriften § 11.

Bortfall, sletting, eierskifte, konkurs

Registreringen bortfaller automatisk ved opphør av virksomheten i Enhetsregisteret, dvs. når virksomheten slettes. 

Eierskifte eller konkurs medfører ikke bortfall av registreringen, men ny eier, evt. konkursbo, må registrere sin virksomhet og salgssted i Tobakksalgsregisteret på vanlig måte.

Salgssteder må etablere internkontroll

Salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 4 i tobakkssalgsforskriften (lovdata.no).

Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige. Rutiner for alderskontroll kan være at salgsstedet:

 • krever legitimasjon for alle man tror er under 25 år
 • krever alternativ legitimasjon dersom bilde av person ikke ligner eller kvaliteten på legitimasjonen kan gi grunn til å tro at det er en forfalskning
 • stiller kontrollspørsmål ved tvil om alder, f.eks. når personen er født eller hvilken bank personen ved fremvisning av bankkort
 • nekter salg i tilfeller det er mistanke om at personen er under 18 år
 • har skriftlig informasjon ved kassaområdet om hvilke dato og år man må være født før, for å være over 18 år, slik at den ansatte slipper å regne dette i hodet ved hver legitimasjonskontroll, og heller kan bruke tiden til å kontrollere bildet og kvaliteten på legitimasjonen eller stille kontrollspørsmål
 • har kassasystemer som ber den ansatte kontrollere legitimasjon ved ethvert salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater
 • gir opplæring om hva som er gyldig legitimasjon og tegn på falsk legitimasjon når nye personer starter

Plikt for detaljister og grossister å sjekke om kjøper/selger er registrert

Til forbruker er det kun tillatt å selge tobakksvarer og tobakksurrogater som er lovlig importert eller kjøpt fra registrerte grossister, jf. tobakksskadeloven § 4 tredje ledd.

Engrossalg av tobakksvarer mv. kan bare skje til registrerte salgssteder og grossister, jf. tobakksskadeloven § 6 annet ledd.

Både detaljister og grossister må derfor bruke Tobakkssalgsregisteret til å oppfylle plikten til å gjensidig sjekke at den de handler med er registrert.

Registeravgift for grossister

Helsedirektoratet kan kreve en årlig registeravgift fra grossister. Avgiften skal dekke Helsedirektoratets kostnader til forvaltning og drift av registeret.

Avgiften skal utgjøre 0,11 promille av årlig omsetning av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Registeravgiften skal minimum utgjøre 3500 kroner.

Helsedirektoratet vil derfor innhente omsetningsoppgaver fra grossister i 2018, for å beregne hvor mye hver grossist skal betale i registeravgift.

Tobakkssalgsregisteret og Bevillingsregisteret i felles løsning

Tobakkssalgsregisteret er utviklet i samme tekniske løsning som Bevillingsregisteret etter alkoholloven fordi:

 • flere av brukerne er felles for registrene (kommuner og grossister)
 • registrene inneholder mange av de samme opplysningene
 • Helsedirektoratet skal forvalte og drifte begge registrene

Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Tobakksvarer er varer som kan røykes, innsnuses eller tygges, og som helt eller delvis består av tobakk, dvs sigaretter, sigarer, røyketobakk, snus, skrå og lignende.

Tobakkssurrogater er produkter som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk, jf. tobakksskadeloven § 2 tredje ledd. Tobakkssurrogater omfatter elektroniske sigaretter og beholdere for e-væske både med og uten nikotin, samt urtebaserte røyke- og snusprodukter.

Det er vedtatt at salg av nikotinholdige e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal tillates, men endringene har ikke trådt i kraft.

Sist faglig oppdatert: 1. november 2017