De fleste som slutter å røyke og snuse, slutter på egen hånd. For en god del er det imidlertid nødvendig med støtte. Effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. Veiledningen er like effektiv om den gis individuelt eller i gruppe.

Nasjonale faglige retningslinjer

Legemidler til røykeavvenning

Effekt og bruk av legemidler til røykeslutt omtales i retningslinjen for røykeavvenning.

Nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic) tilfører nikotin og demper derfor de fysiske abstinensene man kan få ved røykeslutt. Nikotinlegemidler er ikke reseptbelagt.

Bupropion (Zyban) er et antidepressivum som virker ved å blokkere dopaminreopptaket. Dette gir også en reduksjon av abstinenssymptomer ved røykeavvenning. Legen kan skrive ut resept på bupropion.

Vareniklin (Champix) blokkerer nikotinreseptorene i hjernen. Det gir en gradvis mindre stimuli ved røyking før sluttedagen og reduserte abstinensplager i etterkant av sluttedagen. Vareniklin er reseptbelagt.

Metoder for å slutte med snus

En Cochrane-oppsummering fra 2011 (cochrane.org), som tar for seg ulike metoder for å slutte med snus eller røykfri tobakk, konkluderer med at vareniklin (Champix) og samtaletiltak kan bidra til at man klarer å slutte. Samtaler, inkludert oppfølging per telefon eller en muntlig utspørring, ser ut til å øke slutteraten.

Selv om det mangler dokumentasjon på langtidseffekt, ser nikotinlegemidler ut til å hjelpe mot abstinensplager og øke slutteraten blant snusbrukere på kort sikt.

​Samtalemetoden motiverende intervju ved røykeslutt

Motiverende intervju (MI) anbefales som samtalemetode når man skal veilede i snus- og røykeslutt. MI er dokumentert effektiv for atferdsendring når samtalen varer minst 20 minutter (cochrane.org). Metoden er klientsentrert og har som formål å styrke personens motivasjon for å endre atferd. Det benyttes teknikker som åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer. MI er en ikke-argumenterende metode og det er ønskelig å få fram mest mulig endringssnakk, unngå motstand og hjelpe klienten til selv å finne løsninger på sine problemer.

Kurs i snus- og røykeslutt 

Frisklivssentraler  i mange kommuner arrangerer kurs i tobakksavvenning. Kurset er basert på prinsippene for motiverende intervju (MI). Det å være i en gruppe kan gi deltakerne økt motivasjon gjennom gruppestøtte, gjenkjennelse og kollektiv styrke. Kursmalen «Tobakksfri» er en veiviser for hvordan et snus- og røykesluttkurs kan gjennomføres ved en frisklivssentral. Kurset er lagt opp med en felles sluttdato. Deltakerne deler erfaringer og støtter hverandre under forberedelsene og under vedlikeholdsfasen i etterkant av sluttdatoen. Fastlegen og annet helsepersonell kan henvise pasienter til frisklivssentralen, eller man kan ta kontakt selv.

Individuell veiledning i snus- og røykeslutt

Frisklivssentraler tilbyr individuelle veiledningssamtaler i flere levevaneområder, deriblant tobakksavvenning. Samtaleguiden «Snakk om snus- og røykeslutt» utgjør et godt grunnlag for hvordan en individuell slutteprosess med røyk eller snus kan foregå ved en frisklivssentral. Guiden bygger på samtalemetodikken motiverende intervju. Den har også forslag til hvordan man som veileder kan snakke om temaet med personer som er ambivalente eller umotiverte til å slutte.

Materiell for pasienter og publikum

I tillegg finnes det hjelpemidler på nett som kan være nyttige å vise til:

Slutta-appen

Slutta-appen er en personlig hjelper og motivator for den som skal slutte med røyk eller snus. Appen gir daglige motivasjonsmeldinger, og råd og tips om hvordan man klarer å slutte. Den beregner også fra dag til dag hvor mange kroner man sparer på å være tobakksfri. Den teller dager og timer brukeren har vært tobakksfri og gir oversikt over giftstoffer i røyk og snus. Slutta-appen er utviklet av Helsedirektoratet og er tilgjengelig for Android, Iphone og Windows.

Praterobot

En praterobot er et dataprogram man kan ha dialog med, en slags nettpratrobot. Slutta-roboten hjelper den som skal slutte med å komme seg gjennom de 28 første dagene med oppmuntringer, tips og råd.

For å bruke prateroboten må man ha en brukerkonto på Facebook Messenger. Brukeren må ikke sende sensitive personopplysninger om seg selv eller andre i denne kanalen. Helsedirektoratet har kun tilgang til den informasjonen brukeren selv har registrert som offentlig på Facebook. Direktoratet vil ikke dele informasjonen i Messenger med andre eller bruke den i markedsføring. For øvrig gjelder Facebooks vilkår for personvern. Dialogen vil bli slettet fra Sluttas Messenger innen 90 dager. Den vil fortsatt være synlig hos brukeren dersom han/hun ikke sletter den. Dialogen kan bli brukt til å videreutvikle tjenesten.

F​​acebooksiden Slutta – din røykeslutt

Slutta – din røykeslutt (facebook.com) er et sted for deling av erfaringer med røykeslutt. Helsedirektoratet er ansvarlig for facebook-siden.

Slutta.no 

Pasienter og andre privatpersoner kan vises til tips og råd om snus- og røykeslutt på nettstedet Slutta.no. Røyketelefonen og Sluttas telefontjeneste ble lagt ned 1. januar 2017.

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2016