Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Mer enn 200 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.
Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliserings-teknologi synes særlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv svikt. Slike løsninger bør tilbys i nært samspill med pårørende. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet. Se også anbefaling om responstjeneste.

Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)

Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor pillene legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.  Se også anbefaling om responstjeneste.

Elektroniske dørlåser (e-lås)

Det anbefales generelt tilbud om elektroniske dørlåser til alle tjenestemottakere, og at kommunen installerer elektroniske dørlåser ved bygging og renovering av omsorgsboliger. Samme anbefaling gis til private utbyggere av boliger i kommunen. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Digitalt tilsyn

Kommunene anbefales å se på mulighetene for å innføre digitalt tilsyn som en del av sitt tjenestetilbud både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem

Kommuner som skal oppgradere pasientvarslingssystem i sykehjem og omsorgsboliger anbefales å velge systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter og –rom ved behov. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Det anbefales at alle kommuner innfører logistikkløsninger for å optimalisere og planlegge arbeidslister med kjøreruter i hjemmebaserte tjenester.

Digitale trygghetsalarmer

Digitale trygghetsalarmer regnes nå som standard. Det er anbefalt at kommunene:

  • Går direkte fra analoge til full-digitale løsninger, inkludert alarmmottak
  • Tilbyr mobile trygghetsalarmer
  • Gjennomfører overgangen i god tid før det analoge telefonnettet fases ut, senest i 2018
  • Bruker IP som hovedbærer for kommunikasjon
  • Tar med viktige funksjonskrav til digitale trygghetsalarmer i sine anbudsdokumenter

Les mer i rapporten Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området.

Responstjenester

Helsedirektoratet anbefaler to modeller for responstjenester:

  • Responssentertjeneste – et senter etter modell av «call center» slik mange av dagens profesjonelle aktører driver tjenesten
  • Direkte responstjeneste – der varsler styres ved hjelp av teknologi direkte til andre definerte roller i helse- og omsorgstjenesten (hjemmetjenesten, sykehjem, pårørende).

De vurderinger som gis er anbefalinger. Kommuner og andre står fritt til å velge om de ønsker å følge Helsedirektorates anbefalinger.

Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier (ehelse.no, PDF)

Tekniske krav til trygghetsteknologi

Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (ehelse.no)

Ta i bruk velferdsteknologi - verktøy

Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

KS har videreutviklet Veikart for velferdsteknologi (ks.no) til et veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi. Veikartet skal gi kommunene nødvendige verktøy og kompetansepakker for å ta i bruk velferdsteknologi og gjøre nødvendige omstillinger av tjenestene for å ta ut de gevinster som velferdsteknologi kan gi.

Velferdsteknologiens ABC

Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det utviklet en opplæringspakke til kommunene - Velferdsteknologiens ABC (ks.no).

Innovativ offentlig anskaffelse av lokaliseringsteknologi

Rapport fra kommunene Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø, Trondheim og Åfjord (ehelse.no) med beskrivelser av en innovativ offentlig anskaffelsesprosess fra start til signering av kontrakt. Rapporten vil kunne være til hjelp for kommuner som skal anskaffe lokaliseringsteknologi til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Standarder og rammeverk for velferdsteknologi

Informasjon om teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet finnes på ehelse.no.

Behovsdrevet innovasjon – satsninger

Helsedirektoratet skal støtte innovasjon og implementering av ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Vi følger opp følgende innovasjonssatsinger:

InnoMed – Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og framtidige behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer.

InnoMed har utviklet en metode for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgstjenesten (innomed.no).

InnoMed prosjektoversikt (innomed.no).

InnoMed er også et mottaksapparat for ideer innenfor viktige behovsområder. Ta kontakt med InnoMeds sekretariat ved Merete Rørvik, merete.rorvik@sintef.no

Innovasjon og næringsutvikling (2008–2017)

IKT, medisinsk-teknisk utstyr, tjenesteinnovasjon og innovasjon i offentlige anskaffelser er fokusområder i satsingen til Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er en sentral målsetting å øke antall OFU-kontrakter. På bakgrunn av felles formål og hovedaktører er InnoMeds styringsgruppe og Koordineringsutvalget, som har fulgt opp den 10-årige satsningen, slått sammen til en ny Styringsgruppe for nasjonalt samarbeid om innovasjon og næringsutvikling; InnoMed, med et nytt felles mandat.

Nasjonalt program for leverandørutvikling – hvordan gjennomføre innovative offentlige anskaffelser? (NHO, KS og Difi)

Anskaffelsesprosesser som er enklere å gjennomføre og brukt på en ny måte gir lavere risiko for dårlig tjenester. Nasjonalt program for leverandørutvikling (leverandorutvikling.no) bistår lokale offentlige innkjøpere og tilbyr workshop i smartere innkjøp for ledere, fagledere og innkjøpere.

Leverandørutviklingsprogrammet er en viktig strategisk og praktisk samarbeidspart for Velferdsteknologiprogrammet. Programmene samarbeider om flere felles anskaffelser for kommunene både i og utenfor programmet. Arbeidet organiseres slik at en kommune leder anskaffelsen, andre kommuner bidrar i arbeidet med gjennomføring av anskaffelsen.

Samarbeidsprosjektene og effekten av dem ble evaluert i 2017. Resultatene viser at selv om anskaffelsesprosessen tar lengre tid opplever kommunene at det å gjøre anskaffelsen i fellesskap gjør prosessen og resultatet bedre enn om de skulle gjennomført dette alene.

Pågående anskaffelse av medisineringsløsninger: http://innovativeanskaffelser.no/elektronisk-medisineringsstotte/

Avsluttede anskaffelser:

Link til felles anskaffelse lokaliseringsteknologi: http://innovativeanskaffelser.no/lokaliseringsteknologi/

Link til felles anskaffelse trygghetsskapende teknologi: http://innovativeanskaffelser.no/trygghetsskapende-teknologi/

Link til felles anskaffelse trygghetsskapende teknologi og tjenester: http://innovativeanskaffelser.no/trygghetsskapende-produkter/

 Rapporter og utredninger

 

 

Sist faglig oppdatert: 22. januar 2018