Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.
Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:

Lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliserings-teknologi synes særlig aktuelt som tilbud til personer med demens (i en tidlig fase av sykdommen) og annen kognitiv svikt. Slike løsninger bør tilbys i nært samspill med pårørende. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet. Se også anbefaling om responstjeneste.

Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)

Dette omfatter både elektroniske multidosedispensere og elektroniske rondell-løsninger hvor pillene legges manuelt inn i en «karusell» med kamre. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.  Se også anbefaling om responstjeneste.

Elektroniske dørlåser (e-lås)

Det anbefales generelt tilbud om elektroniske dørlåser til alle tjenestemottakere, og at kommunen installerer elektroniske dørlåser ved bygging og renovering av omsorgsboliger. Samme anbefaling gis til private utbyggere av boliger i kommunen. Se mer informasjon i første gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Digitalt tilsyn

Kommunene anbefales å se på mulighetene for å innføre digitalt tilsyn som en del av sitt tjenestetilbud både i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem

Kommuner som skal oppgradere pasientvarslingssystem i sykehjem og omsorgsboliger anbefales å velge systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter og –rom ved behov. Se mer informasjon i andre gevinstrealiseringsrapport fra velferdsteknologiprogrammet.

Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

Det anbefales at alle kommuner innfører logistikkløsninger for å optimalisere og planlegge arbeidslister med kjøreruter i hjemmebaserte tjenester.

Digitale trygghetsalarmer

Digitale trygghetsalarmer regnes nå som standard. Det er anbefalt at kommunene:

  • Går direkte fra analoge til full-digitale løsninger, inkludert alarmmottak
  • Tilbyr mobile trygghetsalarmer
  • Gjennomfører overgangen i god tid før det analoge telefonnettet fases ut, senest i 2018
  • Bruker IP som hovedbærer for kommunikasjon
  • Tar med viktige funksjonskrav til digitale trygghetsalarmer i sine anbudsdokumenter

Les mer i rapporten Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området.

Responstjenester

Helsedirektoratet anbefaler to modeller for responstjenester:

  • Responssentertjeneste – et senter etter modell av «call center» slik mange av dagens profesjonelle aktører driver tjenesten
  • Direkte responstjeneste – der varsler styres ved hjelp av teknologi direkte til andre definerte roller i helse- og omsorgstjenesten (hjemmetjenesten, sykehjem, pårørende).

De vurderinger som gis er anbefalinger. Kommuner og andre står fritt til å velge om de ønsker å følge Helsedirektorates anbefalinger.

Anbefalinger om responstjenester for trygghetsskapende teknologier (ehelse.no, PDF)

Tekniske krav til trygghetsteknologi

Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi (ehelse.no)

Ta i bruk velferdsteknologi - verktøy

Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

KS har videreutviklet Veikart for velferdsteknologi til et veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi (ks.no). Veikartet skal gi kommunene nødvendige verktøy og kompetansepakker for å ta i bruk velferdsteknologi og gjøre nødvendige omstillinger av tjenestene for å ta ut de gevinster som velferdsteknologi kan gi.

En forenklet veiviser til innføring av velferdsteknologi, er Kvikk Guide for Velferdsteknologi

Velferdsteknologiens ABC

Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det utviklet en opplæringspakke til kommunene - Velferdsteknologiens ABC (ks.no).

Innovativ offentlig anskaffelse av lokaliseringsteknologi

Rapport fra kommunene Bergen, Bjugn, Drammen, Larvik, Skien, Tromsø, Trondheim og Åfjord med beskrivelser av en innovativ offentlig anskaffelsesprosess fra start til signering av kontrakt. Rapporten vil kunne være til hjelp for kommuner som skal anskaffe lokaliseringsteknologi til bruk i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Standarder og rammeverk for velferdsteknologi

Informasjon om teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet finnes på ehelse.no.

Innovative anskaffelser

Anskaffelsesprosesser som er enklere å gjennomføre og brukt på en ny måte gir lavere risiko for dårlig tjenester. Nasjonalt program for leverandørutvikling (leverandorutvikling.no) bistår lokale offentlige innkjøpere og tilbyr workshop i smartere innkjøp for ledere, fagledere og innkjøpere.

Leverandørutviklingsprogrammet er en viktig strategisk og praktisk samarbeidspart for Velferdsteknologiprogrammet. Programmene samarbeider om flere felles anskaffelser for kommunene både i og utenfor programmet. Arbeidet organiseres slik at en kommune leder anskaffelsen, andre kommuner bidrar i arbeidet med gjennomføring av anskaffelsen.

Samarbeidsprosjektene og effekten av dem ble evaluert i 2017. Resultatene viser at selv om anskaffelsesprosessen tar lengre tid opplever kommunene at det å gjøre anskaffelsen i fellesskap gjør prosessen og resultatet bedre enn om de skulle gjennomført dette alene.

Pågående anskaffelse av medisineringsløsninger: http://innovativeanskaffelser.no/elektronisk-medisineringsstotte/

Avsluttede anskaffelser:

Link til felles anskaffelse lokaliseringsteknologi: http://innovativeanskaffelser.no/lokaliseringsteknologi/

Link til felles anskaffelse trygghetsskapende teknologi: http://innovativeanskaffelser.no/trygghetsskapende-teknologi/

Link til felles anskaffelse trygghetsskapende teknologi og tjenester: http://innovativeanskaffelser.no/trygghetsskapende-produkter/

 

Pågående utprøvinger

Medisinsk avstandsoppfølging

Avstandsoppfølging er bruk av teknologisk løsninger som gjør at pasienten kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Pasienten gjør avtalte målinger i egen stue og svarer på enkle spørsmål om sin helsetilstand via et nettbrett. Resultatene overføres til en respons- eller oppfølgingstjeneste, som tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. De gir medisinskfaglig støtte og veiledning utfra pasientens behov for oppfølging, og vurderer sammen med pasienten om det er behov for kontakt med fastlege eller legevakt.

Utprøving 2018-2021

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt tilskudd til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for perioden 2018-2021 til Oslo kommune ved bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo, Kristiansand kommune i samarbeid med Arendal, Farsund og Grimstad kommuner, Bodø, Ullensaker kommune i samarbeid med Gjerdrum kommune, Eid kommune og Larvik kommune. Tre av kommunene deltar også i Helsedirektoratets pilot for primærhelseteam.

I perioden 2016-2018 har medisinsk avstandsoppfølging vært prøvd ut i de samme fire bydelene i Oslo, Trondheim kommune, Sarpsborg kommune og Stavanger kommune.

Pasienter med kroniske sykdommer 

Målgruppen for avstandsoppfølging er pasienter med kroniske sykdommer, og risiko for forverring av tilstanden, risiko for reinnleggelse i sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder pasienter med ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, kols, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser og kreft. Disse har ofte sammensatte og store behov for oppfølging. Fastlegen skal vurdere behovet og foreslå medisinsk avstandsoppfølging der det medisinsk er forsvarlig. Dette skal skje i samråd med den kommunale helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasienten selv og behandlingen inngå i en helhetlig behandlingsplan. Bakgrunnen for valg av disse pasientgruppene er for å finne ut om avstandsoppfølging kan føre til bedre oppfølging av disse på en kostnadseffektiv måte.

Undersøke antatte effekter

Pasientene som deltok i den første utprøvingen opplevde at avstandsoppfølging bidro til økt trygghetsfølelse og evne til å klare seg selv.

Målet med den nye utprøvingen er å finne antatte effekter om bedret fysisk og psykisk helse for pasientene, bedre pasientopplevelse og lavere kostnad for helsetjenesten, for å kunne utarbeide nasjonale anbefalinger.

 

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Målet med utprøvingen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, som kan bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelse enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habilitering- og rehabiliteringsprosesser. Tiltakene skal også bidra til økt trygghet og avlastning av pårørende.

Prosjektet skal skape kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at velferdsteknologiske løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til denne målgruppen. Tiltakene skal også bidra til økt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, samt på tvers av tjenesteområder og sektorer i den enkelte kommune.

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy for å mobilisere mot ensomhet blant eldre 

Målet med utprøvingen er å motvirke ensomhet blant eldre som ikke lenger er yrkesaktive, ved å utvikle og utprøve teknologiske verktøy som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter til å opprettholde sitt sosiale nettverk.

Tiltakene skal mobilisere unge, eldre og pårørende, ved for eksempel å tilrettelegge for møteplasser og samhandling mellom generasjoner, f.eks. gjennom tilbud om datahjelp fra unge til eldre mennesker.

 Rapporter og utredninger

Utbredelse av velferdsteknologi

 

Rapporter fra pågående utprøvinger

 

Velferdsteknologisk knutepunkt

  • Rapporten "Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt" finner du på ehelse.no

Avstandsoppfølging

I tre år har Nasjonalt velferdsteknologiprogram prøvd ut medisinsk avstandsoppfølging sammen med fire kommuner. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Intro International A.S, i samarbeid med A-2 Norge, Designit og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) fulgt utprøvingen.

Forskerne finner fornøyde brukere som rapporterte om positiv opplevelse av oppfølgingen, og som opplevde økt trygghet og kontroll over egen helse. Forskningen gir imidlertid ikke svar på om oppfølgingen fører til endringer for deltakerne med hensyn til akutte liggedøgn i spesialisthelsetjenesten, besøk hos fastlege, endringer for bruk av kommunal akutt døgnenhet, korttidsopphold eller besøk av hjemmesykepleie.

For å få svar på spørsmålene som ikke blir besvart etter første utprøving, er det satt i gang ny utprøving for perioden 2018-2021. Den nye utprøvningen gjennomføres både i kommuner med ordinær fastlegetjeneste og i kommuner som deltar i Helsedirektoratets pilotprosjekt for primærhelseteam. Utprøvingen skal omfatte samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste, fastlegene og spesialisthelsetjenesten for å etablere en helhetlig oppfølging av pasienter i målgruppen. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan avstandsoppfølging påvirker fysisk og psykisk helse for pasientene, samt å få mer kunnskap om kost-/nytteverdien av tiltaket. For å oppnå dette innrettes forskningen som et randomisert kontrollert studie, hvor pasienter randomiseres i tiltak- og kontrollgruppe.

Rapporten fra Intro International A.S etter den første utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging i perioden 2016-2018, har fulgt brukere og helsepersonell i bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo i Oslo kommune, Trondheim kommune i samarbeid med nærliggende kommuner, Sarpsborg kommune og Stavanger kommune.

Forskerne finner at brukernes opplevelse av økt oppfølging, trygghet og kontroll over egen helse er markant bedret ved bruk av medisinsk avstandsoppfølging. Dette gjelder i stor grad for delprosjektene i Oslo (VIS), Sarpsborg (Mestry) og Trondheim (HelsaMi+), og i mindre grad for Stavanger (GodHelseHjemme). Funnene støttes av brukerkommentarer og gjennom tilbakemeldinger fra helsepersonell tilknyttet delprosjektene. I VIS-prosjektet svarer halvparten av deltakerne med diabetes at de spiser sunnere, og i Mestry-prosjektet spiser to av tre deltakere sunnere. Avstandsoppfølging skaper positive endringer hos mange av brukerne.

I analysene er deltakernes gjennomsnittlige forbruk av helsetjenester ett år før de fikk avstandsoppfølging, sammenlignet med forbruket ett år etter. Det kan ikke påvises signifikante endringer i antallet akutte liggedøgn (n=338) eller antall fastlegebesøk (n=368) for utvalget. Dette gjelder også når utvalget inndeles etter kjønn eller i diagnosegrupper. Det er imidlertid en økning i antall fastlegebesøk for deltakere i delprosjekt VIS. Kommentarer fra brukerne understøtter at enkelte er mer hos fastlegen, ettersom de selv har oppdaget forverringer i egen helse. Innen kommunal akutt døgnenhet, korttidsopphold eller besøk av hjemmesykepleie påvises det ingen endring for utvalget.

Funnene gir viktig kunnskap til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging og viser samtidig behov for å etablere en kontrollgruppe i den nye utprøvingen. Helsedirektoratet har gitt tilskudd til videre utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for perioden 2018-2021. Fra første utprøving deltar Oslo kommune ved bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo. Nye kommuner som er kommet til i utprøvingen er Bodø, Eid, Larvik, Kristiansand kommune i samarbeid med Arendal, Farsund og Grimstad kommuner og Ullensaker kommune i samarbeid med Gjerdrum kommune. Tre av kommunene deltar også i Helsedirektoratets pilot for primærhelseteam.

 

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

 

 

Sosial, digital kontakt

Gevinstrealiseringsrapporter

Utprøving 2013-2016

Responstjenester

Andre dokumenter

 

 

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2019