Ta i bruk velferdsteknologi i kommunene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram favner alle felles aktiviteter Helsedirektoratet og kommunesektoren (KS) har på det velferdsteknologiske området.

Veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi

KS har videreutviklet Veikart for velferdsteknologi (ks.no) til et veikart for tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi. Veikartet skal gi kommunene nødvendige verktøy og kompetansepakker for å ta i bruk velferdsteknologi og gjøre nødvendige omstillinger av tjenestene for å ta ut de gevinster som velferdsteknologi kan gi.

Velferdsteknologiens ABC

Som et ledd i den nasjonale satsingen på velferdsteknologi er det utviklet en opplæringspakke til kommunene - Velferdsteknologiens ABC (ks.no).

Anbefalinger om velferdsteknologiske løsninger i kommunene

Gevinstene er tydelige ved bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunene, og Helsedirektoratet anbefaler at kommunene tar i bruk følgende løsninger:

 • Lokaliseringsteknologi (GPS)
 • Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser)
 • Elektroniske dørlåser (e-lås)
 • Digitalt tilsyn
 • Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem*
 • Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester

*Kommuner som skal oppgradere pasientvarslingssystem i sykehjem og omsorgsboliger anbefales å velge systemer som muliggjør passiv varsling fra beboerleiligheter og –rom ved behov.

Utviklingskommunene i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.

Se også:

Anbefalinger om overgang til digitale trygghetsalarmer

Vi anbefaler kommunene å:

 • Gå direkte fra analoge til full-digitale løsninger, inkludert alarmmottak
 • Tilby mobile trygghetsalarmer
 • Gjennomføre overgangen i god tid før det analoge telefonnettet fases ut, senest i 2018
 • Bruke IP som hovedbærer for kommunikasjon
 • Ta med viktige funksjonskrav til digitale trygghetsalarmer i sine anbudsdokumenter

Les mer i rapporten Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området.

Standarder og rammeverk for velferdsteknologi

Informasjon om teknisk arkitektur og infrastruktur for velferdsteknologiområdet finnes på ehelse.no.

Behovsdrevet innovasjon – satsninger

Helsedirektoratet skal støtte innovasjon og implementering av ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Vi følger opp følgende innovasjonssatsinger:

InnoMed – Nasjonalt nettverk for behovsdrevet innovasjon

Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukerens eksisterende og framtidige behov, for deretter å bruke kunnskapen som grunnlag for utvikling av nye produkter, prosesser og organisasjonsformer.

InnoMed har utviklet en metode for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgstjenesten (innomed.no).

InnoMed prosjektoversikt (innomed.no).

InnoMed er også et mottaksapparat for ideer innenfor viktige behovsområder. Ta kontakt med InnoMeds sekretariat ved Merete Rørvik, merete.rorvik@sintef.no

Innovasjon og næringsutvikling (2008–2017)

IKT, medisinsk-teknisk utstyr, tjenesteinnovasjon og innovasjon i offentlige anskaffelser er fokusområder i satsingen til Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Det er en sentral målsetting å øke antall OFU-kontrakter. På bakgrunn av felles formål og hovedaktører er InnoMeds styringsgruppe og Koordineringsutvalget, som har fulgt opp den 10-årige satsningen, slått sammen til en ny Styringsgruppe for nasjonalt samarbeid om innovasjon og næringsutvikling; InnoMed, med et nytt felles mandat.

HelseOmsorg21 – et kunnskapssystem for bedre folkehelse

HelseOmsorg21 (regjeringen.no) er en nasjonal strategi som skal legge grunnlaget for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse- og omsorgsområdet.

Nasjonalt program for leverandørutvikling – hvordan gjennomføre innovative offentlige anskaffelser? (NHO, KS og Difi)

Anskaffelsesprosesser som er enklere å gjennomføre og brukt på en ny måte gir lavere risiko for dårlig tjenester. Nasjonalt program for leverandørutvikling (leverandorutvikling.no) bistår lokale offentlige innkjøpere og tilbyr workshop i smartere innkjøp for ledere, fagledere og innkjøpere.

 Rapporter og utredninger

 

 

Sist faglig oppdatert: 14. juli 2017

skriv ut del på facebook del på twitter