For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor:

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal støtte opp under den enkeltes habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Delmål:

 • Tiltakene som prøves ut skal også bidra til at foreldre skal kunne kombinere arbeid med omsorg for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Bygge kompetanse i bruk av velferdsteknolgiske løsninger blant barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier som via fritidsaktiviteter kan nyttiggjøre seg velferdsteknologiske løsninger som støtte i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser.

Målgruppen avgrenses til å gjelde barn og unge opp til og med 18 år eller ut videregående skole.

Tildelingkriterier

Vurderingen er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadens forventede måloppnåelse i forhold til målene til tilskuddsordningen.

Presisering av tildelingskriterier:

Det velges inntil 4 tilskuddsmottakere årlig. Det gis kun tilskudd til kommuner som har et allerede eksisterende strategisk og pågående arbeid rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvor velferdsteknologiske løsninger bidrar. Tilskuddsmottaker må delta i evalueringen av ordningen.

Tilskuddsmottakere velges ut basert på en skjønnsmessig vurdering av prosjektbeskrivelsen, der det legges vekt på følgende forhold:

 1. Hvordan prosjektet vurderes å bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen
 2. Forankring hos rådmann
 3. Antall aktuelle personer i målgruppen
 4. Søkers erfaringer med pågående velferdsteknologiske prosjekter
 5. Hvordan brukermedvirkning skal sikres i prosjektet 
 6. Hvordan det sannsynliggjøres at prosjektet vil kunne ha nasjonal overføringsverdi
 7. Hvordan prosjektet bidrar med kunnskap og kompetanse om bruk av velferdsteknologi overfor barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier
 8. Hvordan prosjektet sannsynliggjør å bidra til vedvarende endringer for målgruppen
 9. Hvordan prosjektet kan bidra til utviklingen av gode modeller for samspill mellom brukere, familie, frivillige, ideelle, private, spesialisthelsetjenester og kommunale aktører

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksemepel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Tillegg og presiseringer:

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde blant annet:

 1. Hvilke mål og delmål prosjektet har
 2. Antall personer prosjektet omfatter
 3. En detaljert beskrivelse av tiltakene
 4. En oversikt over aktuelle samarbeidspartnere og ansvarsfordeling
 5. En utfyllende fremdriftsplan
 6. Planer for videreføring etter prosjektets slutt

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Per brev

Søknader behandles fortløpende. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Dato for forventet ferdigbehandling av søknader er 31. mars 2017.

Fant du det du lette etter?​