Høringsinnspill

Høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no. Merk høringssvaret med saksnummer 16/42480

Vennligst benytt følgende skjema: 

Høringsutkast

Hjerneslag – pakkeforløp (Fase 1)

Høringsbrev

Vi sender nå ut fase 1 av pakkeforløp hjerneslag til ekstern høring.  I dette pakkeforløpet vil det ligge forslag på målepunkter med målformuleringer og forløpstider.

Tilbakemeldinger:

Vi ønsker innspill på om målsettingen med pakkeforløp hjerneslag blir ivaretatt med dette utkastet. Videre ønsker vi innspill på målepunktene, beskrivelsen av disse, og om det er andre temaer som burde vært med. Vi ønsker også innspill på det videre skisserte pakkeforløpet, og på vedlagte plan for fase 2 av arbeid med pakkeforløp hjerneslag med fokus på rehabilitering.

Det bes om at alle innspill sendes innen 11.desember, og at de skrives inn i tilbakemeldingsskjemaet (DOCX), og sendes på mail merket med saksnummer 16/42480 i emnefeltet til postmottak@helsedir.no

Bakgrunn

Arbeidet med å utarbeide pakkeforløp hjerneslag har foregått parallelt med revisjon av retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. På denne måten har vi kunnet sikre at man i anbefalingene i pakkeforløpet er i tråd med den nyeste kunnskapen og forskningen som finnes på området. Retningslinjen og pakkeforløpet planlegges publisert desember 2017.

Arbeidsprosess

Vi har i prosessen sett at det er hensiktsmessig å utarbeide pakkeforløpet i tre faser. I denne første runden vil vi publisere fase en av et pakkeforløp som beskriver det anbefalte pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, med koder og forløpstider så langt som vi kan få til med dagens system. Vi har imidlertid også skissert en normativ beskrivelse av det videre forløpet for pasienter med hjerneslag, nærmere bestemt spesialisert rehabilitering og kommunal rehabilitering.

Fase to i utarbeidelsen av pakkeforløpet, vil skje i 2018. Da vil vi vi jobbe videre med å supplere pakkeforløpet med de elementene som ikke kan måles akkurat nå, og med fokus på rehabiliteringsdelen av forløpet.

Vår målsetning med det vi anbefaler i pakkeforløp hjerneslag er at dette vil kunne bane vei for resten av rehabiliteringsfeltet hva gjelder detaljert ansvarsavklaring mellom forskjellige nivåer innen spesialisert rehabilitering og kommunal rehabilitering. Derfor er det vedlagt i denne høringen et prosjektforslag som omhandler et arbeid på det å kunne gi en mer detaljert anbefaling om hvilke pasienter som bør få hvilken rehabilitering når.

Fase tre av pakkeforløp hjerneslag er å jobbe videre med forløpet som handler om kommunal rehabilitering og overgangen spesialisthelsetjeneste - kommune. Denne delen av forløpet vil vi kunne hekte på når mulighetene for dette ligger til rette – mer spesifikt når kommunalt pasientregister, KPR, er oppe og går.

Endelig korrekturlesing vil bli gjort etter at ekstern høring er gjennomført.

Arbeid med pakkeforløp fase 2

Planen er at fase 1 skal lanseres og publiseres i desember 2017. Helsedirektoratet vil, i samarbeid med arbeids- og referansegruppe, iverksette et prosjekt for å videreutvikle dette pakkeforløpet umiddelbart etter lanseringen. Det vi skal jobbe videre med i 2018 blir «fase 2». I fase 2 vil vi ha fokus på følgende: 

 • Å jobbe videre med innretningen og beskrivelsen av pakkeforløpskoordinatoren for pakkeforløp hjerneslag. Det må arbeides med i hvilken grad det er formålstjenlig å opprette en egen koordinatorfunksjon (ut over de krav til koordinerte pasientforløp som allerede ligger i lov- og regelverk) for dette pakkeforløpet, i tråd med det som er utarbeidet innen pakkeforløp kreft. Denne pakkeforløpskoordinatorfunksjonen må i tilfelle forankres og beskrives nøye. 
 • Å vurdere inklusjon av (og eventuelt utvikle) nye målepunkter i den delen av pasientforløpet som allerede er med i «pakkeforløp fase 1». 
 • Å utarbeide flere anbefalinger og målepunkter i det videre forløpet innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Herunder ligger også å vurdere utarbeidelse av anbefalinger hva gjelder «behandlingslinje» og ansvarsfordeling. Hvilke hjerneslagspasienter bør ivaretas av de forskjellige tilbudene innen spesialisert rehabilitering, og når i forløpet bør dette skje? 
 • Å lage mer detaljerte anbefalinger hva gjelder ansvarsavklaring mellom spesialisthelsetjeneste og kommune i rehabiliteringsdelen av forløpet. Generelle anbefalinger på dette området finnes i den nasjonale veilederen om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator1. Vi vil i fase 2 av pakkeforløpsarbeidet utforske om det er mulig å beskrive dette mer konkret og detaljert på området hjerneslag. 
 • Vi vil utarbeide målepunkter for kommunens oppfølging av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Her vet vi at muligheter for å måle pasientforløp på tvers av tjenestenivåer vil materialisere seg når det kommunale pasient- og brukerregisteret (KPR) blir implementert. 

Arbeidet med fase 2 av pakkeforløp hjerneslag vil prosjektorganiseres med representasjon fra aktuelle interessenter, og påbegynnes tidlig i 2018.

Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Statens helsetilsyn
 • Folkehelseinstituttet
 • Alle fylkesmenn
 • Alle kommuner v/ kommunelegen
 • KS
 • Alle fylkeskommuner v/ fylkeslegen
 • Helseforetak

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak
 • RHF fagdirektører
 • Interesseorganisasjoner/fagforeninger

 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Den norske legeforening, relevante underorganisasjoner
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forening for slagrammede
 • Landsforeningen for slagrammede
 • LHL hjerneslag
 • FFO
 • Logopedforbundet
 • Norsk logopedlag
 • Afasiforbundet
 • Norsk luftambulanse
 • Ambulanseforbundet

Ombud og råd

 • Pasient- og brukerombudene
 • Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø
 • Hjernerådet
 • Rådet for psykisk helse
 • Kompetansesentre og annet
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling i Helse vest (SESAM)
 • Senter for omsorgsforskning, alle regioner