Høringsbrev

Omfang og målgrupper

Retningslinjen gir kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I tillegg inneholder den anbefalinger som er operasjonalisering av myndighetskrav på området.

Retningslinjen omfatter alle personer som har demens, uavhengig av sykdom som har forårsaket tilstanden eller annen gruppetilhørighet, herunder yngre personer (under 65 år), personer med minoritetsbakgrunn, personer med samisk kulturbakgrunn samt personer med utviklingshemning.

Demensretningslinjen utgis i to omganger. Denne første delen omfatter anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I løpet av 2017 planlegges det publisert en revidert utgave av retningslinjens del om utredning og diagnostikk. Foruten de basale testene som presenteres i nåværende retningslinje vil det da også komme informasjon om mer spesialiserte tester og verktøy, slik som bildediagnostiske metoder og spinalvæskeundersøkelser med mer. I tillegg vil det bli et kapittel om lindrende behandling til personer med demens.

Målgrupper for retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Andre aktuelle målgrupper er politikere og beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere og organisere demensomsorgen.

Metode og elektronisk publisering

Målet med en nasjonal faglig retningslinje er å bidra til kunnskapsbasert praksis. Kunnskapsbasert praksis innebærer at forskning, klinisk erfaring og brukererfaring vurderes samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte anbefalinger. Anbefalinger skal ses i lys av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og forskrifter. Retningslinjens anbefalinger er utformet på bakgrunn av alle disse hensynene og har målsetning om å:

 • sikre god kvalitet på tjenestene
 • sikre riktige prioriteringer
 • løse samhandlingsutfordringer
 • sikre helhetlige pasientforløp
 • hindre uønsket variasjon i tjenestene

Retningslinjen er skrevet i elektronisk format i MAGICapp. Dette innebærer en ny måte å lese retningslinjer på. Anbefalingene med merknader presenteres først, og ved å klikke «Vis mer informasjon» kommer man til faner med praktisk informasjon, begrunnelse, nøkkelinfo med mer ligger. Informasjonen i disse «bakenforliggende lagene» gir kunnskapsgrunnlag og rasjonale for anbefalingene. Fanen «Vis Kapitteltekst» inneholder en introduksjon om tema og bakgrunn for den aktuelle anbefalingen.

Høringsutkast

Høringsutkast: Nasjonal faglig retningslinje om demens (magicapp.org)

Det er mest hensiktsmessig å lese retningslinjen i sitt elektroniske format, fremfor å skrive ut PDF-versjonen. Det er verdt å merke seg at MAGICapp ikke fungerer optimalt i Internet Explorer. Det anbefales å bruke Google Chrome, Safari eller Firefox i stedet.

 Dersom du likevel ønsker å lese retningslinjen i PDF-format, gjør følgende:
Klikk på lenken over for å komme inn på retningslinjen i MAGICapp
Klikk på «Hjem» (øverst på høyre side) – du kommer da til en oversikt over alle retningslinjene
Finn retningslinjen «Eksternt høringsutkast - Nasjonal faglig retningslinje om demens» i listen
Klikk på «PDF» for å få retningslinjen opp som PDF-fil


Høringsinstanser

Stat og kommune

 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Folkehelseinstituttet 
 • Alle fylkesmenn
 • Alle kommuner 
 • KS
 • Alle fylkeskommuner

Helseforetak

 • Alle regionale helseforetak
 • Alle helseforetak

Interesseorganisasjoner/fagforeninger

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norsk sykepleierforbund, NSF
 • Den norske legeforening
 • Norsk psykologforening
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapiforbund
 • Delta
 • Fagforbundet

Ombud og råd

 • Barneombudet
 • Pasient- og brukerombudene
 • Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø
 • Sentrale råd for funksjonshemmede i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø
 • Hjernerådet 
 • Rådet for psykisk helse

Kompetansesentre

 • Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 • Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste)
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS)
 • Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling i Helse vest (SESAM)
 • NKS Kløveråsen, utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland

Høyskoler/universitet

 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Nord Universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Hedmark
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen Stord/ Haugesund
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold 
 • Senter for omsorgsforskning, alle regioner

Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkomne til å komme med innspill.

Høringssvar

Alle høringsvar nasjonal faglig retningslinje om demens (ZIP)

skriv ut del på facebook del på twitter