Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon, og i 2018 er temaet tobakk og hjertesykdom (who.int).

Sluttedagen

Sluttedagen arrangeres på høsten. Helsedirektoratet oppfordrer til lokale aktiviteter for eksempel på kjøpesentre, arbeidsplasser, legekontor, skoler og frisklivssentraler.

Helsedirektoratet informerer bredt om Sluttedagen i mediene. Målet er å få dagligrøykere og dagligsnusere til å gjøre et slutteforsøk på Sluttedagen, og at de skal ha god kjennskap til alle hjelpetilbudene som finnes.

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Røykesluttmateriell

Tobakkskampanjer

Massemediekampanjer er svært effektive for å redusere tobakksbruk i alle grupper. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader viser til at det i strategiperioden skal gjennomføres massemediekampanjer mot tobakk for å:

  • bidra til at barn og unge ikke begynner med tobakk
  • motivere personer som allerede røyker eller snuser til å slutte
  • motivere gravide til å slutte, særlig med tanke på skadevirkninger på fosteret
  • informere foreldre om barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø

 

Historie og hendelser i tobakkslovgivning og -forebygging

Norges tobakkspolitikk har utviklet seg gjennom mange år, og tobakksskadeloven er over 40 år. Norge har i disse årene vært av landene i verden med sterkest tobakkslovgivning. 

​År​Hendelser​
​1965​​Stortinget nedsetter et offentlig utvalg som skal «… avgi en betenkning… om hvilke tiltak som kan settes i verk for å motvirke at folk begynner å røyke og for å stimulere røykere til å opphøre med å røyke eller innskrenke sitt forbruk.»
​1967​Utvalgets rapport «Påvirkning av røykeadferd» anbefaler blant annet innføring av reklameforbud, helseadvarsler, opplysningstiltak og røykesluttiltak.
​1969​Stortingsmelding nr. 62 med handlingsprogram mot røyking legges frem.
​1971​Statens tobakksskaderåd opprettes ved kongelig resolusjon.
​1973​Lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer (tobakksloven) vedtas med reklameforbud, påbud om helseadvarselsmerking og forbud mot å selge tobakk til personer under 16 år.
​1975​Tobakksloven trer i kraft.
​1985​Rapporten «Lufta er for alle» fremlegges, den er Tobakksskaderådets forslag til lovregulering av vernet mot passiv røyking.
​1988​Endringer i lov om vern mot tobakksskader (den såkalte «røykeloven») trer i kraft. Dette innebærer vern mot passiv røyking i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, inklusive arbeidslokaler og institusjoner. På visse strenge betingelser er det imidlertid fortsatt adgang til å tillate røyking slike steder. Det er unntak for serveringssteder og fortsatt tillatt å røyke der.
​1989​Forskrift om forbud mot import, omsetning og produksjon av nye nikotin- og tobakksprodukter trer i kraft.
​1993En forskrift gir røykeforbud ved minst en tredel av bordene, sitteplassene og rommene på overnattings- og serveringssteder.
​1996Det innføres forbud mot røyking i åpne restauranter (f.eks. kjøpesenterkafeer). Aldersgrensen heves fra 16 til 18 år. Forbud mot indirekte reklame trer i kraft. Ved forskrift innføres det forbud mot røyking inne i skoler og barnehager. Røyketelefonen opprettes.
​1998Planlagte innskjerpinger i forskrift om røyking på restauranter og andre serveringssteder trer i kraft slik at det kan tillates røyking kun ved halvparten av bordene.
​1999​Strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet i Norge 1999–2003 fra Sosial- og helsedepartementet. Nasjonal kreftplan gir midler til ansettelse av folkehelserådgivere hos fylkesmennene.
​2002​EUs tobakksproduktdirektiv medfører endringer i tobakksskadeloven: forbud mot misvisende produktbetegnelser som f.eks. «light» og «mild», større helseadvarsler og hjemmel for å kreve produktopplysninger fra tobakksindustrien. Statens tobakksskaderåd blir en del av Sosial- og helsedirektoratet.
​2003​Direktoratet gjennomfører massemediekampanjen «Hver eneste sigarett skader deg» og en kampanje med fokus på tobakksindustriens arbeidsmetoder. Norge ratifiserer Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader (FCTC).
​2004​Forbud mot røyking på serveringssteder fra 1. juni, og Helsedirektoratet gjennomfører en massemediekampanje om at alle har rett til en røykfri arbeidsplass.
​2005​Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader trer i kraft.
​2006​Helse- og omsorgsdepartementet kommer med Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006–2010 og Nasjonal strategi for KOLS-området 2006–2011. Helsedirektoratet gjennomfører en massemediekampanje om kols.
​2007​Nasjonalt KOLS-råd opprettes med Helsedirektoratet som sekretariat. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Høyesterett om røykeforbudets anvendelse i såkalte røykeklubber.
​2010​Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer.
​2011​Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Høyesterett om røykeforbudets anvendelse på uteserveringer. ​Det innføres påbud om bildeadvarsler på sigaretter fra 1. juli, samt påbud om selvslukkende sigaretter.
​2012​​Det gjennomføres massemediekampanjer i januar og august. Det innføres påbud om bildeadvarsler andre tobakksprodukter enn sigaretter, men ikke på snus. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Oslo tingrett om lovligheten av forbudet mot oppstilling av tobakksvarer.
​2013​Ny tobakksstrategi «En framtid uten tobakk»​ for perioden 2013–2016. Det gjennomføres massemediekampanjer i januar, februar, oktober og november. Forbud mot salg av pakninger med mindre enn 20 sigaretter, samt en normativ bestemmelse om barns rett til et røykfritt miljø.
​2014Fra 1. juli innføres tobakksfrie skoler og barnehager, adgangen ​til å ha røykerom oppheves, inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. Massemediekampanjer i januar og august. Mobilapp for snus-og røykeslutt lanseres.
​2015Massemediekampanjer i januar og oktober. 
​2016​Massemediekampanje i mai/juni. ​​Stortinget vedtar endringer i tobakksskadeloven om implementering av EUs nye tobakksdirektiv og standardiserte tobakkspakker.
​2017​Røyketelefonen og Nasjonalt råd for tobakksforebygging nedlegges. Regler om standardiserte tobakkspakninger trer i kraft (sigaretter, rulletobakk og snus), og bruk av e-sigaretter blir forbudt på de samme stedene som det er røykeforbud etter «røykeloven».
​2018​Påbudt å registere salgssteder for tobakkssalg. Kommunene får tilsyn med en rekke bestemmelser i tobakksskadeloven.

Folkehelseinstituttet har en enda mer detaljert historisk oversikt over utvikling i tobakksproduksjon, -regelverk og -politikk (PDF, fhi.no).

Sist faglig oppdatert: 19. januar 2018