Stopptober 2018

I oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt.

Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk fra 1. oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis du føler at du tar del i noe større enn deg selv. Derfor er Stopptober utformet som en masseoppfordring. Vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap, og at omgivelsene skal støtte de som ønsker å slutte.

Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse.  Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, gi hjelp og støtte gjennom 28 dager vil skape mulighet for mestring av en hverdag uten røyking.

For å hjelpe deltakerne gjennom de 28 første dagene har Helsedirektoratet utviklet en såkalt praterobot eller chatbot i Facebook Messenger. En praterobot er et dataprogram som «snakker» med brukerne. Slutta-roboten skal motivere brukerne og gjøre hjelpetilbudene bedre kjent.

Praterobot (messenger.com)

Vi vil oppfordre dem som skal slutte til å snakke med fastlegen eller en slutteveileder på frisklivssentralen, bruke nikotinlegemidler og få råd på apoteket.

Last ned materiale til Stopptober

På grunn av størrelsen på filene er disse pakket i en ZIP-fil, og må «pakkes» ut. Last ned ZIP-filen og velg «pakk ut» ved alle filer i mappen før de kan lastes opp i sosiale medier.

Last ned logo

Ideen med å etablere en sluttemåned er hentet fra England og hensikten er å gi dem som tenker på å slutte en anledning i tillegg til januar, når mange har nyttårsforsetter.

Stopptober har vært arrangert i England siden 2012 og mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Flere andre land har tatt konseptet med en sluttmåned i bruk, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. Stoptober-kampanjen i England er evaluert (gov.uk, PDF).

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon, og i 2018 er temaet tobakk og hjertesykdom (who.int).

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Røykesluttmateriell

Tobakkskampanjer

Massemediekampanjer er svært effektive for å redusere tobakksbruk i alle grupper. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader viser til at det i strategiperioden skal gjennomføres massemediekampanjer mot tobakk for å:

  • bidra til at barn og unge ikke begynner med tobakk
  • motivere personer som allerede røyker eller snuser til å slutte
  • motivere gravide til å slutte, særlig med tanke på skadevirkninger på fosteret
  • informere foreldre om barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø

 

Historie og hendelser i tobakkslovgivning og -forebygging

Norges tobakkspolitikk har utviklet seg gjennom mange år, og tobakksskadeloven er over 40 år. Norge har i disse årene vært av landene i verden med sterkest tobakkslovgivning. 

​År​Hendelser​
​1965​​Stortinget nedsetter et offentlig utvalg som skal «… avgi en betenkning… om hvilke tiltak som kan settes i verk for å motvirke at folk begynner å røyke og for å stimulere røykere til å opphøre med å røyke eller innskrenke sitt forbruk.»
​1967​Utvalgets rapport «Påvirkning av røykeadferd» anbefaler blant annet innføring av reklameforbud, helseadvarsler, opplysningstiltak og røykesluttiltak.
​1969​Stortingsmelding nr. 62 med handlingsprogram mot røyking legges frem.
​1971​Statens tobakksskaderåd opprettes ved kongelig resolusjon.
​1973​Lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer (tobakksloven) vedtas med reklameforbud, påbud om helseadvarselsmerking og forbud mot å selge tobakk til personer under 16 år.
​1975​Tobakksloven trer i kraft.
​1985​Rapporten «Lufta er for alle» fremlegges, den er Tobakksskaderådets forslag til lovregulering av vernet mot passiv røyking.
​1988​Endringer i lov om vern mot tobakksskader (den såkalte «røykeloven») trer i kraft. Dette innebærer vern mot passiv røyking i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang, inklusive arbeidslokaler og institusjoner. På visse strenge betingelser er det imidlertid fortsatt adgang til å tillate røyking slike steder. Det er unntak for serveringssteder og fortsatt tillatt å røyke der.
​1989​Forskrift om forbud mot import, omsetning og produksjon av nye nikotin- og tobakksprodukter trer i kraft.
​1993En forskrift gir røykeforbud ved minst en tredel av bordene, sitteplassene og rommene på overnattings- og serveringssteder.
​1996Det innføres forbud mot røyking i åpne restauranter (f.eks. kjøpesenterkafeer). Aldersgrensen heves fra 16 til 18 år. Forbud mot indirekte reklame trer i kraft. Ved forskrift innføres det forbud mot røyking inne i skoler og barnehager. Røyketelefonen opprettes.
​1998Planlagte innskjerpinger i forskrift om røyking på restauranter og andre serveringssteder trer i kraft slik at det kan tillates røyking kun ved halvparten av bordene.
​1999​Strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet i Norge 1999–2003 fra Sosial- og helsedepartementet. Nasjonal kreftplan gir midler til ansettelse av folkehelserådgivere hos fylkesmennene.
​2002​EUs tobakksproduktdirektiv medfører endringer i tobakksskadeloven: forbud mot misvisende produktbetegnelser som f.eks. «light» og «mild», større helseadvarsler og hjemmel for å kreve produktopplysninger fra tobakksindustrien. Statens tobakksskaderåd blir en del av Sosial- og helsedirektoratet.
​2003​Direktoratet gjennomfører massemediekampanjen «Hver eneste sigarett skader deg» og en kampanje med fokus på tobakksindustriens arbeidsmetoder. Norge ratifiserer Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader (FCTC).
​2004​Forbud mot røyking på serveringssteder fra 1. juni, og Helsedirektoratet gjennomfører en massemediekampanje om at alle har rett til en røykfri arbeidsplass.
​2005​Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader trer i kraft.
​2006​Helse- og omsorgsdepartementet kommer med Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006–2010 og Nasjonal strategi for KOLS-området 2006–2011. Helsedirektoratet gjennomfører en massemediekampanje om kols.
​2007​Nasjonalt KOLS-råd opprettes med Helsedirektoratet som sekretariat. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Høyesterett om røykeforbudets anvendelse i såkalte røykeklubber.
​2010​Forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer.
​2011​Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Høyesterett om røykeforbudets anvendelse på uteserveringer. ​Det innføres påbud om bildeadvarsler på sigaretter fra 1. juli, samt påbud om selvslukkende sigaretter.
​2012​​Det gjennomføres massemediekampanjer i januar og august. Det innføres påbud om bildeadvarsler andre tobakksprodukter enn sigaretter, men ikke på snus. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet vinner en sak i Oslo tingrett om lovligheten av forbudet mot oppstilling av tobakksvarer.
​2013​Ny tobakksstrategi «En framtid uten tobakk»​ for perioden 2013–2016. Det gjennomføres massemediekampanjer i januar, februar, oktober og november. Forbud mot salg av pakninger med mindre enn 20 sigaretter, samt en normativ bestemmelse om barns rett til et røykfritt miljø.
​2014Fra 1. juli innføres tobakksfrie skoler og barnehager, adgangen ​til å ha røykerom oppheves, inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfrie. Massemediekampanjer i januar og august. Mobilapp for snus-og røykeslutt lanseres.
​2015Massemediekampanjer i januar og oktober. 
​2016​Massemediekampanje i mai/juni. ​​Stortinget vedtar endringer i tobakksskadeloven om implementering av EUs nye tobakksdirektiv og standardiserte tobakkspakker.
​2017​Røyketelefonen og Nasjonalt råd for tobakksforebygging nedlegges fra årsskiftet. Regler om standardiserte tobakkspakninger trer i kraft (sigaretter, rulletobakk og snus), og bruk av e-sigaretter blir forbudt på de samme stedene som det er røykeforbud etter «røykeloven». Snusprodusenten Swedish Match taper søksmål mot staten om å unnta snus fra standardisert emballasje.
​2018​Påbudt å registere salgssteder for tobakkssalg. Kommunene får tilsyn med en rekke bestemmelser i tobakksskadeloven.

Folkehelseinstituttet har en enda mer detaljert historisk oversikt over tobakk i Norge fra 1619 og framover (fhi.no).

Sist faglig oppdatert: 6. juni 2018