Ny regulering av e-sigaretter i 2018

Stortinget vedtok i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin (stortinget.no). Endringene vil tre i kraft i løpet av første halvår 2018. Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.​

E-sigaretter, både med og uten nikotin, kommer allerede 1. juli 2017 under røykeloven slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Forbud mot produksjon, import og omsetning av e-sigaretter med nikotin

Elektroniske sigaretter (e-sigaretter, e-sig) er ansett som et nytt produkt i Norge og omfattes derfor av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, § 2 (lovdata.no).

E-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin er derfor forbudt å produsere, innføre og omsette i Norge.

De nikotinfrie e-sigarettene er ikke omfattet av denne forskriften.

Unntak for legemidler

Nikotinholdige produkter som markedsføres til røykeavvenning og som klassifise​res som legemidler (f.eks. nikotintyggegummi og -plaster) er unntatt fra forbudet jf forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 4 (lovdata.no) og legemiddelloven (lovdata.no).

Tilsyn og dispensasjon

Helsedirektoratet fører tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

Produsent eller importør av e-sigaretter kan søke Helsedirektoratet om unntak fra forbudet (dispensasjon) dersom det kan dokumenteres at det aktuelle produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn andre nikotin- og tobakksprodukter som allerede er på det norske markedet, jf forskriften § 8. For dispensasjon stilles det krav om vitenskapelig dokumentasjon, i form av for eksempel kliniske studier. Kravet til dokumentasjon er svært strengt, og så langt har det ikke blitt gitt dispensasjon for noen nye tobakks- og nikotinprodukter. 

Reklameforbud, oppstillingsforbud og aldersgrense for e-sigaretter

E-sigaretter både med og uten nikotin er definert som tobakkssurrogater i tobakksskadeloven, dvs produkter som etter sin bruksmåte ligner en tobakksvare. En rekke bestemmelser i tobakksskadeloven (lovdata.no) gjelder derfor også for e-sigaretter, uavhengig av nikotininnhold. Lovens strenge reklameforbud, forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, aldersgrensebestemmelsen på 18 år og forbudet mot gratis utdeling gjelder i dag også for e-sigaretter. Dette omtales i egen artikkel om forbud mot tobakksreklame.

Privatimport av e-sigaretter

Dersom nikotinholdige e-sigaretter ønskes brukt som røykeavvenningsprodukt av privatpersoner, kan de importeres fra utlandet gjennom lege​middellovgivningen jf. forskrift om tilvirkning og import av legemidler. Ved innførsel/forsendelse kan mengden ikke overskride tre måneders forbruk. Ved medbringing er det ulike krav avhengig av hvilket land (innenfor eller utenfor EØS) produktet importeres fra. Produktet må være lovlig anskaffet og til personlig bruk.

Legemiddelverket har mer informasjon om import og medbringing av e-sigaretter (legemiddelverket.no). Det kan være behov​ for en legeattest på at produktet er ment for røykeavvenning for å få produktet utlevert fra tollen.

E-sigaretter inn i røykeloven 1. juli 2017

Bruk av e-sigaretter i lokaler hvor allmennheten har adgang har så langt ikke vært omfattet av «røykeloven» fordi produktet ikke defineres som en tobakksvare og ikke avgir røyk, men damp. Eier/styrer av et lokale kan likevel i kraft av sin styringsrett forby bruk av e-sigaretter i sine lokaler/områder.

Fra 1. juli vil imidlertid e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattes av røykeloven (regjeringen.no) slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Direktoratet støtter de virksomh​eter som allerede nå inkluderer bruken av e-sigaretter i sitt røykeforbud. Det har tatt lang tid å få fjernet røyk fra inneluften, og det kan da virke unødvendig å tilføre en ny luftforurensning innendørs. Det finnes stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager (helsenorge.no). Dampen fra nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg.

E-sigaretter og regelverk om legemidler, kjemikalier og elektrisk utstyr

Forhold som gjelder e-sigaretter reguleres også av andre lovverk og etater.

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter