​​​​​​Et svangerskap defineres som overtidig fra og med dag 294 (≥42 uker + 0 dager) i henhold til WHOs definisjon. Anbefalingene for håndtering av kontrollen ved 41 ukers graviditet er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter for Norsk gynekologisk forening (presisering av anbefalinger i brev av juli 2012, PDF).

eSnurra som metode for beregning av svangerskapslengde og termin

Helsedirektoratet anbefaler å bruke én metode, eSnurra, for beregning av svangerskapslengde og termin (brev av desember 2014, PDF). eSnurra er den beste forskningsbaserte metoden, og det mest presise av verktøy for vurdering av termin og svangerskapslengde. Ved bruk av eSnurra vil overtid (294 dager) inntreffe 11 dager over beregnet termindato.

Bruk av én metode nasjonalt sikrer abortsøkende kvinner likhet for loven (unngår geografiske variasjoner), vil gi lik vurdering av prematuritet og entydig vurdering av overtidige svangerskap.

eSnurra som nasjonalt verktøy er lett tilgjengelig som et plasthjul, app for mobil og nettbrett og en åpen tilgjengelig webversjon (esnurra.no).

Etter å ha gjort tradisjonelle ultralydmålinger av hode og lårbein, kan dataene brukes i alle moderne ultralydmaskiner.

Anbefalinger

Alle gravide får tilbud om uke 41–kontroll i spesialisthelsetjenesten 7–9 dager over TUL eller nærmeste virkedag som er praktisk gjennomførbar for kvinnen og tjenesten. Da blir det gjort en klinisk vurdering med blant annet ultralydundersøkelse (inkluderer føtometri og estimering av fostervannsmengde), CTG-undersøkelse, vanlig svangerskapskontroll, og eventuelt vaginal undersøkelse og hinneløsning. Kvinnen bør anbefales induksjon fremfor videre oppfølging etter uke 41–kontrollen ved:

  • ultralydestimert fosterstørrelse < 10 percentilen eller vekstavvik mer enn minus 15 %
  • redusert fostervannsmengde (AFI < 5 cm eller dypeste lomme < 2 cm)
  • mors alder >35 år for førstegangsfødende
  • pregravid BMI >30
  • TUL mer enn 14 dager senere enn en «antatt sikker» termin Naegele

Andre risikofaktorer bør vurderes individuelt (f.eks. etnisitet, sosiale faktorer og obstetrisk sykehistorie). I forbindelse med undersøkelsen bør det legges en plan for videre oppfølging. Det tilstrebes at alle induksjoner bør være påbegynt senest på dag 294. Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen, også hvis de ikke ønsker induksjon.

Sist faglig oppdatert: 1. september 2016