Bevillingsplikt for salg av drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol

Salg av alkohol til forbruker krever en salgsbevilling jf. alkoholloven § 1-4a (lovdata.no). Salg er overdragelse mot vederlag.

Bevilling gis til den som har den juridiske enheten som har det økonomiske ansvaret for salget av alkoholen jf. alkoholloven § 1-4b (lovdata.no).

Det kreves ikke kommunal salgsbevilling for å selge drikk som inneholder opp til 2, 5 volumprosent alkohol som for eksempel alkoholsvak drikk eller alkoholfri drikk. En kommunal salgsbevilling gir som hovedregel kun rett til salg av alkohol i gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

En kommunal salgsbevilling kan utvides til og også omfatte tilvirkning i egen virksomhet. Se eget avsnitt om dette under i ulike typer salgsbevilling.

Forskjellen mellom salg og skjenking av alkohol

Forskjellen mellom salg og skjenking fremgår av alkoholloven § 1-4 (lovdata.no) og er:

  • Ved salg skal drikking skje utenom salgsstedet (for eksempel fra en butikk). Salg krever salgsbevilling.
  • Ved skjenking skal drikking skje på skjenkestedet (for eksempel en bar eller restaurant). Skjenking krever skjenkebevilling og serveringsbevilling.

Politiet kan stenge et sted som driver salg eller skjenking uten å ha bevilling jf. alkoholloven § 1-8a (lovdata.no). Ved tips om salg uten bevilling, ta kontakt med politiet.

Søknad om salgsbevilling - saksbehandling

Søknad om salgsbevilling må sendes til den kommune hvor salget skal skje. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes. Det følger av alkoholloven at visse vilkår må være oppfylt for at en bevilling skal kunne gis. Når disse vilkårene er oppfylt er det opp til kommunene, innen visse rammer og vurdere hvorvidt det er ønskelig med slik drift i kommunene.

Vandelskrav til bevillingshaver, andre sentrale personer, styrer og stedfortreder

For å få en salgsbevilling må bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen jf. alkoholloven § 1-7b (lovdata.no).

Kravet til vandel er en forutsetning for å få bevillingen. Dersom kravet til av vandel ikke er oppfylt skal ikke kommunen innvilge en søknad om salgsbevilling. Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden. Dersom det viser seg at vandelskravet ikke er oppfylt etter at bevilling er innvilget, innebærer dette at forutsetningen for å ha en bevilling lenger tilstedte. Bevillingen kan dermed tilbakekalles eller inndras. Les mer om inndragning i artikkelen Kontroll og inndragning av salgs- og skjenkebevilling – prikktildelingssystem.

Styrer og stedfortreder

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c(lovdata.no). Det er bare personer som har det daglige ansvaret for salget som kan oppnevnes som styrer. Styreren skal derfor sørge for at virksomheten er organisert på en slik måte at salget av alkoholholdig drikk skjer i henhold til regelverket. Styrer har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverket.

Styrer og stedfortreder må godkjennes av bevillingsmyndigheten, de må være over 20 år og de må ha bestått kunnskapsprøven. Dersom det er ønskelig å endre hvilke personer som skal ha disse rollene, må kommunen underrettes og det må søkes om ny styrer og stedfortreder.

Styrer og stedfortreder må ha uklanderlig vandel når det gjelder forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. De stilles ikke krav til styrers og stedfortreders vandel i forhold til skatte- avgifts og regnskapslovgivningen.

Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om salgsbevilling

Det er vide rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av bevillingssøknader. I alkoholloven § 1-7a (lovdata.no) er et utvalg av de vanligste momentene nevnt. Oppregningen er ikke uttømmende. Andre aktuelle hensyn vil i hovedsak knytte seg til generelle samfunnsinteresser, lokale alkoholpolitiske vurderinger, vurderinger av det enkelte skjenkested og den enkelte bevillingssøker. Generelt kan det sies at alle hensyn som fremmer alkohollovens formål er relevante. Det kan også til en viss grad legges vekt på andre hensyn enn de som direkte fremmer lovens formål. Det er alltid et krav at avgjørelsen treffes på saklig grunnlag.

Bevillingsperiode

En bevilling kan gis for en bestemt del av året, en enkelt bestemt anledning eller som hovedregel for inntil fire år av gangen.

Fireårsperioden – adgangen til å gjøre unntak fra denne

En salgsbevilling skal som hovedregelen gis for inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer jf. alkoholloven § 1-6 (lovdata.no).

Dersom kommunen etter at nytt kommunestyre har tiltrådt fortar en gjennomgang av alkoholpolitikken og vurderer bevillingspolitikken, kan kommunen benytte seg av unntaket fra hovedregelen om at bevillinger skal gis for inntil fire år og dermed beslutte enten at:

Meldeplikt

Politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene har opplysnings- og meldeplikt til bevillingsmyndighetene, jf. alkoholloven § 1-15 (lovdata.no). Opplysnings- og meldeplikten er aktuell både i forbindelse med bevillingsmyndighetens behandling av bevillingssøknader og den etterfølgende kontrollvirksomheten.

Ulike typer salgsbevilling

Nettsalg

Alkoholloven åpner for at det kan gis bevilling til nettsalg av alkohol, jf. § 3-1 andre ledd (lovdata.no). Det må fremgå av bevillingsvedtaket dersom varene skal utleveres fra et bestemt lokale eller om dette skal skje ved utkjøring​.

Det må søkes om bevilling i den kommunen virksomheten er lokalisert/lokalet ligger, i tillegg til at det må søkes om kommunal bevilling i alle de kommuner det skal utleveres alkoholholdig drikke i.

Bestemmelser i alkoholloven som særlig er aktuelt ved nettsalg

Utvidelse av salgsbevilling – innførsel og tilvirkning

Hvis du har kommunal salgsbevilling for alkohol eller ønsker å starte opp denne type virksomhet kan kommunen etter en vurdering utvide en salgsbevilling til å omfatte:

  • Innførsel av alkohol for salg i egen virksomhet
  • Tilvirkning av alkoholholdig drikk for salg i egen virksomhet

Slik utvidet bevilling kan gis enten samtidig med eller som tillegg til en allerede eksisterende salgsbevilling. Det stilles ikke ytterligere krav for å inneha en slik utvidet bevilling enn de som gjelder for salgsbevillingen.

Innførsel

En bevilling kan kun utvides til å omfatte innførsel av alkohol for salg i egen virksomhet jf. alkoholloven § 2-1 (lovdata.no). Alkoholen som innføres kan kun selges fra den forretningen som har den salgsbevillingen som tillatelsen er knyttet til og kan ikke omsettes på annen måte.

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til innførsel for salg i egen virksomhet.

Tilvirkning

En salgsbevilling kan utvides til å omfatte tilvirkning av alkoholholdig drikk som inneholder opp til 4,7 volumprosent alkohol for salg i egen virksomhet jf. alkoholloven § 3-1 (lovdata.no).

Den alkoholholdige drikken som tilvirkes kan kun selges fra den forretningen som har den salgsbevillingen som tillatelsen er knyttet til og kan ikke omsettes på annen måte. Dersom det er ønskelig å tilvirke alkoholholdig drikk for salg til andre steder med salgs- og skjenkebevilling må det søkes om en statlig tilvirkningsbevilling​.

Bevillinger gitt for en bestemt del av året eller for en enkelt bestemt anledning kan ikke utvides til å omfatte tillatelse til tilvirkning for salg i egen virksomhet.

Det er viktig å være oppmerksom på at bevillingshaver må kontakte Skatteetaten og Mattilsynet for registrering før tilvirkning igangsettes.

Endringer i alkoholloven vedrørende gårdssalg

For visse produkter kan det selges alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet opp til 22 volumprosent alkohol.

Fra 1. juli 2016 er det tillatt å selge drikkevarer med høyere volumprosent direkte fra produsent. En utvidet salgsbevilling kan omfatte visse varer som inneholder opp til 22 prosent alkohol.

Dette gjelder kun produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen og som ikke er tilsatt brennevin eller er blandet med andre alkoholholdige drikkevarer. Denne adgangen gjelder kun for produkter som er omfattet av produktlisten for posisjon 22.06 i Tolltariffen, for eksempel eplesider, mjød m.m. Oversikt over produkter som kan produseres og selges direkte fra produksjonsstedet er listet opp i tollposisjon 22.06 i Tolltariffen (toll.no).

En kommunal salgsbevilling kan bli utvidet til å omfatte tilvirkning for salg i egen virksomhet av produkter over 4,7 volumprosent. Innehaver av en statlig tilvirkningsbevilling kan gis kommunal salgsbevilling for enkelte produkter over 4,7 volumprosent alkohol.

Bevilling for salg av de aktuelle produktene kan bare gis dersom tilvirkningen skjer ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av innsatsvarene er egenproduserte, og det kan maksimalt selges 15 000 liter slike produkter per år per produsent.

Det er kommunen hvor den enkelte produsenten og hvor utsalget skal skje som er bevillingsmyndighet. Det kan ikke tilvirkes (produseres) og selges slik alkoholholdig drikk før, kommunen har innvilget en søknad om salgsbevilling eller utvidet salgsbevilling for tilvirkning i egen virksomhet som nevnt her. Om man derimot har statlig tilvirkningsbevilling kan produksjonen starte, men ikke salget før det foreligger en kommunal bevilling som nevnt ovenfor.

Helseidrektoratet vil utarbeide merknader til endringene. Inntil disse foreligger vises det til Prop. 116 L (2015–2016) Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) (regjeringen.no).

Avgifter

Avgiftslovgivningen med dens bestemmelser om særavgift, registreringsplikt og sikkerhetsgaranti komme til anvendelse ved innførsel og tilvirkning av alkoholholdig drikk. For virksomheter som får kommunal tillatelse til tilvirkning av alkoholholdig drikk vil også forskrifter innen næringsmiddelområdet komme til anvendelse.

 

Endringer som kan få betydning for salgsbevillingen – konkurs og overdragelse av hele eller deler av virksomheten


Dersom bevillingshaverne selskap går konkurs eller det foreligger en overdragelse av hele eller deler av bevillingen vil dette være endringer får konsekvenser for utøvelsen av bevillingen og retten til å selge alkohol.

Overdragelse av en bevilling

En bevilling kan ikke overdras til nye eiere. Retten til å selge alkohol kan ikke overdras. Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no).

Ved virksomhetsoverdragelse må ny eier søke om ny bevilling. Bakgrunnen for denne søknadsplikten er at kommunen skal ha mulighet til å foreta en ny alkoholpolitisk vurdering av bevillingsspørsmålet samt en vurdering av bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten.

Endringer i eiersammensetningen i et selskap kan medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder dersom alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras. Endringer i eiersammensetning kan skje på flere måter. I et aksjeselskap vil overdragelse av eierandeler, aksjeemisjon og fusjon være eksempler på endringer. I ansvarlige selskaper kan også eierandeler overdras og nye eiere kan tre inn i sameiet. Denne opplistingen er ikke uttømmende.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse. Det gjelder selv om det er de samme personer som helt eller delvis står bak virksomheten etter endringene. Endring fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap regnes som en overdragelse.
Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten.

Konkurs

Salgsbevillingen faller bort ved konkurs jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Skjæringstidspunktet for bortfall er konkursåpning. Frem til endelig avslutning av bobehandlingen kan konkursboet selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven.

Overdragelse før konkursåpning

Dersom en salgsbevilling blir overdratt før konkursåpning, kan det drives på tidligere eiers bevilling forutsatt at ny eier søker innen 30 dager og at det foreligger en overdragelse av bevillingen mellom gammel og ny eier. Dersom overdragelsen skjer etter konkursåpning, har bevillingen falt bort. I en slik situasjon foreligger det ingen bevilling som ny eier kan drive videre på. Ny eier har dermed ikke adgang til å drive på tidligere eiers bevilling. Ny eier må få sin egen søknad om salgsbevilling innvilget før salg av alkoholholdig drikk kan skje.

Drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av at bevillingssøknad behandles dersom bestemte vilkår er oppfylt jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Adgangen til å drive på tidligere eiers bevilling er en utledet rett. Tidligere eiers begrensinger og vilkår gjelder også for ny eier i denne overgangsperioden. Ny eier får ikke bedre rett en hva tidligere eier har hatt.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må noen vilkår være oppfylt. Kommunen må for det første underrettes om dette. Det må søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Kontraktsrettens regler og prinsipper avgjør hva som skal regnes som overdragelsestidspunktet.

Adgangen til å drive videre på tidligere eiers bevilling forutsetter at bevillingen er overført fra tidligere til nåværende eier (rettslig suksesjonsforhold). En overtagelse av leieforholdet til lokaler der en salgsbevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig. Dersom ny bevilling ikke er innvilget innen tre måneder (fire måneder dersom kommunen har gitt tillatelse til dette), må driften opphøre inntil bevilling er gitt.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfyll er det ikke anledning til å drive på tidligere eiers bevilling. Ny eier må i en slik situasjon vente til sin egen søknad er innvilget av kommunen.
Dersom søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, har kommunen en skjønnsmessig adgang til å tillate at overgangsperioden utvides fra tre til inntil fire måneder jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Kommunen har ikke adgang til å utvide denne perioden utover fire måneder.

Dersom ny eiers søknad blir avslått, opphører adgangen til å drive på tidligere eiers bevilling når avslag foreligger.

Sist faglig oppdatert: 25. august 2016