Hvor tar jeg kunnskapsprøven?

Skal du avlegge kunnskapsprøve i alkoholloven må du kontakte bevillingsmyndigheten for å melde deg opp til prøve. Hvem som er bevillingsmyndighet avhenger av hva slags bevilling det gjelder:

 • Kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i den kommunen hvor du bor
 • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
 • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet
 • Prøve for kontrollører: Kommunen

Før prøven kan avlegges må det betales inn et gebyr på 400 kr. til bevillingsmyndigheten. Kvittering på innbetalt gebyr skal leveres skriftlig sammen med oppmelding til prøven. Betalingen gjøres til den bevillingsmyndighet hvor du skal avlegge prøven. Kandidater som ikke består prøven må betale 400 kr. ved ny oppmelding.

Hvem må avlegge kunnskapsprøven?

Du må avlegge og bestå kunnskapsprøven i alkoholloven, jf. alkoholforskriften § 5-1 dersom du er:

 • styrer eller stedfortreder i en virksomhet med salgs- eller skjenkebevilling  
 • kontrollør som skal utføre salgs- og skjenkekontroll  

Bestått kunnskapsprøve oppfyller forskriftens krav om dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.

Prøven kan også avlegges av personer som jobber i virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling eller som ønsker å kvalifisere seg for fremtidig funksjon som styrer, stedfortreder eller kontrollør.

Prøve for salgs- eller skjenkebevilling

Salg og skjenking av alkohol​ krever bevilling. For hver bevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder. Den personen som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som styrer. Styrer og stedfortreder må godkjennes av de myndigheter som tildeler bevillingen.

Krav for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder:

 • Du må være over 20 år.
 • Du må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.
 • Du må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, dvs. at du må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Kunnskapskrav

Som styrer eller stedfortreder må du ha kunnskap om de bestemmelser som regulerer den aktuelle bevillingstype. Det forutsettes at du kjenner til de regler som gjelder ved tildeling av bevilling, hvilke rettigheter og plikter en bevilling gir, hvilke krav lovverket stiller til utøvelse av bevillingen, hvilke forhold som kan lede til inndragning av bevillingen, samt hvilke forhold som leder til bevillingens bortfall.

Det er forskjellige prøver for salgsbevilling og skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder, så må du ha bestått prøven for den bevillingstypen som virksomheten har.

Pensum - skjenkebevilling

Du må ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i

Du skal også ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Pensum – salgsbevilling

Du må ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i

Du skal også ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Prøve for kontrollører

Kravet om bestått prøve for kontrollører jf. alkoholforskriften § 5-1 ble innført fra og med 1. januar 2016. Er du kontrollør må du i løpet av overgangsperioden frem til 1. juli 2016 bestå prøven for kontrollører for å kunne utføre kontroll etter 1. juli 2016. Kravet om bestått prøve gjelder også for kommunale saksbehandlere som skal utføre kontroll.

Kunnskapskrav

Som kontrollør forutsettes det at du kjenner til alkohollovens formål og definisjoner og de regler som gjelder for aldersgrenser, bevillingsmyndighet, styrer/stedfortreder, inndragning, politiets stengningsadgang, kontroll, salg, medbrakt/tatt med ut av lokalet, skjenketider, reklame, bevilling, åpenbart påvirket av rusmidler, skjenking, internkontroll og overdragelse. Spesielt viktig er det å ha inngående kunnskap om aldersgrenser, kontroll og begrepet «åpenbart påvirket».

Pensum

Som kontrollør må du ha kunnskap om innholdet i bestemmelsene i

Prøvebevis ved bestått prøve

Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Du bør ta godt vare prøvebeviset da det er din dokumentasjon for at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen til å være styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Praktiske opplysninger om kunnskapsprøven

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Prøven må avlegges hos bevillingsmyndigheten.
 • Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales med bevillingsmyndigheten.
 • Du har 60 minutter til å besvare prøven.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.
 • Husk kvittering på innbetalt gebyr.
 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).

Pålogging for bevillingsmyndighetene

Bevillingsmyndigheten er pliktig til å avholde kunnskapsprøve innen to måneder etter at melding om ønsket prøve er mottatt, jf. alkoholforskriften § 5-3. Prøven gjennomføres som elektronisk prøve (serveringsproven.no).

VINN har tjenestekonsesjon for Kunnskapsprøven i alkoholloven. Det innebærer at alle bevillingsmyndigheter som skal avholde prøver, gjør dette etter pålogging til VINNs prøveportal. Etter pålogging til portalen får du som prøvemyndighet tilgang til en bruksanvisning for gjennomføring av prøven.

Bevillingsmyndigheter som ikke allerede har brukernavn og passord til portalen får dette ved å henvende seg til VINN på e-post: post@vinn.no eller på tlf.: 76 96 72 00.

Spørsmål til den tekniske løsningen, feil og driftsproblemer rettes til VINN.

Sist faglig oppdatert: 6. mars 2017