Utredning av yngre personer med demens

Å utrede og diagnostisere demens hos yngre personer (under ca 65 år) er en utfordrende oppgave som krever erfaring og spesialkompetanse. Anbefalingen er derfor at yngre personer med mistanke om demenssykdom henvises til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Utredning av demens går i stor grad ut på å utelukke andre lidelser. Når sannsynligheten for demens er liten, må man undersøke særlig grundig for å utelukke andre lidelser. Ulike psykiske lidelser kan i noen tilfeller forveksles med demens. Alvorlig depresjon kan for eksempel medføre kognitiv svikt, og symptomer på depresjon kan derfor ligne på demenssykdom i startfasen. Personer som får demens i ung alder kan også ha et annerledes sykdomsbilde og sykdomsforløp enn eldre. Dette er noen av årsakene til at det ikke er uvanlig at yngre personer med demens får feil diagnose ved førstegangs kontakt med lege.

Dagligliv og oppfølging for yngre personer med demens

Den viktigste forskjellen ved demens hos yngre og eldre kan ofte være konsekvensene sykdommen har for personen selv og omgivelsene. Flere yngre er fortsatt i arbeid og har et aktivt liv. De har ofte stort behov for fysisk aktivitet og for å delta i samfunnet.

Mer enn hver fjerde som får demens før 65-årsalderen har omsorgsansvar for barn og ungdom under 18 år. Sykdommen medfører at roller i familien endres og at økonomien kan bli vanskeligere. For en partner betyr det ofte at framtidsplaner må revurderes. I tillegg til omsorgsansvaret for personen med demens, vil den friske partneren ofte oppleve å stå alene med ansvaret for oppfølgingen av barn og andre omsorgsoppgaver.

De nærmeste pårørende vil ha behov for informasjon, støtte og avlastning gjennom hele forløpet. Er det yngre hjemmeboende barn eller ungdom i familien, vil barna ha behov for informasjon og støtte til å mestre situasjonen hjemme, på skole og i andre sosiale sammenhenger. Det er viktig med et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten både i utrednings- og oppfølgingsfasen, når det gjelder råd, veiledning og ved tilrettelegging av tiltak.

Tilbud til pårørende

Som del av Demensplan 2015 ble det satt i gang flere tiltak for pårørende til yngre personer med demens, som videreføres i Demensplan 2020.

"Møteplass for mestring" er et kurstilbud til personer som har fått en demensdiagnose før fylte 65 år. Personen med demens deltar sammen med en pårørende. Deltakerne får grundig informasjon om demens, og de får tilbud om gruppesamtaler, aktiviteter og sosialt samvær.

"Tid til å være ung" er helgekurs for ungdom som har en mor eller far med demens. Målsetting med helgekursene er å gi informasjon og støtte til ungdommen.

"Hvem ser meg" er leirskole for mindreårige barn som har en mor eller far med demens, sammen med frisk forelder eller annen, nær voksen.

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som arrangerer tilbudene for pårørende.

Les om tilbud til pårørende (aldringoghelse.no).

Veiledningsmateriell

Som del av Demensplan 2015 har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse gjennomført et utviklingsprogram om yngre personer med demens. Det har resultert i rapporter og veiledningsmateriell som kan lastes ned eller bestilles på kompetansetjenestens nettsted.

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2017