​Forskning viser at vel 80 prosent av beboere i sykehjem har en demenssykdom, mens kun en liten andel av plassene er tilrettelagt for denne brukergruppen. I Demensplan 2020 er det en målsetting at alle nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for personer med demens.

Søk investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger

Investeringstilskuddet til bygging av sykehjem og omsorgsboliger tildeles kommunene og forvaltes av Husbanken. Det skal stimulere kommunene til å fornye og øke antall plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Sykehjem og omsorgsboliger som finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken må være tilrettelagt for personer med demens, og tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Les mer om tilskuddsordningen hos Husbanken.

Tilrettelagte boliger for personer med demens

For å kunne tilrettelegge bolig og uteareal på best mulig måte for personer med demens, er det viktig å ta hensyn til hvilke konsekvenser sykdommen kan ha for atferden. Demenssykdom medfører svikt i hukommelse, oppmerksomhet, steds- og tidsorienteringsevne og forståelse av rom og ting. De faglige anbefalingene er derfor at personer med demens skal bo i små enheter med fast bemanning, og hvor det er lett å orientere seg.

Tilrettelagt bolig innebærer først og fremst at avdelinger og bofellesskap har rom for aktiviteter og direkte tilgang til tilpasset uteareal. Det bør være mulig for personen å bevege seg mest mulig fritt, både inne og ute. En tilrettelagt bolig bør derfor primært ligge på bakkeplan og ha direkte tilgang til sansehage eller annet tilrettelagt uteareal som gir mulighet for fysisk og sosial aktivitet.

Sintef og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har utarbeidet rapporten "Er smått alltid godt i demensomsorgen?" (ks.no) på oppdrag fra KS.

Se Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg, som også omtaler boliger for personer med demens.

Sist faglig oppdatert: 13. desember 2018