Demensplan 2020 har som mål at personer med demens og deres pårørende skal involveres i beslutninger som angår dem og ha innflytelse på utforming av eget tjenestetilbud. ​

Vi antar at det i dag er nærmere 300 000 pårørende til personer med demens i Norge. Det er godt dokumentert at man som pårørende og omsorgsgiver har økt risiko for helseplager, blant annet psykiske symptomer. Det er i første rekke de atferdsmessige endringene og psykiske symptomene ved demens som belaster pårørende.  

Informasjon til pårørende

For å forebygge belastninger trenger pårørende kunnskap om demenssykdommen, aktuell behandling og tilgjengelige avlastnings- og støttetiltak. Erfaring viser at pårørende til personer med demens opplever høyere livskvalitet når de får kunnskap om og veiledning i å håndtere demenssykdommen.

Det er viktig at kommunen gir god informasjon om sykdommen og rettigheter ved demenssykdom, blant annet på kommunens egne nettsider.

Les om demens og rettigheter på helsenorge.no.

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper

Pårørendeskoler og samtalegrupper skal bidra til at deltakerne får informasjon og kunnskap om demens, og hvordan de kan møte praktiske og følelsesmessige utfordringer. De skal også gi deltakerne mulighet til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og støtte hverandre.

Kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd til å gjennomføre pårørendeskoler og samtalegrupper.

Tilskuddsordningen administreres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Arrangører av pårørendeskoler vil få tilsendt gratis informasjons- og undervisningsmateriell  med filmer, håndbøker og annet relevant materiell.

Søk tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper (aldringoghelse.no)

Kurs og konferanser om pårørende og demens

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) arrangerer ulike kurs og konferanser som retter seg mot personer som jobber med pårørende og demens.

Se kurskalender for deg som jobber med pårørende og demens (aldringoghelse.no).

Aldring og helse arrangerer også kurs rettet mot pårørende til yngre personer med demens.

Les mer om tilbud til pårørende (aldringoghelse.no).

Demenslinjen

Demenslinjen - 23 12 00 40 er en hjelpetelefon drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Her kan pårørende få informasjon og råd om demens fra helsepersonell, tilgang på likemenn og forum hvor pårørende kan møte andre i samme situasjon som seg selv.

Demenslinjen er åpen mandag–fredag fra kl. 09–15.

Sist faglig oppdatert: 20. desember 2017