Betingelser for å få tilbud om PGD

Gentesting av befruktede egg (PGD) kan bare gjøres i spesielle tilfeller ved alvorlig arvelig sykdom. Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) reguleres i bioteknologiloven kapittel 2A (lovdata.no).

PGD kan være aktuelt når følgende betingelser er oppfylt:

 • sykdommen i familien er alvorlig og arvelig, og det er høy risiko for at et fremtidig barn arver sykdommen
 • årsaken til sykdommen i familien er kjent og genfeilen/kromsomfeilen er kartlagt
 • det kan etableres en metode for å undersøke om embryoet arvet sykdommen (genetisk diagnostikk)
 • paret egner seg til assistert befruktning (medisinsk og psykososial vurdering)
 • paret er bosatt i Norge

PGD er ikke aktuelt hvis:

 • sykdommen kan behandles med gode resultater
 • den genetiske årsaken til sykdommen ikke er kjent/ kartlagt i familien
 • sykdommen ikke regnes som arvelig og alvorlig
 • det er lav risiko for at et fremtidig barn (eller foster) kan arve sykdommen
 • paret ikke er egnet for assistert befruktning (medisinsk og psykososial vurdering)
 • kvinnen er gravid - da kan paret få tilbud om fosterdiagnostikk

Se også Bioteknologirådets informasjon om gentesting av embryoer (bion.no). 

Søknad om PGD

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (klagenemda.no) behandler alle søknader om PGD, og avgjør for hver enkelt søknad om kriteriene for PGD er oppfylt.

Par som søker PGD utredes i Norge, som regel ved medisinskgenetisk avdeling. Selve PGD behandlingen foregår i utlandet. De fleste parene får behandling i Sverige eller Belgia, valg av land gjøres ut fra erfaringer med den aktuelle genfeilen.

Utgiftene til PGD blir i hovedsak dekket av den offentlige helsetjenesten, men paret betaler egenandel som ved assistert befruktning.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017