Forskning på overtallige befruktede egg

Forskning på overtallige befruktede egg er bare tillatt når formålet er

  1. å utvikle og forbedre metoder og teknikker for befruktning utenfor kroppen i den hensikt å oppnå graviditet
  2. å utvikle og forbedre metoder og teknikker for genetisk undersøkelse av befruktede egg med henblikk på å fastslå om det foreligger alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom (preimplantasjonsdiagnostikk)
  3. å oppnå ny kunnskap med sikte på framtidig behandling av alvorlig sykdom hos mennesker. Dette kan for eksempel være forskning på stamceller fra befruktede egg; såkalte embryonale stamceller.

Det er ikke tillatt å befrukte egg for forskningsformål alene. Befruktede egg som det har vært forsket på skal ikke settes tilbake til kvinnen; de skal destrueres.

Forskning på overtallige befruktede egg må foregå innenfor et tidsrom på 14 dager etter at eggene ble befruktet. Hvis eggene lagres i løpet av denne perioden (for eksempel fryses) skal ikke lagringstiden telle med. Cellelinjer som er utviklet fra befruktede egg er ikke omfattet av begrensningen på 14 dager.

Forskning på overtallige befruktede egg krever samtykke fra både paret som har fått behandling. Hvis egget er befruktet med donorsæd må det også foreligge samtykke fra sædgiver.

Forskning på overtallige befruktede egg reguleres i Bioteknologiloven kap. 3 (lovdata.no). Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har myndighet til å godkjenne forskning på befruktede egg, jf bioteknologiloven § 3-3.

Nye behandlingsformer som forutsetter bruk av celler fra befruktede egg skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette kan for eksempel gjelde fremtidig stamcellebehandling. Godkjenningskravet gjelder også utprøvning av slike behandlingsformer.

Forbud mot kloning

Det er forbudt å fremstille menneskeembryoer ved hjelp av kloning. Det er også forbudt å forske på cellelinjer som er fremstilt fra klonede menneskeembryoer.

Begrepet kloning omfatter ulike teknikker for å framstille arvemessige like kopier. Forbudet vil for eksempel være til hinder for somatisk kjernetransplantasjon.

Forbud mot kloning framgår av bioteknologiloven § 3-2 og 3-3.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2017