​KMF – årsavregning 2014

Årsavregning KMF 2014 (XLSX)

Endelig årsavregning for 2014 for Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) er nå klar. Alle kommuner er orientert om resultatet av årsavregningen i brev av 5.1.2016.

Det Regionale Helseforetaket (RHF) sender faktura eller kreditnota til den enkelte kommune. Beløp i faktura/kreditnota skal være i samsvar med beløpet kommunen er blitt informert om i brev av 5.1.2016.

Fakturaen/kreditnotaen blir sendt med 30 dagers betalingsfrist. For spørsmål om forfallsdato eller andre spørsmål vedrørende fakturaen eller kreditnotaen, kan kommunen kontakte sitt aktuelle RHF. 

Årsavregningen for 2014 er relatert til Stortingets behandling og godkjenning av Prop 27 S (Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartement).

Om excel-arket:

Excelarket viser kun nøkkeltallene i årsavregningen for 2014.

Om kolonnen «KostnadEndeligBeregningsgrunnlag»:

For den enkelte kommune vil beløp her avvike noe fra akkumulert beløp i «Tallgrunnlag KMF for desember 2014» publisert 15.4.2015. Dette skyldes en feil i datagrunnlaget som ble avdekket sent høst 2015. Feilen har marginal betydning for aller fleste kommuner.

Merk at marginale avvik kan forekomme på grunn av avrunding.

Korreksjoner i årsavregningen 2014

Det er 23 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2014. Korreksjonene er knyttet til Helsedirektoratets kontrollarbeid og Avregningsutvalgets arbeid.

Hjemmelsgrunnlag

Finansieringsordningen er hjemlet i lov 24. juni 2012 nr. 30 om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-3. Ordningen reguleres nærmere i daværende «Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter».

I § 6 i forskriften gis Helsedirektoratet ansvar for å utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. I merknader til § 6 i forskriften redegjøres det nærmere om Helsedirektoratets rolle.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende årsavregningen kan sendes til: Postmottak.4010FIFI@helsedir.no

 

Sist faglig oppdatert: 15. mars 2017