​KMF – årsavregning 2014

Årsavregning KMF 2014 (XLSX)

Endelig årsavregning for 2014 for Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF) er nå klar. Alle kommuner er orientert om resultatet av årsavregningen i brev av 5.1.2016.

Det Regionale Helseforetaket (RHF) sender faktura eller kreditnota til den enkelte kommune. Beløp i faktura/kreditnota skal være i samsvar med beløpet kommunen er blitt informert om i brev av 5.1.2016.

Fakturaen/kreditnotaen blir sendt med 30 dagers betalingsfrist. For spørsmål om forfallsdato eller andre spørsmål vedrørende fakturaen eller kreditnotaen, kan kommunen kontakte sitt aktuelle RHF. 

Årsavregningen for 2014 er relatert til Stortingets behandling og godkjenning av Prop 27 S (Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartement).

Om excel-arket:

Excelarket viser kun nøkkeltallene i årsavregningen for 2014.

Om kolonnen «KostnadEndeligBeregningsgrunnlag»:

For den enkelte kommune vil beløp her avvike noe fra akkumulert beløp i «Tallgrunnlag KMF for desember 2014» publisert 15.4.2015. Dette skyldes en feil i datagrunnlaget som ble avdekket sent høst 2015. Feilen har marginal betydning for aller fleste kommuner.

Merk at marginale avvik kan forekomme på grunn av avrunding.

Korreksjoner i årsavregningen 2014

Det er 23 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2014. Korreksjonene er knyttet til Helsedirektoratets kontrollarbeid og Avregningsutvalgets arbeid.

Hjemmelsgrunnlag

Finansieringsordningen er hjemlet i lov 24. juni 2012 nr. 30 om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-3. Ordningen reguleres nærmere i daværende «Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter».

I § 6 i forskriften gis Helsedirektoratet ansvar for å utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. I merknader til § 6 i forskriften redegjøres det nærmere om Helsedirektoratets rolle.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende årsavregningen kan sendes til: Postmottak.4010FIFI@helsedir.no

 

Tallgrunnlag KMF for desember 2014 (15.04.2015)

Nedlastning

Tallgrunnlaget er tilgjengelig gjennom nedlastning av regneark. 

20150414 - Tallgrunnlag KMF per desember 2014 (ZIP, 44 MB)

Merk: Åpne først ZIP-filen, deretter åpne excel-arket. Ta kontakt dersom du har problemer med å åpne zip-filen.

Tallgrunnlag for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten for desember 2014 er publisert.

Alle tall i tallgrunnlaget er basert på endelige data.

Dette er siste oppdatering av data for KMF. Endelig årsavregning finner sted i november i 2015. Nettsidene vil være tilgjengelig til etter at endelig årsavregning finner sted, men vil ikke bli vedlikeholdt eller oppdatert.

Om publiseringen

Innholdet gir kommunene anledning til å følge med på bruken av spesialisthelsetjenester som de har medfinansieringsansvar for. 

Tallgrunnlaget inneholder følgende visninger:

Beregnet kostnad, variasjon og a konto-beløp per kommune
Beregnet kostnad fordelt på aldersgrupper
Beregnet kostnad per helsetjenestetype og DRG
Oppholdsvarighet per helsetjenestetype og DRG
Beregnet kostnad per ansvarlig virksomhet og behandlingssted
Beregnet kostnad fordelt på henviser- og hastegradskategorier

Om datagrunnlaget

Datakilde: Norsk pasientregister (NPR). Aktivitet er rapportert fra sykehusene til NPR og tallene omfatter spesialisthelsetjenester som inngår i kommunal medfinansiering.

Tabell 1 – Oversikt datagrunnlag

​ÅrPeriodeDatagrunnlagKommentar
2014Hele året​Endelig rapportering​Kommune- og bydels-tilhørighet er kvalitetssikret mot folke-registeret (DSF)​
2013​Hele åretEndelig rapportering​Kommune- og bydels-tilhørighet er kvalitetssikret mot folke-registeret (DSF)​​
2012​Hele året​Endelig rapportering​Kommune- og bydels-tilhørighet er kvalitetssikret mot folke-registeret (DSF)​

Datakompletthet

Enkelte institusjoner som ikke rapporterer hver måned, inngår ikke i foreløpige data, herunder polikliniske stråleterapienheter, legevaktsenheter og noen private institusjoner.

Det er ikke forutsatt at informasjonen skal være grunnlag for kontroll av beregningsgrunnlaget for den kommunale medfinansieringen av spesialishelsetjenesten. 

Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og årsregnskap 2014 - beste estimat på kostnader

Helsedirektoratet har beregnet et estimat for hver kommune for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2014, basert på tilgjengelig informasjon per 15.1.2015.

​Innledning

Et beste estimat for kostnader for kommunal medfinansiering (KMF) er beregnet for at kommunene skal kunne avslutte årsregnskapet for 2014.

For nærmere informasjon om kostnadsestimatet og gjennomføring årsavregning 2014, se nedenfor. 

Kostnadsestimat for 2014:

Beste estimat – KMF 2014 (ZIP, 100kB)

Forklaring til excel-arket:

I excel arket er det 2 arkfaner:
• Enkel oversikt
• Detaljert oversikt

Enkeloversikt

Arkfanen viser følgende kolonner:
A. Helseregion
B. Kommunenummer
C. Kommunenavn
D. Samlet forutsatt innbetalt a konto per kommune i 2014
E. Beste estimat - 2014

Detaljert oversikt

Arkfanene viser følgende kolonner:
A. Helseregionnavn
B. Kommunenummer
C. Kommunenavn
D. Samlet forutsatt innbetalt a konto per kommune i 2014
E. Prognose for kostnader før korreksjoner
F. Korreksjon for trekk for høy andel kompleks rehabilitering
G. Korreksjon for trekk for helgepermisjon
H. Justering av enhetspris i 2014
I. Beste estimat 2014

Informasjon om kostnadsestimatet for 2014

Hovedprinsipp

Estimatene er beregnet med sikte på etterlevelse av prinsippene for god kommunal regnskapsskikk.

Estimatet baseres på følgende

Estimatene er beregnet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon per 15.1.2014. Dette beskrives kort nedenfor.

Prognose for KMF for 2014

Beste estimat for 2014 er utarbeidet på en annen måte enn tidligere år. Årsaken er hovedsakelig knyttet til manglende datagrunnlag for desember 2014 på beregningstidspunktet. Samtidig har Helsedirektoratet beregnet en makro-prognose for kostnader for KMF for 2014. Makro-prognosen tar utgangspunkt i at andel aktivitet innen KMF i 1. og 2. tertial utgjør gjennomsnittlig 65,9 % av totalaktivitet. Beste estimat for den enkelte kommune tar utgangspunkt i denne prognosen, men tatt hensyn til den enkelte kommune.

Datagrunnlag
1. Spesialisthelsetjenestens endelige datarapportering til NPR for første og andre tertial 2014.

Korreksjoner

1. Korreksjon for høy andel kompleks rehabilitering
2. Korreksjon for helgepermisjoner
3. Justering av enhetsprisen for 2014.

Korreksjonene beskrives nærmere nedenfor i artikkelen.

Korreksjoner per 15.1.2014 innebærer ikke:

A. Justering av datagrunnlaget som skyldes endelig rapportering til NPR for tredje tertial 2014 (data foreligger først mars 2015).
B. Konsekvens av NPRs endelige kontroll av data, herunder kobling mot Det sentrale folkeregisteret for å sikre korrekt kommunetilhørighet.
C. Andre korreksjoner knyttet til Helsedirektoratets eget kontrollarbeid samt saker til behandling i Avregningsutvalget.

Beste faglige skjønn

Estimatene som gis ut nå er beregnet ut fra Helsedirektoratets beste faglige skjønn, herunder erfaringer knyttet til forvaltningen av ordningen Innsatsstyrt finansiering.

Aktsomhet

Estimatene er beregnet slik at de tar høyde for usikkerhet.

Mer om korreksjonene i kostnadsestimatet 

Korreksjon for høy andel av kompleks rehabilitering

Bakgrunn:
Andelen kompleks rehabilitering skal ikke overstige 45 % av samlet rehabilitering i en helseregion. Tilfeller hvor andelen er større korrigeres slik at andel settes lik 45 %.

Teknisk beregning:
Metoden for fordeling på kommunenivå tar utgangspunkt i en kommunes forbruksandel av kompleks rehabilitering innen helseregionen innen første og andre tertial 2014.

Økonomisk konsekvens:
Samlet medfører korreksjonen om lag 13 millioner kroner i reduserte kostnader for KMF i kommuner innen Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

Korreksjon for trekk for helgepermisjoner
Bakgrunn:
Helgepermisjon skal ikke avbryte sykehusoppholdet slik at det regnes som to opphold. Når en pasient skrives ut fredag eller lørdag og inn planlagt påfølgende søndag eller mandag, antas det å ha vært en helgepermisjon. I disse tilfellene slås to opphold rundt helgen sammen til ett opphold. Dette innebærer avkortning i både ISF og KMF.

Teknisk beregning:
Korreksjonen baseres på den enkelte kommunes andel av forbruk av spesialisthelsetjenester innen aktuell helseregion innen første og andre tertial 2014.

Økonomisk konsekvens:
Korreksjonen medfører en samlet reduksjon av kostnadene for KMF for alle kommunene på 8,5 millioner kroner.

Justering av enhetspris
Bakgrunn:
Se Prop. 23 S (2014–2015) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet og omtale av Kap. 732. Enhetsprisen for 2014 var opprinnelig satt til 40 772 kroner. Analyser viser at enhetsprisen for 2014 er satt 0,3 pst. for høyt, med virkning både for Innsatsstyrt finansiering (ISF) og kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.

Teknisk beregning
Enhetsprisen er justert opp ned 0,3 prosent. Korreksjonen berører alle kommuner.
Økonomisk konsekvens:
Korreksjonen reduserer kostnadene samlet for alle kommunene med om lag 16,6 millioner kroner.

Gjennomføring av årsavregning for 2014

Årsavregningen for 2014 gjennomføres todelt. Den første avregningen gjennomføres i løpet av februar/mars. Kommunene vil motta en faktura eller kreditnota fra aktuelt RHF.

Den andre og endelige avregningen for 2014 finner sted i november 2015.

Kommunene vil bli tilsendt brev om årsavregningen for 2014.

Spørsmål
Spørsmål kan rettes til Helsedirektoratet. Bruk helst denne epost-adressen ved henvendelser: komfin@helsedir.no.

Årsavregning 2014

Videre kontroller av datagrunnlaget for hele 2014 som gjøres i 2015 kan medføre noen ytterligere justeringer i kommunal medfinansiering. Slike justeringer foretas i forbindelse med årsavregningen etter tidligere praksis. 

KMF - endelig årsavregning 2013

Artikkelen orienterer om endelig årsavregning for 2013 for Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (KMF). Vi viser samtidig til Helsedirektoratets brev til kommunene datert 18.11.2014, som inneholder informasjon om årsavregningen, samt brev datert 23.1.2014 om første del av årsavregningen.

For detaljer om de enkelte korreksjoner i årsavregningen er det utarbeidet et vedlegg til denne artikkelen.

Årsavregningen for 2013 er avhengig av Stortingets behandling og godkjenning av Prop 12 S (Endringer i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartement).

Det er aktuelt RHF som sender faktura eller kreditnota til den enkelte kommune. Vi gjør oppmerksom på at alle beløp er beregnet av Helsedirektoratet og skal være i samsvar med beløpet kommunen er blitt informert om i brevet datert 18.11.2014.

Fakturaen/ kreditnotaen blir sendt rundt 10.12.2014 med 30 dagers betalingsfrist. For spørsmål om forfallsdato eller andre spørsmål vedrørende selve faktura eller kreditnota, bes kommunen kontakte aktuelt RHF.

KMF-2013 endelig årsavregning (ZIP, 300 kb)

Om excel-arket:

I excel-arket er det to arkfaner. En arkfane kalt «Enkel oversikt», og en arkfane kalt «Detaljert oversikt».
Arkfanen «Enkel oversikt» inneholder kun nøkkeltallene i årsavregningen for 2013. Merk at kolonne K er beløp til endelig årsavregning 2013.

Arkfanen «Detaljert oversikt» har blant annet informasjon om alle korreksjonene i årsavregningen.

Kort forklaring til kolonner i arkfanen «Detaljert oversikt»:

Kolonne A-E: Generell informasjon

Kolonne F-N: Ulike total beløp for den enkelte kommune

Kolonne O: Hjelpekolonne til kolonne P

Kolonne P: Her oppgis beløp til endelig årsavregning for 2013. Beløpet fremkommer som følger:

Endelige kostnader 2013 – etter korreksjoner november 2014 (kolonne N) minus Beste estimat kostnader 2013 – publisert 15.1.2014 (kolonne H)

Kolonne Q-CM: den kronemessige effekten for hver korreksjon i årsavregning for 2013. For hver korreksjon er det tre kolonner:

  • en kolonne med beløp benyttet i beste estimat for 2013
  • en kolonne med de endelige beløpene for den enkelte korreksjon
  • en kolonne med differansen mellom de endelige beløp og beste estimat -(endelig minus beste estimat)

Anonymisering av kolonnenene Q-CM

a. For kolonnene for beste estimat og endelig beregning vises ikke beløp mellom -10 000 og 10 000 kroner.

b. Kolonne for differanse blir satt til 0 dersom minst en av kolonnene i a ikke kan vises.

c. Dersom kun tall for beste estimat kan vises, er differanse satt til 0.

d. Dersom korreksjonen kun er med i endelig årsavregning og er større enn +/- 10 000, vises differanse. 

Kolonne CN-CP: Oppsummering.

Merk at marginale avvik kan forekomme på grunn av avrunding enkelte steder.

Hjemmelsgrunnlag

Finansieringsordningen er hjemlet i lov 24. juni 2012 nr. 30 om kommunal helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-3. Ordningen reguleres nærmere i Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

I § 6 i forskriften gis Helsedirektoratet ansvar for å utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret. I merknader til § 6 i forskriften redegjøres det nærmere om Helsedirektoratets rolle. 

Antall korreksjoner i årsavregningen 2013

Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. 

 

Sist oppdatert: 29. september 2016

skriv ut del på facebook del på twitter