https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3700<h2 class="ms-rteElement-H2B">Førers ansvar. Egenerklæring (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Førers ansvar </h3><p> Dersom en fører av motorvogn er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for legeundersøkelse før videre kjøring finner sted. </p><p> Se informasjonsbrosjyre <a href="https://helsedirektoratet.no/Documents/F%C3%B8rerkort/Helsekrav%20til%20f%C3%B8rerkort_flyer_bokm%C3%A5l_web.pdf" target="_blank">Førerkort og helse (bokmål)</a> / <a href="https://helsedirektoratet.no/Documents/F%C3%B8rerkort/Helsekrav%20til%20f%C3%B8rerkort_flyer_nynorsk_web.pdf" target="_blank">Førarkort og helse (nynorsk)</a>.<br> </p><h3>Egenerklæring</h3><ul> <li>For førerkortgruppe 1 er det tilstrekkelig med egenerklæring om helse når man ikke har spesielle helsesvekkelser.</li> <li>Dersom man har helsesvekkelser skal man gå til lege og få helseattest.</li> <li>Når egenerklæring er tilstrekkelig vil det bli foretatt synstest på trafikkstasjonen. </li></ul><p> Egenerklæring om helse:</p><ul><li><a href="http://www.vegvesen.no/_attachment/61124">Egenerklæring om helse, bokmål (PDF, vegvesen.no)</a></li><li><a href="https://www.vegvesen.no/_attachment/1660377">Eigenerklæring om helse, nynorsk (PDF, vegvesen.no)</a></li><li><a href="https://www.vegvesen.no/_attachment/1630430">Personal Health Statement, English (PDF, vegvesen.no)</a></li> </ul></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13908" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13908" class="rasjonale"><table><tbody><tr><td><p>Lovdata.no: <br><a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a73">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 3 Egenerklæring om helse</a><br><a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a72">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 2 Generelt krav til helse</a> <br></p></td></tr></tbody></table><p>Der det ved førerprøve eller fornyelse av førerett ikke kreves <a href="https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=helseundersokelse-helseattest-rollen-som-10693#helseattest-%28helsekrav-til-f%c3%b8rerkort%29">helseattest som bestemt i § 4</a>, skal det i tillegg til egenerklæring fremlegges eller gjennomføres en synstest som bestemt i trafikkopplæringsforskriften § 29-2 tredje ledd.<br></p><p>Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.</p><p>Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted.</p><p>Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48.</p><p>Se også: <a href="http://lovdata.no/lov/1965-06-18-4/%c2%a721">Vegtrafikklovens § 21 (lovdata.no)</a></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3699<h2 class="ms-rteElement-H2B">Legens meldeplikt (helsekrav til førerkort)</h2><div class="textContainer"><h3>Meldeplikt<br> </h3><p> Dersom optiker, lege eller psykolog vurderer det slik at helsesvekkelsen gjør at vedkommende ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte og denne helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, skal samme optiker, lege eller psykolog sende melding til fylkesmannen om at fylkesmannen skal vurdere å be politiet inndra førerkortet. Den optiker, lege eller psykolog som er ansvarlig for vurderingen, skal samtidig gi skriftlig advarsel mot å føre motorvogn med notat i journalen om sin vurdering. <br></p><p> Der optiker, lege eller psykolog finner at helsekravene for trafikksikker kjøring ved tiltak kan gjøre at helsekravene er oppfylt før det er gått seks måneder, skal optiker, lege eller psykolog advare førerkortinnehaver mot føring av motorvogn inntil det er forsvarlig å føre motorvogn. Slik advarsel bør også fortrinnsvis skje skriftlig og med jornalnotat om vurderingen. </p><p> <a href="https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/f%C3%B8rerkortveilederen/Mal%201_Helsekrav%20ikke%20oppfylt_til%20f%C3%B8rer.doc" target="_blank">Mal: Helsekrav ikke oppfylt – til fører (DOC)</a> </p><p> <a href="https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/f%C3%B8rerkortveilederen/Mal%202_Helsekrav%20ikke%20oppfylt_til%20fylkesmannen.doc" target="_blank">Mal: Helsekrav ikke oppfylt – til fylkesmannen (DOC)</a> </p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"><li><a href="#rasjonale-13907" class="rationallink">Begrunnelse</a></li> </ul><div class="resp-tabs-container"><div id="rasjonale-13907" class="rasjonale"><table> <tbody> <tr> <td><p> Lovdata.no: <br><a href="https://lovdata.no/forskrift/2004-01-19-298/%c2%a72">Førerkortforskriften vedlegg 1 – Helsekrav: § 2 Generelt krav til helse</a> <br><a href="http://lovdata.no/lov/1999-07-02-64/%c2%a734">Helsepersonelloven om meldeplikt: § 34 Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat</a><br></p> </td> </tr> </tbody> </table><p><span style="line-height:1.6em;">Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48.</span><br></p><p><strong data-redactor-tag="strong"> Meldeplikt </strong><strong data-redactor-tag="strong"> </strong></p><p><strong data-redactor-tag="strong"> </strong>I tredje ledd er det gitt en bestemmelse om leges meldeplikt (opplysningsplikt) når legen finner at vedkommende ikke lenger fyller helsekravene. Dette er en oppfølging av meldepliktbestemmelsen i helsepersonellovens § 34. Det er gitt en egen <a href="https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-07-13-1467?q=1984-07">meldepliktforskrift med detaljerte regler om når og hvordan det skal meldes at innehaver av førerkort ikke lenger tilfredsstiller helsekravene (lovdata.no)</a>. <br></p></div></div></div>
https://helsedirektoratet.no/Lists/Anbefalinger/DispForm.aspx?ID=3893<h2 class="ms-rteElement-H2B">Nytt førerkort etter fylte 75 år</h2><div class="textContainer"><p>Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter at du har fylt 78 år, får du helseattest med varighet inntil 2 år. </p><p>Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten. </p><p>Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.</p><p>Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av legemidler gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.<br></p></div><div class="tabs"><ul class="resp-tabs-list"></ul><div class="resp-tabs-container"></div></div>