Se Førerkortveilederen for helsekrav
Se også flytskjema for saksgang ved søknad om førerett (JPEG).

Helseattester

Helseattest førerett (PDF) 

Helseattest førerett – syn (PDF) 

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringen er en del av helseattesten, og skal fylles ut av søker og medbringes til fastlegen når man skal ha utfylt helseattest og til optiker ved utfylling av synsattest (Helseattest førerett – syn).

Egenerklæringen er lagt inn i skjemaet «Søknad om førerkort/kompetansebevis»:

Kursmateriell til fylkesmennene

Helsekrav til førerkort – en innføring i nytt regelverk (PPT)

Helsekrav til førerkort – kasuistikker (PDF)

Godkjenning av kurs

Innføring i nytt regelverk – godkjenning av kurs, Den norske legeforening (PDF)

Revidering av Førerkortveilederen

Større revideringer i Førerkortveilederen vil bli kunngjort via epost til landets fastleger. De fastlegene som ikke nås med dagens epostliste finner informasjonen her: 

Mindre endringer vil bli bokført i endringsloggen i veilederen under knappen «Om veilederen».  

Informasjon til privatpersoner

Alle som skal fornye eller søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse, bokmål (PDF, vegvesen.no) / eigenerklæring om helse, nynorsk (PDF, vegvesen.no) / Personal Health Statement, English (PDF, vegvesen.no) på trafikkstasjonen. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Se også:

Nytt førerkort etter fylte 75 år

Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Etter at du har fylt 78 år, får du helseattest med varighet inntil 2 år.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (6 måneder eller mer) ikke fyller helsekravene for førerkort.

Sist faglig oppdatert: 1. juni 2018