​Førerkortveileder gjeldende f.o.m. 1. oktober 2016

Helsekravene til førerkort blir nå revidert. Det nye regelverket ble fastsatt 1. juli, og trer i kraft 1. oktober 2016. 

Førerkortveilederen (gjeldende fra 1. oktober 2016)

Regelverket er justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Det har også blitt tydeligere hvilke regler som gjelder for den enkelte tilstand, og hvem som fyller helsekravene og ikke.

For mange blir prosessen enklere enn før, og de fleste vil kunne få helseattest hos fastlegen sin. Tidligere har mange måttet søke dispensasjon hos fylkesmannen, og årlig har det kommet om lag 18 000 slike søknader. Denne søknadsbunken vil nå bli kraftig redusert.

Leger, optikere og psykologer skal bruke det nye regelverket, og vil få informasjon og opplæring.

Se nyheten Nye helsekrav til førerkort: God trafikksikkerhet og lik behandling, hvor det står litt mer informasjon om utvalgte grupper.

Veiledere og saksgang gjeldende t.o.m. 30 september 2016

Veileder for behandling av førerkortsaker (PDF) gjelder t.o.m. 30 september 2016, og gir anvisning på når helsekravet ikke er oppfylt, eller om sjåføren må søke fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene slik at føreretten opprettholdes.

Helsekrav til førerkort – en publikumsveiledning (PDF) gjelder t.o.m. 30 september 2016, og gir svar på ofte stilte spørsmål om helsekrav og førerkort.

Saksgang – førerkort og helsekrav

Når et helseproblem påvirker evnen til å kjøre bil eller annet motorkjøretøy skal dette vurderes av lege, optiker eller psykolog. Politiet avgjør om førerkortet inndras etter råd fra fylkesmannen. Fylkesmannen behandler også dispensasjonssøknader.

​​For å få rett til førerkort må man oppfylle fastsatte krav til syn, hørsel, helse og førlighet. Kravene er strengere jo tyngre kjøretøyet er. Dette går fram av førerkortforskriften vedlegg 1 (lovdata.no), som viser når helsekravene er oppfylt.

Søkeren fyller ut en egenattest om helse NA-0201 (vegvesen.no) på eget skjema. Godkjennes egenattesten på trafikkstasjonen, og de øvrige vilkårene er oppfylt, blir førerkort skrevet ut.

Helseattest for førerkort NA-0202 (vegvesen.no) må fremlegges når dette er påkrevd etter bestemmelsene i førerkortforskriften og retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Helsepersonells rolle i førerkortsaker

Dersom lege, psykolog eller optiker finner at en person ikke er i stand til å kjøre på en trygg måte, skal de informere pasienten om at han eller hun ikke har rett til å kjøre så lenge helsekravene ikke er oppfylt. Antar lege, psykolog eller optiker at helsesvekkelsen vil vare i seks måneder eller mer har de plikt til å melde dette til fylkesmannen. Lovhjemmelen finnes i helsepersonelloven § 34​ (lovdata.no) og meldeplikten er utdypet i en egen forskrift.

Fylkesmannens rolle i førerkortsaker

Når fylkesmannen får en slik melding skal han vurdere om førerkortet bør inndras helt eller delvis. Om nødvendig må fylkesmannen innhente supplerende opplysninger. Fylkesmannen skal gi skriftlig melding med nødvendige opplysninger til politiet dersom førerkortet bør inndras helt eller delvis. Førerkortinnehaveren skal ha kopi av fylkesmannens melding, og det er derfor vanlig å ta inn i brevet en kort redegjørelse for muligheten til å søke fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene.

Personer som ikke oppfyller helsekravene på grunn av sykdom, eller som bruker legemidler som påvirker kjøreevnen, kan unntaksvis og i særlige tilfeller få dispensasjon fra helsekravene etter søknad til fylkesmannen. Dette gjelder både ved første gangs søknad om førerkort og ved fornyelse av førerkortet. Fylkesmannen behandler søknaden etter retningslinjene fastsatt av Helsedirektoratet.

Et dispensasjonsvedtak kan klages inn for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

Politiets rolle ved klage på vedtak

Noen førerkortinnehavere velger å klage på politiets vedtak om å inndra førerkortet i stedet for å søke fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene. Når politidistriktet får en slik klage skal den sendes til fylkesmannen for ny vurdering om helsekravene er oppfylt. Hvis fylkesmannen opprettholder sin anbefaling om å inndra førerkortet vil politiet vurdere om klager skal gis medhold. Ellers videresendes klagen til Politidirektoratet. 

Politidirektoratet kan be Helsedirektoratet vurdere om førerkortinnehaver oppfylte førerkortforskriftens helsekrav på vedtakstidspunktet.

Unntak fra påbudet om bruk av bilbelte 

Rundskriv – Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte (PDF)
Skjema – Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte (PDF)

Lovdata.no

Vegtrafikkloven

Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve
Forskrift om førerkort m.m.

Informasjon til befolkningen

Informasjon om sykdom og rett til førerkort (helsenorge.no)

Helsekrav til førerkort – en publikumsveiledning (PDF) gjelder t.o.m. 30 september 2016, og gir svar på ofte stilte spørsmål om helsekrav og førerkort.

skriv ut del på facebook del på twitter