Arbeidet mot vold i nære relasjoner kjennetegnes av mange aktører. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som koordinerer regjeringens satsning på området.

Mange av helse- og omsorgsmyndighetenes tiltak er en del av regjeringens interdepartementale handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

8. mars 2013 ble den første stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner lagt fram: «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve» (St. Meld 15 (2012-2013)). 75 millioner kr ble da satt av til arbeidet som stortingsmeldingen beskriver.

Stortingsmeldingen ble fulgt opp av en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold. 2014-2017» (regjeringen.no). Seks departementer står bak planen, som består av 45 ulike tiltak.

I tillegg til handlingsplanen ble det høsten 2014 lansert en ny tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom, «En god barndom varer livet ut. (2014-2017)».

Kunnskaps- og kompetansesentre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er sentrale kunnskaps- og kompetansesentre i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Sist faglig oppdatert: 25. januar 2018