Arbeidet mot vold i nære relasjoner kjennetegnes av mange aktører. 

Mange av helse- og omsorgsmyndighetenes tiltak er en del av regjeringens interdepartementale handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Stortinget vedtok i 2017 ny Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017- 2021)

Det gjennomføres et omfattende tverrdepartementalt arbeid for å forebygge og avverge vold og å bedre tilbudet til voldsutsatte og traumatiserte personer. Det arbeides også med å forebygge at mennesker utvikler seg til voldsutøvere, samt å hindre at utøvelse av vold og overgrep skjer igjen. 

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som koordinerer arbeidet med tiltakene i opptrappingsplanen og 36 tilhørende anmodningsvedtak. 

Kunnskaps- og kompetansesentre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er sentrale kunnskaps- og kompetansesentre i arbeidet mot vold i nære relasjoner. NKVTS publiserte i 2018 Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. 

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

NKVTS har på oppdrag fra Helsedirektoratet og som ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner utviklet denne digitale veilederen. Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk mishandling inngår nå i den nye veilederen.

Se veilederen (NKVTS.no)
Innholdet i veilederen er også nyttig for barneverntjenesten, politi og beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner og helseforetak. 
I veilederen finner fagpersoner kunnskap om hvordan de kan handle i møte med:
vold og overgrep mot barn
vold og overgrep mot voksne
personer som utøver vold og overgrep
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Veilederen gir kunnskap om:
hva vold i nære relasjoner innebærer
risikofaktorer og tegn på vold
hvordan utrede ved mistanke om vold
hvordan snakke om volden
hvordan sikre og beskytte de som utsettes for vold
lover og regelverk
hvordan følge opp voldssaker
hvordan følge opp komplekse saker der mange aktører er involvertSist faglig oppdatert: 25. oktober 2018