​Personsentrert omsorg

Mange personer med demenssykdom har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer, som apati, angst, agitasjon, depresjon og vrangforestillinger. Dette er trolig de mest belastende symptomene ved demens og har avgjørende betydning for sykdomsforløp og livskvalitet. Oppsummert forskning og erfaring vektlegger at miljøtiltak tilpasset den enkelte person har en positiv effekt på disse symptomene og bør prøves før medikamentell behandling startes.

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som implementeres i hele organisasjonen. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper er tilpasset deltakerne. Miljøbehandling innebærer aktiviteter og tilrettelegging av det fysiske og sosiale miljøet, slik at personer med demens kan opprettholde et selvstendig liv lengst mulig, ved å bedre kognitive, sosiale og praktiske ferdigheter.

Forebygging av bruk av tvang

Personsentrert omsorg og miljøbehandling er viktige virkemidler for å forebygge bruk av tvang overfor personer med demens. Tvungen helsehjelp for personer med demens reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Miljøtiltak

Det finnes en rekke ikke-medikamentelle tiltak/miljøtiltak for personer med demens. Det kan være psykologiske tiltak, tiltak knyttet til fysisk aktivitet og tiltak innen pleie-og omsorg. Noen vanlige psykologiske tiltak kan være kognitiv adferdsterapi, støtteterapi eller rådgivning. Når det gjelder fysisk aktivitet kan det for eksempel være gangtrening, dans og ulike former for fysioterapi. Pleie-og omsorgstiltak kan for eksempel være ulike former for avlasting, spesialiserte demensavdelinger eller massasje.

Publikasjoner om miljøtiltak og demens:

Fysisk aktivitet

Helsedirektoratets aktivitetshåndbok gir anbefalinger for fysisk aktivitet som gjelder for voksne generelt, men i Aktivitetshåndboken gis det også anbefalinger som gjelder for personer med demens. Forebygging av inaktivitet som følge av sykdom kan være en faktor for å forhindre redusert funksjonsevne. Tilrettelagt trening og fysisk aktivitet kan også bidra til å opprettholde fysisk helse, hverdagslige funksjoner og å forebygge fall.

Les mer om fysisk aktivitet og demens her (kunnskapssenteret.no).

Kosthold og underernæring ved demenssykdom

Personer med demens får ofte nedsatt evne til å opprettholde gode måltids- og kostholdsrutiner på grunn av manglende orienteringsevne og kognitiv svikt. I tillegg vil demenssykdommen påvirke personens følelse av sult og metthet. For å forebygge mangelfullt kosthold og underernæring er det derfor særlig viktig at helsepersonell og andre er oppmerksomme på ernæringssituasjonen hos personer med demens.

Publikasjoner om kosthold og underernæring:

Smerter og lindrende behandling ved demenssykdom

Undersøkelser / forskning viser at smerter hos personer med demens er et undervurdert problem. Mange personer med demens lever med smerter, men har ofte i liten grad mulighet til å gi uttrykk for sine plager. Dette kan gi seg utslag i økt grad av atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer.

Personsentrert omsorg og kunnskap om miljøbehandling kan bidra til at smerter og andre symptomer lettere fanges opp, og at effekt av lindrende behandling bedre kan vurderes.

Ulike miljøbehandlingsmetoder

Sist faglig oppdatert: 22. februar 2017