Samhandlingsreformen utfordrer alle deler av helsetjenesten til å forbedre samarbeid og samhandling seg imellom. Data om aktivitet i ulike deler av tjenestene vil være et av grunnlagene for kommuner og andre aktører ved vurdering av aktuelle tiltak og endringer.

Kommunenes bruk av somatiske sykehus

Kommunenes bruk av somatiske sykehus

Kommunenes bruk av fastleger og legevakt

Data som er tilgjengelig:

1. Data om antall kontakter (regninger) og type kontakt hos fastlege og legevakt per kommune og aldersgrupper. Disse dataene er både absolutte og per innbygger.

Kommunenes bruk av fastleger og legevakt - type kontakter (ZIP)

2. Data om antall kontakter per pasient. Disse er summert per kommune og aldersgruppe.

Kommunenes bruk av fastleger og legevakt - kontakter per pasient (ZIP) 

Datakilde

Data om aktivitet hos fastleger og legevakt er hentet fra KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) som innrapporteres til HELFO.

Anonymisering

Data om bruk av fastleger og legevakt som skal publiseres på nett må være anonymisert. Det foretas en særskilt vurdering av anonymitet hver gang det legges ut nye data. Som en del av anonymiseringen slettes alle opplysninger for grupper hvor det er færre enn 5 personer. Eksempelvis er det færre enn 5 personer i aldersgruppen 90 år og over for de aller minste kommunene. Aktivitetsdata for den aldersgruppen i de aktuelle kommunene er fjernet på kommunenivå, men inngår i sumtall for grupper av kommuner.
For kommunene 0941 Bykle, 1144 Kvitsøy, 1151 Utsira, 1252 Modalen, 1739 Røyrvik, 1816 Vevelstad, 1835 Træna og 1856 Røst er data for personer som er 90 år og eldre ekskludert.

Kommunenes bruk av avtalefysioterapeuter

Kommunenes bruk av avtalefysioterapeuter (ZIP)

Data som er tilgjengelig:

A. Antall pasienter og kontakter (regninger) hos avtalefysioterapeuter per kommune og aldersgrupper. Dataene er både absolutte og per innbygger og omfatter årene 2011-2015.
B. Antall kontakter per kontakttyper. Eksempler på kontakttype er undersøkelser, individuell eller grupperettet behandling. Data finnes som absolutte, prosentandel og per innbygger. Omfatter årene 2011-2015. 

Datakilde

Data om aktivitet hos avtalefysioterapeuter er hentet fra KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) som innrapporteres til HELFO. Data omfatter kun aktivitet hos private fysioterapeuter som har driftsavtale med kommuner. Aktivitet hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er ikke inkludert. 

Det er foretatt forbedringer av datagrunnlaget slik at de fleste regninger kan knyttes til person og dermed kommune. Andelen regninger med manglende personnummer for årene 2011-2015 er kun 1,0-3,5 prosent.

Anonymisering

Data om bruk av helsetjenester som skal publiseres på nett må være anonymisert. Det foretas en særskilt vurdering av anonymitet hver gang det legges ut nye data. Som en del av anonymiseringen slettes alle opplysninger for grupper hvor det er færre enn 5 pasienter eller personer. Eksempelvis er det færre enn 5 personer i aldersgruppen 90 år og over for de aller minste kommunene. Aktivitetsdata for denne aldersgruppen i de aktuelle kommunene er fjernet på kommunenivå, men inngår i sumtall for grupper av kommuner.

Oppdateringer

​Dato

​Beskrivelse

​27.9.2016

​Kommunenes bruk av avtalefysioterapeuter er oppdatert med aktivitetstall for 2015.

​2.5.2016​Kommunenes bruk av fastleger og legevakt er oppdatert med aktivitetstall for 2015.

​30.11.2015

 

​Kommunenes bruk av somatiske sykehus er oppdatert med aktivitetstall for 2. tertial 2015

​8.9.2015

Kommunenes bruk av somatiske sykehus er oppdatert med aktivitetstall for 1. tertial 2015. Tall for re-innleggelser per kommune er nå korrigert og riktige.

​14.8.2015Kommunenes bruk av avtalefysioterapeuter er oppdatert med aktivitetstall for 2014.
8.6.2015Tall for re-innleggelser per kommune er feil. Tall for re-innleggelser per kommune er blitt dobbelt så høy som de skal være. Tallene per region er riktige. Feilen blir korrigert ved oppdatering av data
for 1. tertial 2015.

Sist faglig oppdatert: 23. mai 2017