​Søknad og rapportering

Fylkesmannen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2017 sendes Fylkesmannen.

Det skal rapporteres på tilskudd for 2016 til Fylkesmannen. Rapporteringsfrist er 1. februar 2017. Revisorattestert regnskap kan ettersendes innen 31.mars 2017. Rapporteringsskjema skal benyttes ved rapporteringen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regleverket i fulltekst (PDF).

  • Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak.
  • Dersom helseforetaket står som hovedsøker skal søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket.

Mål for ordningen

Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Bakgrunn

I tillegg til ordningens mål er det behov for å styrke brukerinnflytelsen i tjenestene. Konkrete løsninger må utvikles lokalt, men det er behov for å stimulere til økt samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Tilskuddsordningen omfatter tidligere tilskudd til:

  • Tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT-team)
  • Storbysatsingen- psykisk helse (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim)
  • Utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet
  • Utprøving og utvikling av samhandlingsmodeller på rusfeltet
  • Samarbeid om utskrivningsklare pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Tiltak og prosjekter som har mottatt tilskudd over de nevnte ordninger kan søke om midler til videreføring over denne ordningen. Dette må oppgis i søknad.

Målgruppe

  • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering og oppfølging.
  • Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.

Prioriterte tiltak

Tiltak som lavterskeltilbud, mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre), lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av Lasso i Oslo, behandlingsforberedende tiltak, oppsøkende behandlingsteam inkludert ACT-team og FACT-team, og oppfølgingstjenester i bolig vil bli prioritert.

Forpliktende samarbeidstiltak rettet mot utsatte barn, unge og deres familier inngår også i ordningen.

Tilskuddsordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet, samt kan knyttes til:

Helsedirektoratet har gitt Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) i oppdrag å utarbeide et opplæringsprogram for ansatte i ACT- og FACT-team. Opplæringen gjennomføres i løpet av 2016 og 2017.

 

Fant du det du lette etter?​