For å søke om tilskudd må du gjøre deg kjent med regelverket for tilskuddet. Der finner du blant annet informasjon om hvem som kan søke på tilskuddsordningen, krav til søknaden og søknadsfrister.

Se alle tilskudd

Sende søknad

Du kan søke på de fleste tilskuddsordningene via altinn.no. For øvrige tilskudd finner du egne søknadsskjemaer.

Saksbehandlingen

Helsedirektoratet forvalter tilskudd i henhold til lover og regler, hvor forvaltningsloven, lov om offentlig støtte og bestemmelser om økonomistyring i staten er sentrale.

Saksbehandlingen av søknaden kan ta tid, ofte flere måneder. Det er fordi alle søknadene behandles samlet. Vi gir tilskudd til søknadene som oppfyller tildelingskriteriene, og som vi har størst forventninger til innenfor budsjettet Stortinget har vedtatt.

For videreføring av tilskudd, vurderer vi også tidligere rapportering før vi kan ta stilling til søknadene.

Svar på søknad (tilskuddsbrev/avslagsbrev)

Når søknadene er ferdig behandlet, mottar du et tilskuddsbrev eller avslagsbrev.

Vedlagt tilskuddsbrevet ligger en bekreftelse. Den må signeres og vreturneres for å bekrefte at dere aksepterer vilkårene for tilskuddet, og at kontonummer er korrekt. Tilskuddet utbetales når vi mottar bekreftelsen.

Tilskuddsbrevene er bindende, det betyr at arbeidet kan starte med en gang du har mottatt brevet og sendt inn bekreftelsen.

Rapportere på tilskudd

Tilskuddsbrevene gir informasjon om rapporteringsfrister.

For de fleste tilskuddsordningene krever vi at dere rapporterer årlig på måloppnåelse, regnskap og sender en revisoruttalelse. Tidsfristen og kravene til rapportering er beskrevet i tilskuddsbrevet. Vi legger stor vekt på målene dere har oppnådd, når vi vurderer rapporteringen.

For noen tilskudd krever vi at dere sender oss en statusrapport så vi kan følge fremdriften i arbeidet. Da bruker du statusrapport i det elektroniske rapporteringsskjemaet i altinn.

Videreføring av tilskudd krever ny søknad

Ønsker dere å søke om nytt tilskudd eller å beholde ubrukt tilskudd, må dere sende inn ny søknad.

Midler som ikke brukes, legges inn i neste års tilskuddsbeløp hvis prosjektet/aktiviteten videreføres. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.

Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet, må Helsedirektoratet få skriftlig beskjed slik at vi kan avtale tilbakebetaling av midlene.

Klage på avslag

Det opplyses i tilskuddsbrevet eller avslagsbrevet om det kan klages på avgjørelsen. Det er klagerett på alle avgjørelser som har status som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2.

En klage utformes som et brev. Fristen for å klage er normalt tre uker fra dere mottok brevet. Det må fremgå tydelig hvorfor dere klager på avgjørelsen. Når Helsedirektoratet mottar klagen, vurderer vi om vedtaket skal endres, eller om klagen skal oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Søke tilskudd forvaltet av andre

Noen tilskuddsordninger forvaltes av Fylkesmannen eller Fylkeskommunen på vegne av Helsedirektoratet. Både søknad og faglige spørsmål om disse tilskuddsordningene skal du sende til de instansene som forvalter ordningen.

Sist faglig oppdatert: 14. august 2017