Tilskuddet for 2019 vil bli kunngjort i uke 3. Tentativ søknadsfrist er: 1. mars 2019.  

Søke om tilskudd

Fylkesmannen forvalter tilskudd på vegne av Helsedirektoratet. Søknad for 2018 sendes Fylkesmannen.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt.Last ned regleverket i fulltekst (PDF).

 • Søkere kan velge å utvikle tiltak i interkommunalt samarbeid og i samarbeid med helseforetak.
 • Dersom helseforetaket står som hovedsøker skal søknaden utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket.

Rapportere på tilskudd for 2018

 

 

Det skal rapporteres på tilskudd for 2018 til Fylkesmannen. Rapporteringsfristen er 15. februar 2019. Revisorattestert regnskap kan ettersendes innen 31.mars 2019. Rapporteringsskjema skal benyttes ved rapporteringen.

Rapporteringsskjema for tilskudd mottatt i 2018 (DOC)

 


Mål for ordningen

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Delmål

 • Bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak. 
 • Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016)
 • Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-rus- og voldsfeltet.

Målgruppe

 • Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
 • Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.

Bakgrunn

Regelverket for tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov" er revidert med virkning fra 2018.

Tilskuddsordningen skal i større grad bidra til etablering av kunnskapsbaserte tjenestemodeller, herunder ACT- og FACT-team, gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helse- og rustjenester i kommuner og helseforetak. Det kan søkes om tilskudd til delfinansiering av stillinger i slike team i en omstillingsperiode, samt til opplæringstiltak og annen implementeringsstøtte. Ordningen skal også understøtte etablering av prioriterte tiltak i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020), samt bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse-rus- og voldsfeltet.

Tilskuddsordningen er tidsavgrenset til maksimum fire år med tilskudd til samme tiltak. For kommuner og helseforetak som ønsker å gå sammen om å etablere ACT- og/eller FACT-team i regionen, kan det i tillegg gis tilskudd til forprosjekt. For videreførte tiltak/prosjekter er det utarbeidet egne overgangsregler.

Tilskuddsordningen må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen rus og psykisk helsefeltet. Tilskuddsordningen kan også knyttes opp til:

Helsedirektoratet vil legge til rette for opplæring og annen implementeringsstøtte for ACT- og FACT-team i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP  og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Kostnader knyttet til deltakelse i opplæring/annen implementeringsstøtte forutsettes dekket av teamene gjennom tilskuddsmidler. Estimerte kostnader for deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram (totalt fem samlinger av to dagers varighet) er satt til 28 000 kr per deltaker (eks. reiseutgifter).

Helsedirektoratet vil også legge til rette for evaluering av modellutprøving for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for utsatte barn og unge, og vurdere evt. annen implementeringsstøtte.  

Tildelingskriterier 

Prioriterte tiltak 1

Det gis tilskudd til delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT- modellen (Assertive Community Treatment) og FACT-modellen (Flexible ACT). I DPS- regioner med et mindre befolkningsgrunnlag enn om lag 15 000 innbyggere, kan det gis tilskudd til andre typer oppsøkende og teambaserte tjenester.

Det vises også til ny rapport om Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge (Rapport nr. 3/ 2017: Napha.no 

Tilskuddet kan benyttes til drift (inkl. lønnsutgifter), opplæring av teamansatte, evaluering og annen implementeringsstøtte herunder interne og eksterne kostnader knyttet til kvalitetsmålinger (fidelity-vurderinger/ intern audit).

Tilskuddet skal bidra til en omstilling og styrking av eksisterende tjenester, og partene må selv bli enige om hvordan midlene skal benyttes i teametableringen.

Helsedirektoratet vil legge til rette for opplæring og annen implementeringsstøtte i samarbeid med kompetansemiljøene. Kostnader knyttet til deltakelse i opplæring/annen implementeringsstøtte forutsettes dekket av teamene gjennom tilskuddsmidler.

Estimerte kostnader for deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram (totalt fem samlinger av to dagers varighet) er satt til 28 000 kr per deltaker (eks. reiseutgifter). 

Prioriterte tiltak 2

Det gis tilskudd til følgende prioriterte tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020):

 • Etablering av mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre)
 • Lavterskel substitusjonsbehandlingstilbud, f.eks etter modell av LASSO
 • Behandlingsforberedende tiltak
 • Housing First-tiltak

Prioriterte tiltak 3

 • Det gis tilskudd til utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på psykisk helse- rus- og voldsfeltet.
 • Lavterskeltilbud og utvikling og utproving av modeller for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge vil bli prioritert

Sentrale komponenter i teammodellen vil være:

 • Teamet har ansvar for å gi et helhetlig tilbud (helse-, sosial-, og barneverntjenester)
 • Oppsøkende virksomhet (høy andel kontaktene skjer hjemme eller på barn/unges arena
 • Stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet
 • Flerfaglig team (helse-, sosialfaglig-, barnevernsfaglig-, familie- og nettverkskompetanse
 • Psykiater/ psykolog integrert i teamet

Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering av modellutprøving for tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for utsatte barn og unge, og vurdere evt. annen implementeringsstøtte.  

Beregningsregler

Det gis tilskudd i inntil fire år til nye tiltak/prosjekter, med gradvis skjønnsbasert nedtrapping og økt grad av egenfinansiering.

Det gis et tilskudd på inntil 300 000 per 100 % stillingsressurs i behandlingsteamet de to første årene. Det gis kun tilskudd til inntil 10 100 % stillinger per ACT-team eller FACT-team, maksimalt 3 mill. kroner i tilskudd per team.

Som et ledd i implementering i ordinær drift, reduseres midlene som beskrevet under:

 • År 1: Kr 300 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 2: Kr 300 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 3: Kr 250 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)
 • År 4: Kr 200 000 pr stilling (inkl. midler til opplæring/annen implementeringsstøtte)

Ut fra en skjønnsmessig vurdering kan det i tillegg gis tilskudd på inntil kroner 600 000 til forprosjekt. Tilskuddsperioden vil da bli maksimalt fem år.

For tiltak/prosjekter som ikke faller inn under kategorien tverrfaglige oppsøkende behandlingsteam, tildeles midlene skjønnsmessig og med en gradvis reduksjon. 

Overgangsregler

 • Etablerte ACT-team og FACT-team som har mottatt tilskudd i 2 år eller mer forventes integrert i ordinær drift i fra og med 2020.
 • Fylkesmannen kan skjønnsmessig beregne beløpets størrelse eller hvor på stigen den enkelte tilskuddsmottaker skal plasseres etter hvor lenge de har mottatt tilskudd over ordningen og tidligere mottatt beløp.

 • For tiltak/ prosjekter som ikke faller inn under regelverket for ordningen kan det gis tilskudd i inntil 2 år. 

Søknadens form og innhold

Søkere skal benytte søknadsskjema som følger i denne kunngjøringen. (Se over)

I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene under pkt. 4 i regelverket skal oppfylles.

Ved søknad om ACT- og FACT-team, tverrfaglige oppsøkende samhandlingsteam rettet mot barn/unge og deres familier, og andre organisatoriske forpliktende samhandlingstiltak, skal det utarbeides felles søknad og samarbeidsavtale mellom kommune(r) og helseforetak. Samarbeidsavtalen skal vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes.

Ledelsesforankring i kommunen og helseforetak må framgå av søknaden som underskrives av partene. 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen
 • Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Fylkesmannen
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I eget tilskudds- eller avslagsbrev

Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

 

Fant du det du lette etter?​